Opiskelijapalautetta osaamisperusteisesta ja henkilökohtaistetusta ammatillisesta opettajankoulutuksesta 2017 – 2019

Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa otettiin vuonna 2016 käyttöön osaamisperusteiseen opetussuunnitelmaan ja opintojen henkilökohtaistamiseen perustuva koulutusmalli. Opinnot toteutetaan henkilökohtaistetuissa ja osaamisperusteisissa Hope-opintoryhmissä. Opiskelijan henkilökohtaistetussa opinpolussa osaamisen itsearvioinnilla on keskeinen merkitys. Opiskelijoiden tulee opintojen alkuvaiheessa laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja samalla arvioida sen hetkistä osaamistaan suhteessa opettajankoulutuksen osaamistavoitteisiin.

Opiskelijoiden ohjauksesta ja heidän osaamisensa arvioinnista opintojen aikana vastaavat kunkin Hope-opintoryhmän omat tuutorit. Opiskelija ja tuutorit käyvät henkilökohtaisen opintosuunnitelman pohjalta myös yhteisen ohjauskeskustelun tai ohjauskeskusteluja, jossa / joissa haetaan yhteistä ymmärrystä opiskelijan aiemmasta omaamisesta ja siitä, millä tavoin hän voi sen osoittaa ja miltä osin hänen on vielä perusteltua täydentää osaamistaan.

Vuosina 2016, 2017 ja 2018 opintonsa aloittaneilta opiskelijoilta on kerätty keväisin, vajaan vuoden opiskelun jälkeen opiskelijapalautetta, jossa on kysytty heidän kokemuksiaan mm. osaamisperusteisesta koulutuksesta ja opintojen henkilökohtaistamisesta. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty vuosittain mm. opettajankoulutuksen opetussuunnitelmatyössä.

Kysely on lähetetty vuosina 2017-2019 kaikkiaan 688:lle opiskelijalle. Kyselyyn vastanneita on ollut 241 vastausprosentin ollessa siten n. 35 %. Tässä blogitekstissä esitetään tiivistetysti opiskelijapalautteen tuloksia muutamien avainkysymysten osalta. Opiskelijapalautetta esitellään vastausten prosenttifrekvensseihin perustuvien palkkikaavioiden avulla.

Yleisesti ottaen opiskelijat arvioivat koulutuksen osaamisperusteista toteutusta kohtuullisen myönteisesti. Opiskelijoiden mukaan mm. heidän aiempi osaamisensa on tullut tunnustetuksi opintojen aikana (73 % vastaajista) ja opiskelijoiden osaamiseen liittyvän arvioinnin katsottiin olleen oikeudenmukaista (85 % vastaajista). Kaikille opiskelijoille osaamisperusteisen opettajankoulutuksen toteutustapa ei ollut kuitenkaan helppoa ymmärtää (31 % vastaajista), eivätkä kaikki opiskelijat pitäneet osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyviä käytäntöjä selkeinä (23 % vastaajista).

Opintojen henkilökohtaistamisessa ja henkilökohtaisen opintopolun rakentamisessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) merkitys on keskeinen. Opiskelijalla itsellään on myös keskeinen asema HOPSin laadinnassa. Kaikki opiskelijat (36 %) eivät koe HOPSin laadintaa kuitenkaan helpoksi ja myös osaamisen osoittamiseen liittyvien keinojen suunnittelu on useille opiskelijoille (41 %) haasteellista. Tuutorin kanssa käytävät ohjauskeskustelut tuntuvat useimmista opiskelijoista selkeyttävän HOPS-prosessin ymmärtämistä (88 % opiskelijoista).

 

Opiskelijakyselyn tulosten perusteella osaamisperusteisen opetussuunnitelman käyttöönotto ja opintojen henkilökohtaistamiseen perustuvien Hope-opintojen toteutus ovat onnistuneet opettajakorkeakoulussa kohtuullisen hyvin. Opiskelijoista suurimman osan mukaan heidän aiempi osaamisensa on otettu opinnoissa hyvin huomioon ja arviointi on ollut oikeudenmukaista. Toisaalta tulosten perusteella opettajankoulutuksessa on syytä kiinnittää huomiota siihen, että opiskelijoille kerrotaan riittävästi ja ymmärrettävästi osaamisperustaisen opettajankoulutuksen ominaispiirteistä: kaikilla opiskelijoilla ei näytä olevan helppo ymmärtää koulutuksen osaamisperusteista toteutustapaa tai suunnitella henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa ja osaamisen osoittamisensa keinoja. Vaikka tuutoreiden ohjaus saikin opiskelijoilta kyselyssä varsin myönteisen arvion, näyttää tuutoreilla siten edelleenkin riittävän työsarkaa.

 

Kirjoittaja

Kari Kiviniemi

Yliopettaja

Oulun ammattikorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *