OSASTO ry:n vastine varhaiskasvatustieteen opiskelijoiden kannanottoon varhaiskasvatuslakiehdotuksesta

Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden koulutusalajärjestö OSASTO ry:n vastine yliopistojen varhaiskasvatustieteen opiskelijoiden kannanottoon varhaiskasvatuslakiehdotuksesta

Lastentarhanopettajaksi opiskelevien ainejärjestöt tekivät uutta varhaiskasvatuslakia koskevan kannanoton (12.1.2015). Ainejärjestöt kritisoivat nykyisen päivähoitolain sallimaa käytäntöä, jonka mukaan lastentarhanopettajan pätevyyden voi saada kahdessa koulutuksessa. Ainejärjestöjen mielestä käytäntö on “yhteiskunnallisesti tehoton”. Kannanotossa todetaan, että koulutukset tuottavat erilaista osaamista ja etteivät ne valmista pätevyydeltään tasavertaisia lastentarhanopettajia. Ainejärjestöjen mukaan vain opettajankoulutuksen saaneet opettajat ovat päteviä lastentarhanopettajan tehtäviin. (Ebe ry, 2015. Viitattu 16.2.2015.)

Me OSASTO ry:ssä olemme samaa mieltä siitä, että korkeakoulut tuottavat erilaista osaamista. Tämä on mielestämme kuitenkin pelkästään myönteinen asia ajatellen lasten muuttuneita kasvuoloja ja perheiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista varhaiskasvatuksen areenalla. Yhteiskunnan muutokset heijastuvat monin eri tavoin lasten ja lapsiperheiden elämään. Perherakenteet ovat monimuotoistuneet, ja työelämän epävakaus asettaa vaatimuksia perhe-elämälle. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja perheiden määrä on kasvussa, ja kansainvälistyminen vaatii päiväkodeilta moninaisten kulttuurien huomioon ottamista. Varhaiskasvatustyön toteuttamista perheiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti tarvitaan yhä enemmän. Tämän kaiken monimuotoisuuden keskellä vain yhden työtavan käyttäminen ei ole mahdollista. (Puroila, A. 2004, viitattu 17.2.2015.) Talentian mukaan sosiaalialan koulutustaustaisten ja kasvatusalan koulutustaustaisten varhaiskasvatuksen opettajien tasavertainen työskentely rinnakkain tukee parhaiten varhaiskasvatuslain kasvatus- ja opetustavoitteiden toteuttamista. (Talentia 2014, viitattu 17.2.2015.)

Talentia korostaa varhaiskasvatuksessa lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutta eli ns. Educare-mallia, lasten ja perheiden osallisuutta, syrjäytymisen ehkäisemistä sekä vanhempien ja päivähoidon henkilöstön kasvatuskumppanuutta. Näihin tehtäviin sosiaalialan tietoperustasta ammentava varhaiskasvatuskoulutus antaa erinomaiset valmiudet. Varhaiskasvatuksessa tulee olla yhä enemmän osaamista perheen kanssa yhdessä toimimiseen, osallisuuden tukemiseen, varhaiseen tukemiseen ja perheen ohjaamiseen asiantuntijaverkoston palveluihin. Tällöin kasvatuskumppanuuden tärkeyden tunnistaminen ja perhetyön osaaminen korostuvat. (Talentia 2014, viitattu 17.2.2015.)

Yliopistojen varhaiskasvatustieteen opiskelijoiden mukaan korkeakoulutetun varhaiskasvatushenkilöstön osuus päiväkotien henkilöstöstä täytyy olla suurempi. Heidän väittämänsä mukaan näillä näkymin Suomen päiväkotien henkilöstöstä alle 30 %:lla on korkeakoulututkinto. Talentian mukaan nykyisin kolmasosalla lastentarhanopettajista on sosiaalialan tutkinto, joista yleisin tutkinto on sosionomi (AMK) (32 %). Varhaiskasvatukseen suuntautuneet sosionomit työskentelevät lastentarhanopettajina rinnakkain kasvatustieteen kandidaatin (16 %) tutkinnon ja kasvatustieteen maisterien (4 %) tutkinnon sekä opistotutkinnon (37 %) suorittaneiden lastentarhanopettajien kanssa. (Talentia 2014, viitattu 17.2.2015.) Näiden lukujen valossa näyttäisi siltä, että sosionomit (AMK) ovat suuri ja tärkeä osa Suomen päiväkotien resursseja. Kannanotossa ollaan huolissaan korkeakoulutettujen lastentarhanopettajien vähäisestä määrästä, mutta meidän puolellamme ihmetystä herättää se, kuinka tilanteessa auttaisi sosionomien (AMK) lastentarhanopettajan pätevyyden poistaminen.

Varhaiskasvatuksessa tarvitaan vahvaa moniammatillista korkeakoulutettua osaamista. Lastentarhanopettajan titteli sosionomin koulutuksessa on merkittävä houkutin varhaiskasvatukseen suuntautumiseen. Jotta pystytään turvaamaan, että varhaiskasvatuksessa on tulevaisuudessa riittävästi korkeakoulutettuja varhaiskasvatuksen ammattilaisia, pitäisi sosionomeilla olla ehdottomasti jatkossakin mahdollisuus suorittaa lastentarhanopettajan pätevyys.

Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden koulutusalajärjestö ry

 

LÄHTEET
Ebe ry 2015. Kannanotto varhaiskasvatuslakiehdotukseen. 12.1.2015. Viitattu 16.2.2015.
Puroila. A.-M. 2004. Työ varhaiskasvatuksessa muuttunut yhä vaativammaksi. Lastentarhanopettajaliitto 2004. Viitattu 17.2.2015.
Talentia 2014. Talentian lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä. Viitattu 17.2.2015.
Talentia 2015. Päivähoitolakia uudistetaan. Viitattu 17.2.2015.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *