Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Oulussa halutaan nähdä jatkossakin

Koulutuspäivän järjestäminen on ollut yksi opinnäytetyön aiheista Oulun ammattikorkeakoulun optometrian opiskelijoiden keskuudessa vuodesta toiseen. Oulussa Nähdään! -täydennyskoulutuspäivän aihe valikoitui tekijöiden kiinnostuksesta tehdä opinnäytetyössään jotakin konkreettista sekä työelämää hyödyttävää. Tämä järjestetty koulutuspäivä mahdollisti optikoille ja optometristeille lisäkoulutuksen saamisen myös Pohjois-Suomen alueella.

Tapahtuman tausta ja tavoitteet

Optikoilla ja optometristeilla on velvollisuus ylläpitää ja täydentää koulutustaan terveydenhuollon ammattihenkilöinä [1]. Opinnäytetyön tavoitteena oli tarjota Pohjois-Suomen optikoille ja optometristeille koulutustapahtuma, johon osallistumalla heillä oli mahdollisuus kehittää itseään terveydenhuollon ammattilaisina. Merkittävimpänä tavoitteena oli järjestää koulutuspäivä, joka lisäisi Pohjois-Suomen alueen optikoiden ja optometristien koulutusta, koska suurin osa koulutuksista järjestetään Etelä-Suomessa. Näin Pohjois-Suomenkin optikoille ja optometristeille tarjottaisiin samanlainen mahdollisuus kouluttautua. Tavoitteena oli tarjota Oulussa Nähdään! -koulutuspäivään osallistuville optikoille ja optometristeille täydennyskoulutusta ja täydennyskoulutuspisteitä, joita ammattitaidon ylläpitäminen edellyttää.

Taustalla oli opinnäytetyön tekijöiden kiinnostus toteuttaa yleisötapahtuma ja oppia sen järjestämisestä. Tämä antoi myös tilaisuuden tutustua optisen alan toimijoihin. Tavoitteena oli toteuttaa rento, positiivinen, viihtyisä ja toimiva tapahtuma sekä valita ajankohtaiset ja kiinnostavat luentoaiheet, joista osallistujat oppisivat uutta työelämässä hyödynnettävää tietoa. Tavoitteena oli myös kehittää järjestäjien projektisuunnittelu- ja hallintataitoja sekä luentoaiheisiin perehtymällä lisätä omaa ammatillista tietämystä. Koulutuspäivän järjestämisellä haluttiin ylläpitää opiskelijoiden perinnettä järjestää koulutustapahtuma opinnäytetyönä.

Toteutus

Täydennyskoulutuspäivän järjestäminen oli monipuolinen ja työntäyteinen projekti. Tapahtuman järjestämisen alkuvaiheet sisälsivät paljon taustatyön tekemistä. Suunnitteluvaiheessa täytyi olla yhteydessä useaan eri toimijaan. Lisäksi täytyi olla selvillä siitä, mitkä asiat olivat jo hoidossa ja mitä piti vielä kehittää. Projektin työstämisen alussa tutustuttiin aikaisempiin koulutuspäiviin ja haastateltiin niiden järjestäjiä. Näiden vaiheiden pohjalta lähdettiin luomaan tapahtuman alustavaa budjettia, kartoittamaan kiinnostavia luentoaiheita ja miettimään mahdollisia yhteistyökumppaneita.

Ennen koulutuspäivää oli tärkeää selvittää, millaista kiinnostusta tapahtumaan on työelämässä ja mihin asioihin optikot ja optometristit halusivat lisäkoulutusta. Osallistumalla optisen alan merkittävään tapahtumaan Näe-päiville Helsingissä saimme inspiraatiota ja mallia onnistuneen koulutuspäivän luomiseen. Osallistumisen tarkoituksena oli myös löytää potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja kontakteja. Alkuvaihe projektista oli ajoittain hidas ja haastavaa, koska kokonaisuus oli vielä hajanainen ja epäselvä. Yhteistyökumppaneiden, luennoitsijoiden sekä tapahtumapaikan varmistumisen myötä alkoi kokonaisuus pala palalta muodostua. Viimeiset viikot ennen tapahtumaa olivat hektisiä.

Luentoaiheet valikoituivat mahdollisten osallistujien eli työelämässä olevien optikoiden ja optometristien mielenkiinnon mukaan. Selvitimme osallistujien aihetoiveita paperi- ja Webropol-kyselyillä sekä Facebookissa Optisen alan keskusteluryhmässä. Kiinnostavimmiksi aihealueiksi nousivat silmän terveydentilan tutkiminen, lasten ja nuorten näkeminen sekä silmän yleisimmät sairaudet. Aiheeksi toivottiin myös erityisesti luentoa silmän etuosan mikroskopoinnista. Näiden toiveiden pohjalta täydennyskoulutuspäivän luentoaiheita lähdettiin kokoamaan.

Tapahtumaan ilmoittauduttiin Oulun ammattikorkeakoulun Viestintäpalveluiden kanssa yhdessä suunniteltujen www-sivujen kautta [2]. Viestintäpalvelut vastasivat myös päivän graafisesta ilmeestä. Koulutuspäivän suosiosta kertoi se, että tapahtuman osallistujakiintiö täyttyi jo hyvissä ajoin ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.

Yllättäviltä käänteiltäkään ei vältytty. Ensisijaisessa tapahtumapaikassa sattui kosteusvaurio vain paria kuukautta ennen koulutuspäivää. Lyhyellä varoitusajalla piti löytää riittävän suuri ja viihtyisä tila (kuva 1), johon mahtuisi yli 150 henkilöä ja jossa pystyisi myös ruokailemaan. Muita valintaperusteita olivat keskeinen sijainti julkisen liikenteen äärellä, helppo pysäköintimahdollisuus sekä toimiva tekniikka. Myös tapahtuman aikana kohdattiin haasteita teknisten laitteiden kanssa.

KUVA 1. Koulutustila ja viestiseinä (kuva: Jimi Tiilikainen)

Toteutusvaiheessa hienointa oli rakentaa yhdessä järjestäjätiimin näköinen päivä. Pitkät illat sähköpostiviestien äärellä palkittiin, kun ideasta muodostui onnistunut kokonaisuus (kuva 2). Tutustuminen optisen alan toimijoihin oli mukavaa ja tulevaisuuden kannalta tärkeää.

KUVA 2. Oulussa Nähdään! -päivän ohjelma

Työryhmä koostui neljästä optometrian opiskelijasta, joilla ei ollut aiempaa kokemusta vastaavan kokoisen tapahtuman luomisesta. Aluksi tapahtuman järjestäminen jännitti, mutta kokemus oli kuitenkin antoisa. Valmisteluja tehtiin erikseen, mutta kuitenkin lopulta yhdessä. Tällä tavalla kaikkien mielipiteet ja ideat tulivat esille. Yhteissuunnittelulla kaikki pääsivät vaikuttamaan päätöksiin ja vauhdittamaan projektin etenemistä ja tuomaan uusia näkökulmia [3]. Tämän suuruusluokan tapahtuma oli haastava, mutta kuitenkin sopiva neljän hengen työryhmälle.

Koulutuspäivän sisältö ja ohjelma

Koulutuspäivän luentojen aiheet koostuivat useasta eri aiheesta. Päivä koostui neljästä tunnin pituisesta luennosta, jotka sisälsivät 10 minuutin kyselytuokion. Tapahtuman luentoaiheiksi valikoituivat:

Linssileikkaukset sekä niissä käytettävät linssit. Luento sisälsi erilaiset linssileikkaustavat, linssileikkauksen etenemisen, erilaiset asennettavat intraokulaarilinssit eli silmän sisäiset linssit sekä näiden asennettavien linssien voimakkuuden määrittämistavat. Linssileikkaus on silmäleikkaus, jossa vaihdetaan mykiö eli silmän linssi. Linssileikkauksessa silmän linssi poistetaan ja tilalle asennetaan tekomykiö. [4]

Myopia management and MiSight contact lenses in practice Myopiakontrolli ja Misight-piilolinssit. Luennolla kerrottiin myopian kehittymisestä tulevaisuudessa ja sen vaikutuksesta silmän terveyteen sekä Misight piilolinssien käytöstä myopian kehittymisen ehkäisykeinona lapsilla. Kansainvälisen Myopia Instituution mukaan myopian eli likinäköisyyden määrä on kasvussa maailmalla. Viimeisimmässä tutkimuksessa arvioidaan, että keskimäärin 30 % maailman väestöstä on tällä hetkellä likinäköisiä ja arvio on, että vuoteen 2050 mennessä 50 % väestöstä on likinäköisiä. [5]

Mikroskopia ja silmän etuosan löydökset. Luennolla esiteltiin erilaiset mikroskopoinnin valaisumuodot sekä mikroskopointijärjestys silmän etuosien tutkimisessa. Luentoon oli sisällytetty paljon erilaisia silmän etuosien löydöksiä havainnollisten kuvien muodossa. Mikroskoopin avulla optikko tai optometristi voi työssään tutkia kolmiulotteisesti silmän eri rakenteita ja terveydentilaa. Silmämikroskopiassa ilmeneviä löydöksiä ja sairauksia on monenlaisia, joten optikon tai optometristin olisi tärkeää osata tunnistaa ero normaalilöydösten ja silmäsairauksien välillä. [6]

Kouluikäisten näköongelmat – jaksavatko lapsemme nykymenon vaatimuksia? Luento käsitteli lasten näkemisen haasteita sekä vaatimuksia nykypäivän digitalisoituneessa maailmassa. Luennossa tuotiin myös ilmi tutkimusmenetelmiä, joita lasten näöntutkimuksessa tulee painottaa. Lisäksi optometristeille kerrottiin lasten näön tarkastamisen tärkeydestä. Jo varhain on tiedostettu, että lapsen keskittyminen herpaantuu, jos hänellä on jokin keskittymiskykyä heikentävä tekijä, kuten ADHD [7]. Tämän lisäksi on monia muita keskittymiskykyä heikentäviä tekijöitä, kuten optometristin työalaan kuuluvat näköongelmat. Jos lapsella on näön kanssa ongelmia, hänellä on vaikeuksia nähdä taululle tai lukea kirjaa, joten hänen huomionsa kääntyy opiskelun sijasta kaikkeen muuhun ympärillä tapahtuvaan. [8]

Palaute

Osallistujilta kerättiin päivän päätteeksi sähköinen palaute. Siinä selvitettiin osallistujien mielipiteitä päivän luennoista, viihtyvyydestä, ruokailuista, mainonnasta ja tapahtuman onnistumisesta kokonaisuutena. Seuraavan koulutuspäivän järjestäjät tulevat hyötymään palautteista, sillä niiden pohjalta pystytään kehittämään täydennyskoulutuspäivästä entistä toimivampi kokonaisuus. Palautteiden perusteella (kuvio 1) osallistujat kokivat tapahtuman onnistuneena.

KUVIO 1. Tapahtuman onnistuneisuus kokonaisuutena (n=110)

Yhteenveto

Koulutuspäivän järjestämisen on laaja ja haastava, mutta samalla mielekäs projekti. Suurimmiksi haasteiksi projektin aikana muodostui yhteydenpito moneen eri toimijaan ja kokonaisuuden pitäminen kasassa. Projektin edetessä tuli ottaa huomioon yksittäisiä pieniä asioita, joilla saattoi olla suurikin vaikutus tapahtuman onnistumisen kannalta. Vaikka täydennyskoulutuspäivä vaati pitkiä työpäiviä ja hyvää stressinsietokykyä, sen tuomat hyödyt olivat sitäkin suuremmat.

Mitä olisi voitu tehdä toisin ja mitä opittiin? Päivälle olisi voitu valita yksi teema, johon kaikki luennot olisivat liittyneet. Tämä olisi helpottanut luentoaiheiden keksimistä ja luennoitsijoiden etsimistä. Toisaalta juuri teemattomuus lisäsi tapahtuman monipuolisuutta. Tapahtumassa olisi voinut olla enemmän yleisöä aktivoivia luentoja, koska Mikroskopia ja silmän etuosan löydökset -luento sai positiivista palautetta nimenomaan sen käytännönläheisyydestä ja yleisön aktivoinnista. Tähän myös seuraavina vuosina kannattaa kiinnittää huomiota. Toinen jatkokehitysidea on etäosallistumisen mahdollistaminen. Osallistujilla on ollut myös vaikeuksia löytää tietoa vuosittaisesta täydennyskoulutuspäivästä, koska sen nimi on vaihtunut vuodesta toiseen. Tapahtuman nimeksi kannattaisikin vakiinnuttaa Oulussa Nähdään!

Kohti vuoden 2020 tapahtumaa

Vuoden 2019 tapahtumaan osallistui 121 optikkoa ja optometristia sekä 30 optometrian opiskelijaa. Vuoden 2020 koulutuspäivä oli tarkoitus järjestää jo vakiintuneen käytännön mukaisesti huhtikuussa. Erikoinen kevät Covid-19-viruksen vuoksi siirsi tapahtuman syyskuun viikonlopulle 26.9.–27.9.2020.

 

Passinmäki Anna, optometristi (AMK)
Tiilikainen Jimi, optometristi (AMK)
Ylipoti Susanna, optometristi (AMK)
Lehtinen Terhi, optometristi (AMK)
Kemppainen Leila, lehtori, tutkintovastaava (optometria)
Oulun ammattikorkeakoulu

 

Lähteet

[1] Näe ry. 2019. Optikkojen ammattioikeudet ja täydennyskoulutusrekisteri. Hakupäivä 20.11.2019.
https://www.naery.fi/nae-ry/yhteistyotahot/optometrian-eettinen-neuvosto

[2] Oulussa Nähdään! Tapahtumasivu. Oulun ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 21.11.2019. https://www.oamk.fi/fi/oamk/tapahtumakalenteri/?kieli=&ak_osio=uutisjuttu&kid=&tiedote_id=60278&pvm=

[3] Silfverberg, P. 2016. Ideasta projektiksi. Projektinvetäjän käsikirja. Hakupäivä 9.12.2018. http://www.helsinki.fi/urapalvelut/materiaalit/liitetiedostot/ideasta_projektiksi.pdf

[4] Seppänen, M. 2018. Linssileikkaus silmän taittovirheen korjaamiseksi. Duodecim terveyskirjasto. Hakupäivä 2.11.2019. https://www.terveyskirjasto.fi/terveysportti/tk.koti?p_artikkeli=dlk01221

[5] Internatiomal myopiainstitute. Hakupäivä 31.7.2019. https://www.myopiainstitute.org/prevalence.html

[6] Optometry web. 2019. Optometric slit lamps. Hakupäivä 1.11.2019. https://www.optometryweb.com/Eye-and-Vision-Examination-Products/6413-Optometric-Slit-Lamps-Slit-Lamp-Biomic-roscopes/?vmpi_5599=1

[7] Biocodex Oy. 2019. ADHD lapsella. Hakupäivä14.7.2019, https://adhdtutuksi.fi/mika-on-adhd/adhd-lapsella/

[8] Hall, P. S. & Hall, N. D. 2003. Educating Oppositional and Defiant Children. Association for Super-vision & Curriculum Development.

 

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020060440617

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *