Tuoteverstasinvestoinnin suunnitteleminen

Kirjoittaja: Juho Miilukangas

Kasvava yritys pyrkii tehostamaan jatkuvasti omaa tuotantoaan. Usein kasvun tiellä saattaa esiintyä ongelmia resurssien ja kapasiteetin puutteessa. Puutetta voi esiintyä esimerkiksi osaavissa työntekijöissä, vanhentuneissa ja epäsopivissa työkoneissa, huonosti suunnitellussa tuotannonohjauksessa tai tehottomassa tuotannon layoutissa. Puutteet tulee poistaa, jotta kasvu olisi lopulta kannattavaa.

Plogikirjoitus pohjautuu Juho Miilukankaan opinnäytetöhön, joka on tehty Miilukangas Oy:n tarpeeseen. Vuonna 1967 perustettu raahelainen perheyritys Miilukangas tekee monipuolisesti tilauskonepajatoimintoja ja teräksen jatkojalostusta sekä rakennustoimintaa. Konsernin liikevaihto on noin 50 milj. euroa, osakkuusyhtiöt mukaan lukien noin 60 milj. euroa. Konserni ja osakkuusyhtiöt työllistävät noin 300 työntekijää.

Tuoteverstas

Tuoteverstas on yksi tapa poistaa tuotannossa esiintyviä ongelmia. Tuoteverstas on itsenäisesti toimiva tuotannon osa, joka pystyy toimimaan erillään muusta yrityksen tuotannosta. Yritykselle tuoteverstas on sisäinen asiakas, joka voi toimittaa puolivalmisteita, kuin myös kokonaisia tuotteita yritykselle tai suoraan asiakkaalle. Luonteeltaan tuoteverstas on sekoitus kolmea eri tuotantolayoutin päätyyppiä, jotka ovat solulayout, funktionaalinen layout ja tuotantolinjalayout. Sekoittamalla päätyyppejä, tuoteverstaasta saadaan ominaisuuksiltaan juuri tuotannon tarvetta tyydyttävä tuotantomuoto. Tuoteverstas soveltuu ominaisuuksiensa puolesta erityisesti kohdennettujen tuotteiden ja tuoteperheiden valmistukseen. Tuotantovolyymit voivat vaihdella suuresti yksittäistuotannosta sarjatuotantoon. Työntekijöiden määrä voi myös vaihdella suuresti, muutamasta henkilöstä jopa useaan sataan.

Suunnittelemisen vaiheet

Tuoteverstasinvestointi aloitetaan havaitsemalla nykyisen tuotannon ongelmat, eli tekemällä prosessikuvauksen. Tunnistamalla ongelmat voidaan todeta alustavasti tarve aloittaa investoinnin suunnitteleminen tuoteverstasta varten ja havaita ongelmat, jotka tuoteverstas tulee poistamaan tuotannosta. Nykytilan prosessikuvauksen avulla voidaan tehdä tuoteverstaalle hankittavien laitteiden ja työkoneiden tarvemäärittely. Tarvemäärittelyllä listataan tärkeimmät kriteerit hankittavista laitteista, joilla nykytilan ongelmat tullaan poistamaan.
Tarvemäärittelyn avulla siirrytään laitehankintoihin. Laitehankinnat aloitetaan olemalla yhteydessä useisiin potentiaalisiin laitetoimittajiin tietopyynnöillä. Tietopyynnöllä erotellaan markkinoiden jyvät akanoista. Sen avulla saadaan hyvä käsitys toimittajan konevalikoimasta, osaamisesta ja palvelualttiuidesta. Tarjouspyynnöt lähetään vain kaikista potentiaalisimmille laitetoimittajille. Tarjouksien lisäksi mukaan pyydetään toimittajalta layout-piirustukset koneista ja laitteista, simulointi tuotteen työvaiheen valmistuksesta ja listaus heidän tarjoamista after sales -palveluistaan. Ratkaisevat tekijät parhaimman koneen ja toimittajan valinnassa ovat työkoneiden tehokkuus ja monipuolisuus, kustannukset, halukkuus palvella asiakasta ja after sales –palveluiden monipuolisuudesta.
Laytout tuoteverstaalle suunnitellaan laitehankinnoissa valittujen koneiden ja laitteiden perusteella. Layout suunnitellaan selkeän materiaalivirran mukaan, jotta se palvelee tuotteen valmistusta. Layoutpäätyyppeihin tutustuminen ja niiden hyödyntäminen ovat ratkaisevassa osassa materiaalivirran suunnittelussa. Layoutin tulee olla joustava ja tehokas, jotta tuotteen valmistaminen voidaan keskeyttää nopeasti ja vaihtaa eri tuotteeseen ilman pitkää seisakkia.
Suunnittelemalla tuoteverstaan layout mahdollisimman tehokkaasti, voidaan tuoteverstaasta selvittää oleelliset kustannukset investointilaskentaa varten. Investointilaskennelle oleellisia tietoja ovat koneiden työstöajat, työntekijöiden määrä, kiinteistön kustannukset, tuotteiden menekki, tuoteverstaalla tehdyt säästöt verrattuna alkuperäiseen tuotantoon, yrityksen tuottovaatimus investoinnille, laskentakorkokanta ja investointikustannukset.

Työkalut tuoteverstasinvestoinnin suunnitteluun

Tuotannon nykytilan kuvaukseen käytetään apuna vuokaaviota. Vuokaavioon kirjataan ylös tuotannosta oleellisia tietoja ja vaiheita, kuten työkierron kestot ja tuotteen kuljettu matka. Vaiheet tunnistetaan yhteen viidestä kategoriasta, jotka ovat jalostaminen, siirtäminen, odottaminen, tarkastaminen ja varasto. Jalostaminen ja tarkastaminen ovat tuotteen arvoa nostavia vaiheita, joita ei pyritä poistamaan tuoteverstaalla. Vuokaavion avulla tehdään prosessikaavio, josta havaitaan nykytilan ongelmat, jotka tullaan poistamaan tuoteverstaalla.
Laitehankinnat voidaan tehdä yhteistyössä yrityksen ostohenkilökunnan kanssa. Laitehankinnat ovat ostoprosessi, jonka takia on tärkeä muistaa hyödyntää yrityksen valmista osaamista. Yhteistyö laitetoimittajien kanssa on tärkeää, koska laitetoimittajilla on kaikki tarpeellinen tieto koneista, työkaluista ja kaikesta oleellisesta, jotka pitää tietää hankittavista koneista tai laitteista.
Layoutin suunnittelussa apuna käytetään piirustusohjelmia. AutoCAD-ohjelma on hyvä ohjelma tähän tarkoitukseen. Sen avulla koneet ja laitteet sijoitellaan tuotantotiloihin mittakaavassa ja havaitaan parhaat ratkaisut. Tehdassimulointiohjelmat ovat yleisesti käytössä olevia suunnitteluohjelmia, joilla voidaan todeta koneiden tehokkuus tuotteiden valmistuksessa. Simulointia varten tarjouksien mukana koneista hankittiin työstöajat. Simulointi vastaa oikeilla työajoilla, oikealla operaattoreiden määrällä ja suunnitellulla tuoteverstaan laytoutilla todellista tuotantoa, jolloin layoutin tehokkuus voidaan varmuudella todeta.
Investointilaskenta voidaan laskea usealla eri menetelmällä. Suosituimmat käytössä olevat tavat ovat takaisinmaksuajan, sisäisen korkokannan ja nettonykyarvon menetelmät. Laskentaa varten kerättyjen oleellisten tietojen avulla investoinnille voidaan laskea kannattavuus. Laskentamenetelmillä laskettaessa tulosten täytyy ylittää yrityksen asettamat tuottovaatimukset, jotta investointi olisi kannattava. Alle tuottovaatimusten jääneet tulokset eivät ole yritykselle kannattavia investointeja.

Tulosten toteaminen

Jokainen vaihe tuoteverstasinvestoinnin suunnittelussa on tärkeää. Puutteellisilla tiedoilla tai keskeneräisillä vaiheilla seuraavaa vaihetta on lähes mahdotonta alkaa suunnittelemaan. Jokainen vaihe tulee vaikuttamaan investointisuunnittelun viimeiseen vaiheeseen, eli investointilaskentaan, eri tavoin. Investointilaskennasta saatujen tulosten perusteella investointi voidaan katsoa kannattavaksi tai kannattomaksi.

oamk_kone

Tunteella ja taidolla, Oamk Konetekniikka. Jo vuodesta 1894. Olemme Suomen kuudenneksi suurimman ja hakijamäärältään neljänneksi suosituimman ammattikorkeakoulun Konetekniikan tutkinto-ohjelma. Yhteisenä tavoitteena meillä on ylläpitää vetovoimaista, haluttua ja nykyaikaista koulutusohjelmaa, sekä luoda opiskelijoillemme insinöörin identiteetti ja sen avulla luoda opiskelijasta rautainen ja työllistyvä insinööri! Oletko sinä seuraava Konetekniikan insinööri? Pallo on sinulla!

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *