Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Ammatillisia opettajia Pohjois-Suomen ja Lapin tarpeisiin

Valtakunnallinen opettajankoulutuksen kehittämishanke OPEKE vastaa ammatillisen koulutuksen uudistamisen haasteisiin

Ammatillisen koulutuksen toteutustapa on uudistettu osaamisperusteiseksi, joten jokaisen opiskelijan opintopolku rakentuu yksilöllisesti. Osaamista voidaan hankkia yhä enemmän erilaisissa työelämän oppimisympäristöissä. Tarvittaessa ammatillisen kasvun tukemiseen käytetään yksilöllisesti suunniteltuja tukitoimia. Tämä ammatillisen koulutuksen uudistus haastaa myös ammatillisia opettajakorkeakouluja. Valtakunnallinen opettajankoulutuksen kehittämishanke OPEKE pyrkii vastaamaan haasteeseen kehittämällä ja uudistamalla ammatillista opettajankoulutusta. Yksi osa kehittämistyötä on ammatillisten opettajakorkeakoulujen opetussuunnitelmaprosessien uudistaminen. Opetussuunnitelmien uudistaminen on käynnistetty Haaga-Helian, Hämeen, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen ammatillisten opettajakorkeakoulujen kesken vertailemalla olemassa olevia opetussuunnitelmia. Vertaileva analyysi tuotti useita yhdistäviä tekijöitä.

Tarkastelemme seuraavassa analyysiin perustuvia yhdistäviä tekijöitä Pohjois-Suomen ja erityisesti Lapin erityispiirteiden näkökulmasta. Tuoreen työ- ja elinkeinoministeriön alueellisten kehitysnäkemysten raportin 1/2018 mukaan Lapin kehitysnäkymä näyttää valoisammalta kuin koskaan (saatavilla http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160786/TEMrap_11_2018_Alueelliset_kehitysnakymat.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen opetussuunnitelmia yhdistävät tekijät Pohjois-Suomen ja Lapin näkökulmasta

Ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisen pohjana on ammattikorkeakouluasetus (A1129/2014), jonka mukaan kaikkiin ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin kuuluu kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, opetusharjoittelua sekä muita opintoja. Keskeinen tavoite on, että opettajankoulutuksen suorittaneella on valmiudet ohjata erilaisten opiskelijoiden oppimista ja kehittää opetusalaansa ottaen huomioon työelämän ja ammattien kehittyminen. Oulun ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu (myöh. Amok) vastaa ammatillisten opettajien opettajankoulutuksesta pääasiassa Pohjois-Suomen ja Lapin alueella. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen opetussuunnitelmien analyysi toi esiin lisäksi seuraavat viisi yhteistä tekijää:  

 1. Ammatillisen opettajankoulutuksen arvoperusta: ammatillisen opettajan perustehtävä on tukea kansalaisten kasvua, sivistystä ja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kohtaaminen ja vuorovaikutus ovat ammatillisen opettajan perusosaamista.
  • Pohjois-Suomen ja Lapin alueella tulee varmistaa koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen. Pitkät välimatkat ovat yksi haaste tämän toteutumiselle. Koulutuksen saavutettavuuden vuoksi etäopiskelun mahdollisuuksia tulee kehittää. Kuitenkin on syytä huomata, että pelkästään virtuaalisiin yhteyksiin painottuva koulutus ei takaa aitoa kohtaamista ja vuorovaikutusta. Tämän vuoksi koulutuksen kattavuus myös Pohjois-Suomen ja Lapin alueella on tärkeää.
 2. Ammatillisen opettajankoulutuksen pohjalla on laaja tulkinta ammatillisen opettajan osaamisesta: osaaminen määritellään tietojen, taitojen ja asenteiden sidoksina ammatillisen opettajan työssä. Kaikkien ammatillisten opettajakorkeakoulujen osaamistavoitteissa korostuvat opettajan perusosaamiset: arviointi, suunnittelu, ohjaus ja opettaminen, yhteistyö ja verkostotyö, kehittämisosaaminen sekä oman ja yhteisön hyvinvoinnin tukeminen ja ylläpitäminen.
  • Kaikkien ammatillisten opettajien osaamisena nämä perustaidot ovat keskiössä. Pohjois-Suomen ja Lapin ammatillisessa koulutuksessa on alueellisia erityispiirteitä, jotka edellyttävät ammatissa toimivilta erityisosaamista. Lapin alueella näitä ovat muun muassa poronhoito, arktisen alueen osaaminen, matkailu, kaivostoiminta ja mahdollinen biotalous. Lapissa on myös Opetushallituksen alaisuudessa toimiva Saamelaisalueen koulutuskeskus SAKK, jonka useat opettajat pätevöityvät Amokissa.

 1. Koulutusprosessit perustuvat ammattipedagogiseen tutkimukseen. Ne ovat monimuotoisia, niissä vuorottelevat lähiopetus, verkko-opetus, digitaalisten välineiden käyttö sekä monenlaiset oppimisympäristöt. Keskeistä on osallistavuus, yhteisöllisyys, opiskelijalähtöisyys ja aktiiviset työskentelytavat.
  • Amokissa ammattipedagogiikka on määritelty seuraavasti: ”Ammattipedagogiikka antaa työkaluja opiskelijan ohjaamiseen työelämän osaamisvaatimusten mukaisesti. Ammattipedagogiikan lähtökohtana on ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessi. Ammatillista osaamista edistävä ohjaaminen edellyttää opettajalta ammatillisen oppimisprosessin ymmärtämistä.” Ammattipedagogiseen tutkimukseen perustuvat koulutusprosessit ovat ammatillisille opettajakorkeakouluille yhteisiä. Tutkimustoiminnassa voitaisiin selvittää, millaiset koulutusratkaisut huomioivat parhaiten kunkin alueen tarpeet- ja erityispiirteet. Amokissa se tarkoittaa Lapin ja koko Pohjois-Suomen alueen erityispiirteitä ja koulutusratkaisuja, joiden avulla voidaan säilyttää alueen omaleimaisuus.
 1. Henkilökohtaistaminen: ammatillisessa opettajankoulutuksessa henkilökohtaistaminen tarkoittaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosesseja. Opiskelijan henkilökohtaisen oppimisprosessin ja kehittymisen ohjaaminen ovat käytössä kaikissa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Vertaisryhmät ja -opiskelijat ovat ohjauksen toimijoita.
  • Amokissa henkilökohtaistetut opintopolut rakentuvat yksilöllisesti jokaisella opiskelijalla. Opintojen alussa opiskelija laatii oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin), jonka mukaan hän etenee opinnoissaan. Opiskelijan prosessi etenee seuraavasti:

 1. Tutkiva ja kehittävä työote: ammatillisen opettajan osaamisen perustana on tutkiva ja kehittävä työote. Uudet asiakkaat ja toimintaympäristöt edellyttävät jatkuvaa toimintatapojen kehittämistä.
  • Tutkiva ja kehittävä työote on kaikille opettajakorkeakouluille yhteinen tapa toimia. Ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat mukana myös lukuisissa kehittämishankkeissa, josta myös tämä OPEKE -hanke on hyvä esimerkki.

 Ammatillisten opettajakorkeakoulujen työote ei ole vain tutkiva ja kehittävä, vaan yhteisesti ja innostuneesti tutkiva ja kehittävä toimintatapa. Tämä tulee näkyväksi myös OPEKE -hankkeessa. Yhteistyö on voimaa. Työryhmämme tavoitteena on valtakunnalliset ammatillisen opettajankoulutuksen strategiset linjaukset. Tässä osallistavassa strategiaprosessissa on voimaannuttavaa olla mukana.

Yliopettaja Iiris Happo & Lehtori Sirpa Perunka
Oulun Ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *