Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Opinnäytetyöstä ajatuksia osaamisperusteisuuteen

Olen toisen vuoden Master-opiskelija, ja työparini Irina Hallikainen on juuri Oulun ammattikorkeakoulusta valmistunut yrittäjyyden ja liiketalouden ammattilainen. Master-opiskelijoina hankimme ylemmän korkeakoulupätevyyden. Opinnot kestävät pääosin kaksi ja puoli vuotta, ja niihin sisältyy opinnäytetyö

Matka uudenlaiseen opintopolkuun

Meidän opinnäytetyömme sai kimmokkeen Oulun ammattikorkeakoulun Master-opintojen kehittämistyöryhmästä. Työryhmä pohtii keinoja, joilla vastata nopeasti muuttuvaan työelämään ja sen tuomiin uusiin haasteisiin ammattikorkeakoulujen ja Master-opintojen kehittämisen kannalta. Kehittäminen on tärkeää, sillä ammattikorkeakoulututkinnot nojaavat vahvasti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI-toiminta). Työryhmässä tärkeänä osana on osaamisperusteisuus aikuisopinnoissa. Tätä osaamisperusteisuutta on Oulussa harjoitettu jo Ammatillisessa opettajakoulutuksessa, ja nyt mahdollisuutta kehitetään myös ammattikorkeakoulun puolelle.

Lähdimme työstämään näiltä pohjilta Master-opiskelijan nykyistä opintopolkua ja etsimään sieltä kehittämisen paikkoja, jotka auttaisivat niin Oulun ammattikorkeakoulua kuin sieltä valmistuvaa opiskelijaa vastaamaan työelämän haasteisiin ammattitaitoisesti.

Tarkastelimme opintopolkua opiskelijan näkökulmasta eli ajattelimme opiskelijan ammattikorkeakoulun asiakkaaksi ja täten opintopolun palvelupoluksi. Tämä palvelupolku koostuu erilaisista kontaktipisteitä, joiden kokonaisuus luo asiakaskokemuksen. Kontaktipisteet ovat opiskelijan ja ammattikorkeakoulun kohtaamispaikkoja joko fyysisesti tai välillisesti esimerkiksi Moodlen kautta. Kuinka moni meistä opiskelijoista huomaa olevansa ammattikorkeakoulun asiakas? Asiakaskokemus on yksi yritysten tärkeimmistä strategisista painopistealueista, ja asiakkaiden eteen ollaan valmiita tekemään paljonkin. Erityisesti asiakaskokemusta tutkitaan ja pyritään parantamaan. Kuten tässä opinnäytetyössä myös yrityksissä kehittämisen lähestymistapana käytetään laajalti palvelumuotoilua. Palvelumuotoilussa asiakas otetaan vahvasti mukaan kehittämiseen ja yhteistyöllä asioita avataan sekä innovoidaan uusia toimintamalleja.

Opintopolkua ei kuitenkaan voida tarkastella pelkän asiakaskokemuksen kautta, koska tutkintojen pätevyyden vuoksi sisällölle on määritelty kansainvälisen osaamisen viitekehys, EQF. Tämä viitekehys määrittää ne osaamiset, joita tutkinnon suorittajan tulee täyttää. Kannattaa tutustua tähän, sillä Master-opiskelijan itsetunto kohoaa ihan varmasti tämän osaamiskuvauksen myötä. Voit perehtyä ”eekuuäffään” täällä: https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page .

Opiskelijaprofiilit ja uudet opintopolut

Mitä sitten teimme? Perehdyimme Oulun ammattikorkeakoulussa aiemmin keväällä tehtyyn kyselyyn opinnoista, järjestimme työpajan kanssaopiskelijoillemme, haastattelimme kolmea kanssaopiskelijaamme sekä havainnoimme ympäristöä ja perehdyimme Master-opiskelijoiden aloituspäivästä tehtyyn tutkimukseen. Lämmin kiitoksemme teille neljälle työpajassa mukana olleelle, saimmehan teiltä arvokasta tietoa. Oulun ammattikorkeakoulun kyselyyn vastasi 24 opiskelijaa 71:stä. Näihin empiirisiin tutkimustuloksiin perehdyttyämme saimme muodostettua asiakasprofiilit eli liiketaloudessa opiskelevan Master-opiskelijan tyypillisimmät opiskelijaprofiilit. Profiilit rajattiin karrikoiden kahteen: työelämässä paljon kokeneeseen, osaamista omaavaan ja teoreettisen pätevyyden tarvitsevaan Ainoon sekä vielä aika untuvikkoon, opiskelultaan substanssia kerryttävään ja eteenpäin pyrkivään Berttaan.

Profiilien lisäksi opintopolun haasteenpaikat määriteltiin ja pyrittiin löytämään ratkaisuehdotuksia niihin. Ratkaisuehdotuksiin saimme opiskelijoilta vahvoja perusteita ja kommentteja työpajassa sekä haastatteluissa.

Näistä ratkaisuehdotuksista muodostimme kahdelle opiskelijaprofiilille omat, uudet opintopolut. Tärkeimpänä asiana opintopoluissa jokaisella opiskelijalla nousi henkilökohtaistaminen, joka tarkoittaa oman opintosuunnitelman rakentaminen yhdessä opettajatuutorin kanssa. Näitä tutoroinnin kontaktipisteitä lisättiin uuteen opintopolkuun, jotta aikuisopiskelija voi edetä itsellensä hyödyttävimmällä opiskelurytmillä.

Yhtenä tutoroinnin suurimmista merkityksistä oli osaamisperusteisuuden hyödyntäminen. Tutorin kanssa opiskelija pystyy määrittämään, mitä kursseja sekä mitä osaamistaan hän voisi hyödyntää ja saada siten opintosuorituksia osaamisperusteisuudella läpivietyä. Kokeenempi opiskelija suorittaa enemmän osaamisperusteisin näytöin, kun taas substanssiltaan heikompi osallistuu opintojaksojen opetukseen ja saa näin suorituksia.

Opinnäytetyö on varmastikin kaikkien tutkinto-opiskelijoiden suurin ponnistus. Niin sen tulee ollakin. Opintopolun kehittämisessä opinnäytetyön rooli nousi vahvasti esille opiskelijoiden vastauksissa. Vastanneet opiskelijat kokivat prosessin kestoltaan pitkäksi, eikä opintojen toisaalta koettu tukevan opinnäyteprosessia. Tähän ratkaisuna voisi toimia TKI-opintojen sijoittuminen tiiviille aikataululle ja toisaalta non-stop-kurssimallisesti eli niin, että opiskelija voi suorittaa opintojaksoja itsellensä soveltuvana ajankohtana.

Näitä ratkaisukohtia pohdittuamme saimme mallinnettua opintopolkuehdotukset Ainolle ja Bertalle. Uusissa opintopoluissa korostuu osaamisperusteisuus, opintojen henkilökohtaistaminen ja opinnäytetyöprosessin sijoittuminen opinnoissa nykyistä vapaammin.

Nykyisen opintopolun ja uusien opintopolkujen erot ovat hahmotettavissa näissä kaavioissa.

Opinnäytetyömme myötä tehdyt opintopolut esiteltiin elokuun puolivälissä esitysseminaarissa. Opinnäytetyömme on luettavissa kokonaisuudessaan Oulun ammattikorkeakoulun intrassa.

Kaikille intoa opinnäytetyöhön sekä erityisesti prosessin maaliin viemistä omalla aikataulullanne – ja hyödyntäkää TKI-kursseja!

Jaana Lokka-Palomäki

Oulun ammattikorkeakoulun Master-opiskelija yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelmasta

 

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *