Opettajaopiskelija voi osoittaa osaamistaan monella eri tavalla

Osaamisperusteisen opiskelun ja oppimisen lähtökohdat

Oulun ammatillisessa opettajankoulutuksessa painottuu opiskelijoiden osallisuus omien opintojensa suunnittelussa ja toteutuksessa. Opettajaopiskelija ottaa vastuun opintonsa tavoitteiden asettamisesta, opintojensa suunnittelusta ja toteutuksesta sekä osaamisensa osoittamisesta. Osaamisperusteisessa koulutuksessa opiskelijan opintopolku rakentuu yksilöllisesti: Opintojen alussa opiskelija laatii oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin), jonka mukaan hän opinnoissaan etenee. Kun opiskelija toteaa osaamisensa olevan riittävää suhteessa johonkin koulutuksen osaamistavoitteeseen, hän suunnittelee, miten hän osoittaa osaamisensa. (Amok OPS  2016–2017.)

Opettajaopiskelijamme Heli Mäkisalo kuvaa omia kokemuksiaan osaamisen osoittamisesta suhteessa joihinkin opettajaopintojen osaamistavoitteisiin:

Opettajaopiskelija voi osoittaa osaamistaan monella eri tavalla

Opettajaopiskelija osaamisen osoittajana

Olen 32-vuotias perheellinen opettajaopiskelija ja työskentelen Helsingissä Stadin aikuisopistossa kauneudenhoitoalan ammatinopettajana. Aloitin opettajaopinnot Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (Amok) syksyllä 2016. Osaamisperusteinen opettajankoulutus mahdollistaa nopean etenemisen opinnoissani, koska minulla on jo aiemmin hankittua osaamista. Tavoitteenani on saada opettajan pedagoginen pätevyys keväällä 2017.

Olen koulutukseltani meikkitaiteilija-maskeeraaja, kosmetologi, estenomi ja näyttötutkintomestari. Ammatillisen opettajan työtehtävissä olen toiminut sekä yksityisellä että kunnallisella puolella yhteensä kolme vuotta. Olen opettanut ammatillisessa peruskoulutuksessa ja aikuisopistossa. Vuodesta 2010 olen tehnyt töitä myös omalla toiminimellä meikkaaja-maskeeraajana, konsulenttina sekä kosmetologina.

Etukäteisvalmistelut

Koska osaamista voi osoittaa usealla eri tavalla, suunnittelin HOPSiini mahdollisimman erilaisia osaamisen osoittamisen tapoja. Aluksi perehdyin koulutuksen osaamistavoitteisiin, joihin osaamiseni liittyi. Opiskelin ensin tavoitteisiin liittyvää teoriatietoa itsenäisesti ja yhdessä pienryhmäni kanssa. Keräsin myös työssäni syntyneitä, jo olemassa olevia dokumentteja osaamisen osoittamiseni tueksi. Tarvittaessa hankin vielä lisää osaamista osallistumalla ryhmämme verkkoistuntoihin ja Amokin järjestämille lähipäiville, haastattelemalla oman alani opettajia ja hyödyntämällä verkostojani.

Osaamisen osoittaminen dokumentein

Ensimmäisenä lähdin osoittamaan osaamistani dokumenttien avulla. Se tarkoitti kohdallani sitä, että esitin tuutorilleni opetus- ja ohjaustyöstäni sekä eri koulutuksista saamiani todistuksia ja lausuntoja. Esimerkiksi näyttötutkintomestarin todistuksella osoitin osaamistani suhteessa koulutuksen arviointiosaamisen tavoitteisiin. Pelkällä todistuksella en kuitenkaan voinut osoittaa koko arviointiosaamistani, koska todistus ei kerro esimerkiksi sitä, miten osaan arviointityöni käytännössä.

Osaamisen osoittaminen videoilla, äänitteillä ja kuvin

Osaamistani osoitin myös videoimalla työtäni. Videoin opiskelijani luvalla hänen ammattiosaamisen näyttöönsä liittyvän palautekeskustelun ja arvioinnin. Tällä osoitin arviointiosaamistani.

Haastattelin myös oppilaitoksemme näyttötutkintoon osallistuvia opiskelijoita siitä, millä tavalla heidän mielestään näyttötutkinnot on järjestetty ja millä keinoin opettajat ovat ohjanneet näyttötutkintoihin. Osallistuin myös itse oman oppilaitokseni näyttötutkintoihin ”opiskelijan”-roolissa. Tarkkailin arvioijien työtä ja haastattelin heitä. Tästä tein yhteenvedon blogiini. Hyödynsin arviointiosaamisen osoittamisessa myös valokuvia, joita täydensin kirjallisilla pohdinnoilla.

Koulutuksen osaamistavoitteiden mukaista toteutusosaamista osoitin videoimalla opetusta. Pyysin opiskelijaa ottamaan älypuhelimellani videokuvaa, kun opetin ehostusta. Osoitin samalla videolla myös digiosaamistani, kun liitin videoni piilotettuna ja tietysti  opiskelijan luvalla YouTubeen tuutorin arvioitavaksi. Kannattaa siis hyödyntää erilaisia dokumentteja monen osaamistavoitteen osoittamisessa. Videot, äänitteet sekä valokuvat pohdintoineen ovat erinomaisia tapoja tuoda osaamista näkyväksi.

Opettajaopiskelija voi osoittaa osaamistaan monella eri tavalla

Opetuksen toteutusosaamisen dokumentointi videoimalla.

Osaamisen osoittaminen verkossa pareittain

Osoitin osaamistani myös Adobe Connect (AC) -verkkokokousympäristössä sekä yksin että yhdessä opiskelijakaverin kanssa, pelkästään tuutorille tai siten, että koko opintoryhmäni oli läsnä. Esimerkiksi suunnitteluosaamista osoitimme siten, että minä ja opettajaopiskelijatoverini kokosimme yhteisen teoriaosuuden oppimiskäsityksistä ja teorioista. Kerroimme vuorotellen, miten teoriat näkyvät kummankin omassa opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa. Tiimityöskentelymalli osoittautui erinomaiseksi menetelmäksi. Vertaispalautteen mukaan se piti opettajaopiskelijoiden mielenkiinnon erinomaisesti yllä.

Samalla tämä osaamisen osoittamisen tilaisuus oli oppimiskokemus muille opintoryhmämme opiskelijoille, sillä he saivat harjoitella osaamisen tunnistamista, eli saimmeko tuotua osaamisemme vakuuttavasti esille.

Osaamisen osoittaminen suullisesti

Osoitin yksin osaamistani tuutorilleni AC:llä muun muassa kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaamisen osalta. Tähän liitin yhden tutkimus- ja kehittämisosaamistavoitteen ”Tiedät ammatillisen koulutuksen/korkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopistealueet”. Osaamisen esille tuominen suhteessa useampaan osoittamistavoitteeseen oli järkevää, koska nämä liittyivät työpaikassani hyvinkin oleellisesti toisiinsa. Näin sain samalla kerralla näytettyä osaamistani moneen osaamistavoitteeseen.

Osaamista voi osoittaa myös kasvokkain tuutorin kanssa keskustelemalla. Kävin tuutorini luona, ja avasimme HOPSiani. Olin valmistellut näyttöni tutkimus- ja kehittämisosaamisestani. Esittelin tuutorilleni tietokoneella, miten olin suunnitellut omassa työssäni verkko-opintokokonaisuuden opiskelijoilleni ja kerroin, miten olen sitä kehittänyt havaintojeni ja opiskelijapalautteiden perusteella. Keskustelimme HOPSin muidenkin osa-alueiden tiimoilta työstäni. Kerroin, mitä ja miten teen työssäni asiat, ja tuutori teki tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. Tämä tapa osoittaa osoittamista tuntui mukavalta. Juttelen mielelläni ja koska opetan työkseni, tuntui yhteinen keskustelu tuutorin kanssa hyvin luonnolliselta.

Opettajaopiskelija voi osoittaa osaamistaan monella eri tavalla

Kansainvälisyys-ja monikulttuurisuusosaamisen osoittaminen verkkokokousympäristössä.

Osaamisen osoittaminen blogissa

Teoreettista ymmärrystä ja sen käytäntöön soveltamista osoittava osaaminen oli minulle luontevaa näyttää blogipohdinnoilla. Tiivistin blogiin asiat, mitä jo osasin, mitä olen oppinut ja miten käytän osaamista työssäni. Osa koulutuksen osaamistavoitteista on sellaisia, että ne tulee lisäksi osoittaa aidossa oppimisympäristössä.

Opettajaopiskelija voi osoittaa osaamistaan monella eri tavalla

Helin blogi.

Jännityksestä osaamisen iloon

Ennen jokaista osaamisen osoittamista, osoittamistavasta riippumatta – jännitti. Eniten perhosia vatsassa oli, kun osoitin, että osaan reflektoida osaamistani hyödyntämällä teoriaa. Esimerkiksi ammatillisen oppilaitoksen kansainvälisyysstrategian selvittäminen teorioiden tasolla ei ollut lempijuttujani, vaikka se liittyykin käytännön tasolla työnkuvaani.

Mukavaa oli aina kertoa ja tuoda osaamista esille käytännön esimerkein, mutta kun tuutori pyysi perustelemaan ratkaisujani teoriasta tai tutkimustuloksista käsin, se tuntui minusta vaikealta. Osaamisen osoittaminen suullisesti tuntui joissakin tilanteissa helpommalta verrattuna kirjoittamiseen, koska silloin pystyin laajasanaisemmin kertomaan, miten asiat käytännössä oppilaitoksessamme hoituvat. Tuutorini kyseli tarkentavia kysymyksiä varmistaakseen osaamiseni suhteessa osaamistavoitteisiin. Olipa mukava samalla huomata, että osasin soveltaa oppimaani omaan työhöni.

Osaamisen osoittaminen oli “mehut vievää”, mutta siitäkin huolimatta ihanaa. Siinä sain näyttää osaamistani ja kun onnistuin, oli tunne mahtava.

Kirjoittanut AMOKin opettajaopiskelija Heli Mäkisalo
Toimittaneet AMOKin lehtorit Maarit Junkkari ja Maarit Räisänen

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *