Verkko-opetuksen ja -ohjauksen vertailua Sveitsissä ja Suomessa

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) on viime vuosina panostettu erityisesti verkko-opetuksen ja verkko-ohjauksen kehittämiseen. Kansainvälisten liikkuvuusvaihto-ohjelmien kautta henkilöstölle avautuu mahdollisuus tutustua myös verkko-opetuksen ja -ohjauksen toteutumiseen ja kehittämiseen muualla maailmassa sekä vertailla, arvioida ja kehittää edelleen omaa osaamista yhteistyössä kansainvälisten tahojen kanssa.

Opettajavaihto avaa ikkunan opetuskäytänteiden vertailuun

Opettajavaihto avaa oivan mahdollisuuden kansainväliseen asiantuntijayhteistyöhön ja opettajalähtöiseen korkeakoulujen välisten opetus- ja ammattialakohtaisten käytänteiden vertailuun. Tässä julkaisussa kuvaillaan opettajavaihtokokemuksen asiantuntijatapaamisten ja opetusyhteistyön perusteella sveitsiläisen ammattikorkeakoulun verkko-opetuksen ja -ohjauksen yhtäläisyyksiä ja eroja verrattuna Suomeen. Opettajavaihdon kohteena on Oamkin yhteistyökorkeakoulu SUPSI Etelä-Sveitsissä.

Sveitsiläinen ammattikorkeakoulu yhteistyökumppanina

Sveitsi on koulutuksen vertailun näkökulmasta suomalaiselle kiinnostava maa. Sveitsiläinen koulutusjärjestelmä on hyvin samantapainen kuin Suomessa. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta jakautuen ala- ja yläkouluun. Sen jälkeen opinnot jatkuvat toisella asteella joko yleissivistävällä tai ammatillisella asteella (sisältäen suositun oppisopimuskoulutuksen). Tämän jälkeen opinnot voivat edetä joko tieteellisesti tai ammattillisesesti orientoituneessa korkeakoulutuksessa sekä opettajakorkeakoulussa [1]. Opetus- ja kulttuuriministeriön raportin [2] mukaan sveitsiläisten korkea-asteen suorittaineiden 25–34-vuotiaiden osuus on kansainvälisesti korkealla, seitsemännellä sijalla, Suomen ollessa OECD-maiden keskiarvoa alempana, sijalla 21.

Oamkillaa on yhteistyökorkeakouluna Luganossa (kuva 1), Etelä-Sveitsin Ticinon kantonissa sijaitseva SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana). SUPSI on yksi Sveitsin yhdeksästä (ja kahdeksasta valtiollisesta) ammattikorkeakoulusta. SUPSIssa opiskelee noin 3 500 perustutkinto-opiskelijaa bachelor-tasolla, 620 opiskelijaa ylemmällä master-tasolla sekä noin 6 500 opiskelijaa täydennys- ja jatkokoulutuksessa. Koulutusta ja tutkimusta järjestetään sosiaali-, hoito-, kasvatus-, opetus-, liiketalous-, insinööri- ja tietotekniikka-, taide-, musiikki- ja teatterialoilla. [3] [4]

KUVA 1. Lugano on viehättävä n. 60 000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee alppimaisemissa Luganojärven rannalla, Sveitsin italiankielisellä alueella (kuva: Kati Mäenpää)

Verkko-opppimisympäristöjen vertailua

Toukokuussa 2018 toteutunut opettajavaihto sisälsi tapaamisia SUPSIN hoitoalan koulutuksen verkko-opetuksesta vastaavien opettajien ja opetuksen kehittäjien kanssa. Keskustelimme ja vaihdoimme ammattikorkeakoulujemme kokemuksia verkko-opetukseen, -oppimiseen ja -ohjaukseen liittyen. Tutustuimme yhdessä SUPSIn verkko-oppimisalustaan, iCorsi3 -oppimisympäristöön. Oppimisalusta oli verrattavissa meidän aikaisempaan versioon Moodlesta, jossa toiminnat ja ulkoasu perustuvat pitkälti tekstipohjaiseen informaatioon ja sen mukaan lisättyihin multimediaisiin materiaaleihin tai linkkeihin. Varsinaista verkkoluento-opetusta tai yhteisöllisen oppimisen työskentelyalustoja siinä ei ollut käytössä. SUPSIn opettajat ja verkko-opetuksen kehittäjät kokivat oppimisympäristönsä toimivan tässä vaiheessa vielä lähinnä opetuksen materiaalipankkina ja viestintäkanavana. Heille verkko-opetus oli vielä melko uutta ja he eivät olleet itsekään tähän vaiheeseen vielä tyytyväisiä, vaan toivoivat oppimisympäristönsä ja verkko-opetuksensa olevan monipuolisemmin oppimista palvelevan.

Esittelin puolestani SUPSIssa Oamkin verkko-oppimisympäristöjä: omia kurssialustojani Moodleroomsissa, opetusta Adobe Connect Pro:n kautta sekä Oivaa ja Oamkin opiskelijapalvelujen sivustoa, joka meillä on myös käännettynä englanniksi. Opiskelijan mahdollisuus päästä Oamkin palveluihin ja oppimisympäristöihin samalta sivulta herätti kovasti mielenkiintoa ja sai suorastaan innostuneen vastaanoton. Tämä olisi se pedagoginen suunta mihin he myös haluaisivat juuri omaa verkko-oppimisympäristöään kehittää. Oamkin verkko-oppimisympäristöjä esitellessäni sain kuulla kommentteja, että olemme viisi vuotta heitä edellä!

Toinen vastaavan reaktion herättänyt aihe oli tapamme toteuttaa monimuoto-opetusta, jossa opiskelijat opiskelevat yhteistoiminnallisesti ja ohjatusti läpi opintojen ja erilaisia verkko-oppimisympäristöjä ja työkaluja hyödyntäen. Pienryhmien hyödyntäminen verkko-opetuksessa ja Moodlerooms ja AC-opetusympäristö mahdollisuuksineen olivat pitkän ja syvällisen keskustelun ja ideoiden jaon aiheena. Samoin oli se mitä uusimman oppimistutkimuksen, kuten oppimismotivaation, opiskeluun sitoutumisen ja opiskeluhyvinvoinnin näkökulmasta otamme huomioon laadukkaan verkko-opetuksen ja -ohjauksen suunnittelussamme.

Verkko-ohjauksen opetusta ja ohjausalan vertailua

Opetettavaksi aiheekseni SUPSIsta toivottiin nimenomaan verkko-ohjausta. SUPSI  toteuttaa ylempään korkeakoulututkintoon valmistavaa ohjausalan master-koulutusta. Juuri tämän tutkinto-ohjelman opiskelijoille verkko-ohjaamisen substanssi nähtiin uudeksi ja tärkeäksi ja tätä aihetta ei heidän koulutukseen ollut aiemmin sisältynyt. Opettajavaihtoni pohjalta ohjausalan master-opiskelijoille organisoitiin konferenssitilaisuus. (Kuva 2.)

KUVA 2. SUPSIn esite opettajavaihdon toteutumisesta opiskelijoille

Verkko-ohjauksen opetuksen (kuva 3), ”Online counselling -challenges and possibilities”  toteutin yhteisöllisen oppimisen idealla, hyödyntäen opetuksessani Padlet-verkkotyökalua. Olin ennalta valmistanut Padletille (kuva 4) opetukseeni liittyen muutamia kysymyksiä ja aiheita, joita osallistujat saattoivat täydentää opetuksen aikana. Tämä osoittautui oivalliseksi tavaksi kansainväliseen opetukseen, sillä osa osallistujista ei osannut kovin hyvin englantia ja opiskelijat saivatkin kirjoittaa Padletiin myös italiaksi. Minulla oli mahdollisuus käyttää tulkkia ja aina välillä palasimme hänen kanssaan Padletiin ja täten sain sieltä mukaan yhteisöllisen työskentelyn pohjaksi kaikkien osallistujien ajatuksia. Keräsin myös palautteen opetuksestani samaan Padletiin.

KUVA 3. Verkko-ohjauksen opetusta SUPSIssa ohjausalan master-tutkinto-opiskelijoille (kuva: Kati Mäenpää)

KUVA 4. Padlet-verkkotyökalu yhteisöllisen oppimisen välineenä

Verkko-ohjaaminen ohjausalalla oli Etelä-Sveitsissä uutta ja vasta tuloillaan käytäntöön. Suurin osa  opetukseeni osallistuneista ohjausalan master-tutkinto-opiskelijoista (noin 30) toimi jo työelämässä ohjaajina tai valmentajina. He työskentelivät erilaisissa ohjaustehtävissä kuten ura- tai työelämäohjaajina, perheiden ohjaajina, nuorten ja vanhusten (elämänhallinnan) ohjaajina. Opetukseni aikana käymiemme vertailevien keskustelujen perusteella ohjaajan ammattikuntarakenne poikkeaa hiukan suomalaisesta. Sveitsissä ei ole aloittain segmentoituneita koulutettuja ohjaajia kuten meillä esim. opinto-ohjaajat ja koulukuraattorit. Heillä ohjaajat ovat näitä yleisemmällä tasolla, laaja-alaisesti koulutettuja (maisteritason) ohjaajia ja he voivat toimia ohjaajina eri-ikäisille, eri elämäntilanteissa ja erilaisia tarpeita omaaville ihmisille. Osallistujien kokemusten mukaan rajanveto psykologin ja ohjaajien ammatin ja toimenkuvan välillä on heillä osittain kiistanalainen ja ristiriitainen. Ohjaajat kuitenkaan eivät anna esimerkiksi terapiaa kuten psykologit. Heillä ei myöskään ohjauspalveluja ole järjestetty julkisilla varoilla, vaan ohjauksesta maksavat asiakkaat itse, eli ohjaajat ovat yksityisyrittäjiä.

Erityisiä osallistujia kiinnostavia teemoja olivat miten verkko-ohjauksessa toteutuvat luottamuksellisuus, vuorovaikutus (esimerkiksi nonverbaalisen viestinnän puuttuminen ta muuttuminen), tietoturva ja mitkä eettiset kysymykset verkko-ohjaukseen liittyvät. Myös verkko-ohjaus itsessään uutena joustavana ohjausmahdollisuutena, ohjauksessa käytettävät välineet ja ohjelmat, ryhmän ohjaaminen verkossa sekä verkko-ohjauksessa painottuva kirjoitettu, tekstimuotoinen ohjaus kiinnostivat. Opetusaiheeni otettiin mielenkiinnolla vastaan ja olen iloinen saamastani hyvästä palautteesta. Eräs osallistuja kertoi opetukseni päätyttyä, että hän aikoo aloittaa verkko-ohjauksen tarjoamisen asiakkailleen, joilla oli vaikeuksia tulla tapaamaan ohjaajaa paikan päälle etäisyyksien, kiireellisen aikataulun tai sosiaalisen leimautumisen vuoksi (asiakas haluaa säilyttää yksityisenä tiedon, että käy ohjaajalla).

Kokemuksia opettajavaihdosta SUPSIin

SUPSI toteuttaa koulutusta EU:n Bolognan prosessin säännösten mukaisesti. Koska Sveitsi ei kuulu EU:n Erasmus-ohjelmaan, opettajavaihdot toteutuvat SUPSIn apurahoittamana heidän oman opetushenkilöstölle tarkoitetun Sveitsi-Eurooppa liikkuvuusohjelman puitteissa. [3] Tämän vaihtojärjestelyn hyödyntäminen on Oamkissa uutta, sillä aiemmin tätä rahoitusmahdollisuutta opettajavaihdossa ei ole aktiivisesti käytetty. SUPSI vastaanottavana korkeakouluna määrittelee yhteistyössä vaihtoa hakevan opettajan kanssa opettajavaihdon keston ja tavoitteet. Alustavia vaihtoon liittyviä keskusteluja (sopimuskäytänteet ja opetusaihe) varten minulla oli mahdollisuus tavata ennalta SUPSIn kansainvälisten asioiden koordinaattorin hänen vieraillessaan Oamkin Business Kitchenissä. Vaihtoa hakevana opettajana minun tuli vaihtoneuvotteluiden jälkeen toimittaa heille myös näyttöä osaamisestani cv:n tai muun dokumentin muodossa. Kyseinen toukokuussa 2018 toteutunut opettajavaihto muotoutui yhteistyöneuvotteluissa kestoltaan ja sisällöltään tiiviiksi, sisältäen kaksi työ/opetuspäivää sekä kaksi matkustuspäivää.

Opettajavaihto vahvisti käsitystä siitä, että verkkopedagogiikan ja – ohjauksen taso Suomessa on kansainvälisesti verrattuna korkeatasoista ja kuljemme kehityksen kärjessä. Havaitsin, miten osaavia olemmekaan ja että ilman konkreettista vertailua, emme ehkä itsekään tätä kansainvälistä korkeatasoisuutta ja edistyksellisyyttämme kotimaassamme aina huomaa. Jäin myös miettimään itseluottamustamme ja taitojamme tuotteistaa osaamistamme esimerkiksi kansainväliseen koulutusvientiin ja opetustarjontaan. Olisiko siinä parantamisen varaa?

Ammattikorkeakoulujen välinen kansainvälinen yhteistyö, jo lyhytkin asiantuntija- tai opettajavaihto, antaa paljon niin kansainvälisen yhteistyön kuin oman osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen näkökulmasta. Omaan opettajavaihtooni perustuen vaihtojärjestelyt SUPSIn toimivat sujuvasti ja moitteettomasti. Opettajana sain alkua mahdolliselle jatkoyhteistyölle esimerkiksi yhteisten webinaarien muodossa ja loin kontakteja, joihin yhteistyökuvioissa ottaa yhteyttä. Heti seuraavana päivänä kotiin palattuani sain myös jo viestiä SUPSIsta ja kiitokset antoisasta vierailustani. Lisäksi tänä syksynä Oamkiin on tulossa vaihtoon niinikään SUPSIsta opiskelijoita ja myös ainakin yksi tapaamani opettaja.

Kati Mäenpää
lehtori, hoitotyö

Lähteet

[1] Opetushallitus. maailmalle.net. Hakupäivä 8.8.2018.

[2] Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017. Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle. Taustamuistio visiotyölle. Hakupäivä 6.8.2018.

[3] SUPSI- The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland. Hakupäivä 8.8.2018.

[4] Opetushallitus. Sveitsin koulutusjärjestelmä. Hakupäivä 6.8.2018.

Julkaisun pysyvä osoite:
http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201901212625

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *