Harjoittelun hyvät käytänteet tutuiksi

Oulun ammattikorkeakoulun bioanalyytikko- ja röntgenhoitajaopiskelijat järjestivät yhteistyössä projektiosaamisen opintojaksoon liittyen Hyvien käytänteiden koulutusiltapäivän 11.5.2017. Koulutusiltapäivä oli suunnattu erityisesti harjoittelupaikkojen opiskelijaohjaajille sekä opiskelijaohjauksesta kiinnostuneille. Koulutusiltapäivän tavoitteena oli tuoda esille erilaisia hyviä käytänteitä, joita sekä ohjaajat että opiskelijat voivat jatkossa harjoitteluissa hyödyntää. Tämän lisäksi päivän aikana perehdyttiin koulutuksen ajankohtaisiin asioihin ja niistä saatiinkin aikaiseksi hyviä ja mielenkiintoisia keskusteluja. Projektiosaamisen opintojakson myötä opiskelijat saivat kokemusta tapahtuman järjestämisestä, johon sisältyi kaikki osa-alueet suunnittelusta ja itse tapahtuman toteutuksesta aina loppuraportin työstämiseen ja julkaisujen kirjoittamiseen. (Kuva 1.)

KUVA 1. Harjoitteluohjaajien koulutusiltapäivän juontajana toimivat opiskelijat Nea Tuomaala (vas.) ja Taina Pellikka (kuva: Senja Häikiö)

Opiskelijat vastasivat opettajan ohjauksella koulutusiltapäivän eri toteutusvaiheista. Heti opintojakson alussa opiskelijat jakaantuivat eri ryhmiin, joissa jokaisella oli omat tehtävänsä. Ohjelmatiimi suunnitteli ja valmisteli päivän ohjelman, kutsukirjetiimi laati opiskelijaohjaajille kutsukirjeet tapahtumaan ja lähetti kutsuja sähköpostitse ympäri Suomen ja tila- ja kahvitiimin tehtävänä taas oli vastata tarjoilusta, tilan toimivuudesta sekä opastuksesta. Ryhmissä pidettiin projektikokouksia, joissa yhdessä suunniteltiin koulutusiltapäivää sekä sen kulkua, ja näistä kokouksista laadittiin muistiot. Itse tapahtumapäivän aikana keskityttiin myös Hyvien käytänteiden koulutusiltapäivästä tiedottamiseen Oulun ammattikorkeakoulun sosiaalisissa medioissa. Koko opintojakson ajan opiskelijat toimivat sujuvasti yhteistyössä keskenään ja yhteyttä pidettiin tapaamisten lisäksi sähköpostitse sekä WhatsApp-sovelluksen ja Facebookin kautta. Kaikkien työpanos oli merkittävää ja yhteistyössä toimimisen tärkeys korostui erityisen paljon. Tätä kokemusta opiskelijat voivatkin hyödyntää tulevaisuuden työympäristöissään, joissa tullaan entistä enemmän painottamaan moniammatillisuutta sekä erilaisissa työyhteisöissä toimimista.

Hyvin organisoitu iltapäivä opiskelijoiden toimesta.

Koulutusiltapäivä alkoi yhteisellä osiolla opiskelijoiden ja kutsuvieraiden kanssa. Ensimmäisen puheenvuoron sai koulutus- ja ktki-johtaja Annikki Savolainen. Hän kertoi ammattikorkeakoulun ajankohtaisista asioista ja käsitteli puheenvuorossaan muun muassa ammattikorkeakoulun kahta lakisääteistä tehtävää: opetusta sekä tutkimus- , kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Tämän lisäksi hän informoi vuonna 2018 alkavista monimuotokoulutuksista sekä kannusti työelämän edustajia hakeutumaan täydennyskoulutuksiin. Yliopettaja Anja Henner ja lehtori Outi Mäkitalo herättelivät ajatuksia opinnäytetöistä työelämän kehittäjinä. Toiveena olikin saada työympäristöä ja sen toimintaa kehittäviä opinnäytetyöaiheita suoraan työelämän edustajilta. Näin opiskelijat voivat olla mukana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa jo opiskeluaikanaan. Kampusopo Susanna Saarinen taas painotti puheessaan Oulun ammattikorkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä yhteisöllisyyden merkitystä. Työelämän edustajia ja opiskelijoita läheisesti koskevasta aiheesta, harjoittelupaikkojen varauksesta ja uudesta Jobiili-järjestelmästä kertoi lehtori Anitta Koistinen. Kevätlukukaudella 2017 jo osittain käyttöönotettu Jobiili on sosiaali- ja terveysalan valtakunnallinen harjoittelupaikkavarausjärjestelmä ammattikorkeakouluille. Sen tarkoituksena on helpottaa harjoittelupaikkojen hallinnointia, edistää työpaikkojen näkyvyyttä harjoittelijoille sekä tehdä harjoittelupaikkojen varaamisesta aiempaa helppokäyttöisempää.

Mielenkiintoisia ajankohtaisia esityksiä!

Kahvitauon jälkeen jatkettiin iltapäivän ohjelmalla, ja osallistujat jaettiin kahteen ryhmään. Bioanalytiikan ryhmälle terveisiä tutkinto-ohjelmasta toi bioanalytiikan tutkintovastaava Paula Reponen. Tällä hetkellä bioanalytiikan opiskelijoita on 104 ja opettajina toimii kolme lehtoria ja yksi yliopettaja. Teoriaopintojen lisäksi opintoihin kuuluu kolme harjoittelujaksoa ja harjoittelupaikat keskittyvät Nordlabin alueelle. Harjoittelupaikkojen löytymisessä on haasteita, sillä opiskelijamäärät ovat suuria. Osan harjoittelusta opiskelijat voivat kuitenkin suorittaa koulun tiloissa toimivassa ValiFinn–palvelulaboratoriossa. Röntgenhoitajien kesken käytiin läpi harjoittelun yleisiä käytänteitä sekä sähköisen portfolion käyttöä. Sähköinen portfolio todettiinkin sekä opiskelijoiden että opiskelijaohjaajien puolesta hyödylliseksi ja helpoksi tavaksi antaa palautetta harjoittelun kulusta opiskelijoille. Näin opiskelija pääsee itsekin reflektoimaan oppimistaan ja kehittyminen lyhyidenkin harjoitteluiden aikana on tehokkaampaa. Noin kolmasosa röntgenhoitajien koulutuksesta koostuu käytännön harjoittelusta, joten rakentavan palautteen saaminen jokaisesta harjoittelusta on todella tärkeää oman oppimisen kannalta.

Mielenkiintoista asiaa!

Myös opiskelijat saivat puheenvuoron iltapäivän aikana. Kaikkien vuosiluokkien opiskelijoilta oli kerätty palautetta harjoittelusta (kuva 2) ja palautteista keskusteltiin yhdessä opiskelijaohjaajien kanssa. Esille nousi hyvän perehdytyksen tärkeys heti ensimmäisinä harjoittelupäivinä, jotta opiskelijalla olisi mahdollista tarttua tuumasta toimeen mahdollisimman pian. Asioiden kertaamista, päivittäisten tavoitteiden asettamista sekä ohjaajien esittämät kysymykset työtehtävien ohessa koettiin toimiviksi käytännöiksi, joilla oma oppiminen syventyy. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että opiskelijoihin suhtauduttaisiin ensisijaisesti oppijoina aputyövoiman sijaan, eivätkä he missään nimessä halua kokea olevansa taakkana työyhteisölle. Tähdelliseksi koettiin myös se, ettei samassa vuorossa perehdytettäisi opiskelijan lisäksi muita työntekijöitä, sillä tällöin opiskelijan ohjaus jää vajaaksi. Opiskelijapuheenvuorojen jälkeen vieraat pääsivät tutustumaa opiskelijoiden johdolla harjoituslaboratorioon ja RadSim-simulaatioympäristöön, joissa opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella sekä itsenäisesti että opettajan ohjauksessa.

KUVA 2. Eri vuosiluokkien opiskelijoiden harjoittelukokemuksia (kuva: Senja Häikiö)

Mielenkiintoista asiaa. Käytännönläheistä ja varmasti antaa vinkkejä tulevaa opiskelijaohjausta varten.

Kiva iltapäivä!

Palautetta Hyvien käytänteiden koulutusiltapäivästä osallistujilta kerättiin Mentimeterillä, jonne he pystyivät antamaan palautetta päivästä omilla mobiililaitteillaan. Pääasiassa vieraat kokivat päivän ohjelman mielenkiintoiseksi ja suurin osa olisikin valmis osallistumaan samankaltaiseen tapahtumaan uudelleen. Opiskelijaohjaajat saivat myös tuoda esille omat näkemyksensä ja ehdotuksensa toimivista harjoittelukäytännöistä. Palautekyselyn vapaa sana -osiossa kehuttiin muun muassa tapahtuman toimivia järjestelyjä ja opiskelijoiden Nea Tuomaalan ja Taina Pellikan juontoa. Palautteiden keräämisen lisäksi tilaisuuden aikana haluttiin selvittää myös työelämän näkökulmia opiskelijoiden opinnäytetyöaiheisiin ja tavoitteena oli poimia joitakin toteuttamiskelpoisia ideoita. Ideat koottiin yhteen opiskelijoiden suorittamalla kyselyllä ja näin saatiinkin hyviä ehdotuksia opinnäytetyöaiheiksi. Röntgenhoitajaopiskelijoille ehdotettiin esimerkiksi yhdeksi aiheeksi arabiankielistä videoa potilaan ohjaamisen tueksi ja bioanalyytikkoopiskelijoilta kaivattiin tarkentavia oppaita muun muassa virtsaviljelyyn liittyvistä käytänteistä.

Sopivan mittainen päivä. Kiitos järjestäjille!

Kiva tapahtuma, kiitos!

Lisää vastaavia!

Tilaisuus sujui kaiken kaikkiaan suunnitelmien mukaan. Kutsuvieraita saapui koulutusiltapäivään eniten Oulusta ja lähialueilta, mutta osa vieraista saapui iloksemme paikalle Kokkolaa ja Kolaria myöten. Osallistujat vaikuttivat kerätyn palautteen ja käytyjen keskustelujen perusteella tyytyväisiltä koulutusiltapäivään ja sen sisältöön. Myös opettajien ja tilaisuutta järjestämässä olleiden opiskelijoiden mielestä tilaisuus oli onnistunut. Tämän positiivisen kokemuksen myötä onkin hyvin mahdollista, että vastaavanlaisia tilaisuuksia tullaan järjestämään jatkossakin.

Marjo Riikola ja Minna Moilanen
Bioanalytiikan tutkinto-ohjelman opiskelijat

Mari Pitkänen ja Senja Häikiö
Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelman opiskelijat

Aino-Liisa Jussila, lehtori, radiografia ja sädehoito

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *