Osaamisidentiteetin rakennuspalikoilla opetusta ja ohjausta kehittämässä

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja opetus- ja ohjaustyötä tekevien on tärkeää kyetä reagoimaan muutokseen, vaikka emme voi varmasti tietää, millaiseen maailmaan ja työelämään olemme opiskelijoita kouluttamassa. Opetuksessa ja ohjauksessa se tarkoittaa sitä, että tulee entistä tärkeämmäksi tukea myös opiskelijan muutosvalmiutta sekä auttaa häntä näkemään oman osaamisensa ja erilaisten vaihtoehtoisten polkujen tuomat mahdollisuudet. Keskeistä on myös tukea opiskelijaa ymmärtämään oman osaamisensa merkitys riippumatta siitä, mistä yhteydestä se on hankittua, sekä tuomaan esiin ja sanallistamaan omia vahvuuksiaan ja monipuolisesti kertyvää osaamistaan.

Tulevaisuuden työelämän ja dynaamisten muuttuvien osaamistarpeiden sekä osaamisperusteisen ajattelun kehittämiseksi opetus- ja ohjaustyössä on kehitetty OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen –hankkeen (ESR) toimesta käsite osaamisidentiteetti, joka tarkoittaa kiteytetysti käsitystä itsestä osaajana. Se on opiskelijan ymmärrystä omasta osaamisesta ja vahvuuksista, kiinnostuksen kohteista sekä osaamisen kehittämisen tarpeista. Osaamisidentiteetin rakentumisen tukeminen on keskeinen osa opettajan ja ohjaajan työtä kaikilla kouluasteilla. OSATA-hanke päättyy vuoden 2019 loppuun mennessä, mutta opetuksen ja ohjauksen kehittämiseksi osaamisidentiteetin rakentumista tukevaan suuntaan tuotettiin vielä hankkeen loppumetreillä malli osaamisidentiteetin rakennuspalikoista opettajille ja ohjaajille (Grekula & Halonen, 2019).

 

Ohjaajan oman osaamisidentiteetin hahmottaminen. Ohjaajan oman osaamisidentiteetin tunnistaminen on tärkeä perusta ohjaukselle. Omakohtainen kokemus ja pohdinta ohjaajan osaamisidentiteetistä tuottaa ohjauksen kehittämisen näkökulmasta merkityksellisiä oivalluksia ja edesauttavaa opiskelijoiden kanssa tehtävää ohjaustyötä sekä uusien työkalujen käyttöönottoa.

Tulevaisuuden työelämä ja työelämätaidot. Ohjaajan täytyy ymmärtää, millaiseen tulevaisuuden yhteiskuntaan ja työelämään opiskelijat ovat kasvamassa. Keskeistä ammatillisessa koulutuksessa on tukea opiskelijaa ymmärtämään alakohtaisen osaamisen merkitys, mutta myös hahmottamaan yleisten työelämätaitojen, kuten muutosjoustavuuden, tiimi- ja yhteistyötaitojen kehittymisen ja hyödyntämisen mahdollisuudet muuttuvassa työelämässä. Tärkeää on myös, ettei työelämästä luoda uhkakuvia vaan tulevaisuus nähdään positiivisessa valossa ja tuetaan opiskelijan uskallusta unelmoida sekä luottoa omiin kykyihin.

Ohjattavan elämänvaihe. Osaamisidentiteetin rakentuminen on kontekstuaalinen prosessi, jossa osaaminen ja käsitys itsestä rakentuu suhteessa muuhun elämään, ympäristöön ja opiskelijan kehitysvaiheeseen. Ohjaajan on ymmärrettävä opiskelijan elämänvaihe ja ohjaajan rooli kasvattajana ja turvallisena aikuisena ihmiselle, joka on vielä kesken. Osaamisidentiteettiä tukevan ohjauksen näkökulmasta on tällöin keskeistä tukea opiskelijan ikävaiheen mukaisesti käsitystä omasta osaamisesta ja vahvuuksista sekä vahvistaa osallisuutta ja toimijuutta omassa elämässä ja sitä koskevissa valinnoissa.

Ohjattavan elämäntilanne. Elämänvaiheen ohella ohjaajan on tärkeää ymmärtää myös opiskelijan kokonaisvaltainen elämäntilanne kaikkine haasteineen ja mahdollisuuksineen. Keskeistä on huomata, että oman osaamisen kehittäminen tai tulevaisuuden suunnittelu voi olla hankalaa tai toisarvoista, jos muilla elämänalueilla on haasteita tai huolia. Ohjaajan on kuunneltava opiskelijaa, annettava aikaa kohtaamiselle ja oltava tukena etsimässä ratkaisuja elämän suuriin ja pienempiinkin haasteisin.

Osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen ja sanallistaminen. Osaamisidentiteetti rakentuu yksilön löytäessä omat kykynsä ja taitonsa. Tämä tapahtuu oman osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen kautta sekä vahvistamalla kykyä nähdä oman osaamisen soveltamisen mahdollisuudet. Taitojen tunnistaminen ja sanoittaminen ei kuitenkaan tapahdu itsestään vaan vaatii ohjaajan tukea oikea-aikaisen palautteen antamisen muodossa, jolloin ohjaaja sanallistaa opiskelijan osaamista ensin sekä rohkaisee häntä uskomaan itseensä ja taitoihinsa.

Vuorovaikutus. Yksi osaamisidentiteetin tärkeistä rakennuspalikoista on sen kehittyminen vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksellisuus voi toteutua mm. vertaisryhmissä, joissa ohjaajalla on tärkeä rooli yhdessä tekemisen, oppimisen ja onnistumisen tukijana. Keskeistä on tukea ryhmässä toimimisen taitojen ohella palautteenanto- ja vastaanottotaitoja. Erityisesti ammatillisessa koulutuksessa on tärkeää tehdä myös eri alojen välistä yhteistyötä sekä hyödyntää alumneja, sillä koulutusalarajat ylittävillä kokemuksilla on erityinen merkitys työelämässä hyödynnettävien yleisten työelämätaitojen kehittymisen ja oman tulevaisuuden suunnittelun näkökulmasta. Opiskelijaa on myös tietoisesti tuettava tunnistamaan oppilaitoksen ulkopuolisissa yhteisöissä ja vuorovaikutustilanteissa kehittyvä osaaminen ja sen merkitys.

Ohjattavan osallisuus ja usko omiin kykyihin. Osaamiskäsityksen muodostumisessa olennaista on opiskelijan oma osallisuus osaamisidentiteetin rakentumisessa. Osaamisidentiteetti ei siis rakennu ulkoapäin ja annettuna vaan opiskelijan oman toimijuuden, kuulumisen ja vaikuttamisen kokemusten kautta. Osallisuus oman osaamisen kehittymisessä ja valintojen tekemisessä kasvattaa kokemusta oman osaamisen omistajuudesta ja luo merkityksellisyyttä osaamiselle.

Osaamiskäsitystä ja osaamisidentiteettiä tukevat työkalut. Osaamisidentiteetin rakentumista tukevia valmiita työkaluja ja tehtäviä on kehitetty mm. OSATA-hankkeessa ja niitä voidaan hyödyntää ja soveltaa ohjattavien kanssa kouluasteesta ja iästä riippumatta. Tehtävien soveltaminen juuri omalle ryhmälle tai yksittäiselle opiskelijalle sopivaksi vaatii kuitenkin ohjaajalta pedagogista osaamista ja ohjattavien tuntemusta. Keskeistä onkin kyky tunnistaa ja soveltaa osaamisidentiteettiajattelua erilaisella elämän- tai työelämäkokemuksella olevien opiskelijoiden kanssa. Osaamisidentiteetin rakentuminen on jatkuva, koko elämän ajan kehittyvä prosessi ja sen tukeminen on kaikkien opetus- ja ohjaustyötä tekevien tehtävä. Ohjaustyössä käytettävistä tehtävistä huolimatta tärkeintä on kaikessa opetus- ja ohjaustyössä tukea tietoisesti ja tavoitteellisesti ohjattavan lähtökohtien, kiinnostuksen kohteiden, vahvuuksien ja osaamisen tunnistamista ja sanallistamista. Lisäksi on tuettava osaamisen kehittämistä opiskelijan omia tavoitteita kohti, antaa tukea oman osaamisen esille tuomiseen sekä tukea osaamisen hahmottamista, soveltamista ja lisätä merkityksellisyyttä suhteessa työelämään ja yhteiskuntaan.

Lopuksi, on tärkeä korostaa, että osaamisidentiteettiajattelun omaksuminen ja sen hyödyntäminen osana opetus- ja ohjaustyötä vaatii henkilöstöltä osaamista ja ajattelun muutosta. Henkilöstön oman osaamisen kehittäminen, oman osaamisidentiteetin tunnistaminen ja vahvuuksien hyödyntäminen on tällöin keskeisessä roolissa. Se vaatii myös henkilöstöltä jatkuvaa uuden oppimista ja ymmärrystä yhteiskunnan ja työelämän muutoksesta, jotta osaamisidentiteettiajattelusta tulee kiinteä osa henkilöstön ammatillista, jatkuvaa työotetta.

Tutustu lisää osaamisidentiteetin käsitteeseen Oulu ProLearn Youtube-kanavallamme:

Osaamisen aika -video opettajille ja ohjaajille

Tulevaisuuden taidot -video opiskelijoille

Kirjoittaja

Laura Halonen
Lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelut

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *