APOA-hanke – Master-opinnäytetyön eteneminen monialaisessa oppimisympäristössä

Master-koulutukseen kuuluva opinnäytetyö on 30 opintopisteen laajuinen tutkimuksellinen kehittämistyö. Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) Master-koulutuksen opinnäytetyön tavoitteet, sisällöt ja vaiheistus on laadittu monialaisessa yhteistyössä, johon ovat osallistuneet kaikkien Master-tutkinto-ohjelmien edustajat. Lisäksi opinnäytetyön Moodle-työtila on kehitetty yhteistyössä Oamkin eKampuksen asiantuntijoiden kanssa.

Opinnäytetyöprosessi alkaa osiolla opinnäytetyön kick off. Siihen osallistuvat kaikkien tutkinto-ohjelmien Master-opiskelijat. Osion keskeisinä sisältöinä ovat tiedonhaku, tieteellisen tiedon tunnuspiirteet, tutkimusprosessi ja -etiikka. Ryhmätyöskentely toteutuu pääosin monialaisissa ryhmissä. Kick off -osiossa tavoitteena on opinnäytetyön aiheen ideointi yhteistyössä samantyyppisistä aiheista kiinnostuneiden kanssa. Aiheen ideointia ja täsmentämistä jatketaan opinnäytetyön seuraavassa vaiheessa, jossa haetaan tutkintovastaavalta tai nimetyltä opinnäytetyön ohjaajalta hyväksyntää aiheen valinnalle. Aiheen hyväksynnän jälkeen opiskelijat jatkavat opinnäytetyön suunnitelman tekemistä.

Laajin opinnäytetyönvaiheista on toteuttaminen, jossa tehdään suunnitelman mukaisia tutkimuksellisen kehittämisen toimia. Raportoinnissa käytetään Oamkin opinnäytetyön ohjeistusta ja mallia. Kypsyysnäytteeksi suositellaan artikkelia, tiedotetta tai asiantuntijablogia. Kuviossa 1 esitetään kuudesta osasuorituksesta koostuvan Master-koulutuksen opinnäytetyön eteneminen ja eri osasuorituksiin kuuluvat tehtävät.

KUVIO 1. Opinnäytetyön osasuoritukset ja etenemisen kuvaus (Moodle-työtila 2020)

Tavoiteltava hyöty oppimisanalytiikasta

Opinnäytetyö on keskeinen osa Master-koulutusta ja sen eteneminen vaikuttaa oleellisesti valmistumisaikatauluihin [1]. Muut opinnot saattavat edetä aikataulussa, mutta opinnäytetyön tekeminen tuo valmistumiseen viivästymää. Master-opinnäytetyö on laaja ja vaativa kokonaisuus, joka edellyttää opiskelijalta vahvaa itseohjautuvuutta ja ymmärrystä työlle asetetuista vaatimuksista.

Master-opinnäytetyöprosessi on jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen kohteena Oamkissa. Lukuvuonna 2019–2020 päätettiin APOA-hankkeessa [2] arvioida oppimisanalytiikan mahdollisuuksia edistää opiskelijalähtöistä Master-opinnäytetyöprosessia. Kehittämistyön alussa tunnistettiin, että Master-opinnäytetyö on tietyssä mielessä poikkeustapaus. Prosessin etenemisen seuranta ei ole verrattavissa yksittäisen opintojakson toteutukseen. Master-opinnäytetyössä opiskelija ei palauta erillisiä oppimistehtäviä Moodle-työtilaan arvioitavaksi osoittaakseen osaamistaan ja työn etenemistä. Moodlessa kuvataan opinnäytetyöprosessi ja ohjeistetaan opiskelijaa.

Lisäksi tunnistettiin, että Master-opinnäytetyön etenemisen tukemisessa ei kyseessä ole niinkään hiljaisten opiskelijoiden herättäminen [3], vaan opiskelijan kannustaminen ja ohjaus prosessin aikana. Oppimisanalytiikan avulla sujuvoitetaan ja jäntevöitetään opinnäytetyöprosessia.

Opinnäytetyön etenemistä tukevat viestit

Kehittämistyössä pidettiin tärkeänä määrittää opinnäytetyöprosessista ne risteyskohdat, joissa opiskelijaa on tärkeää kannustaa ja muistuttaa erilaisilla automatisoiduilla viesteillä tai kommenteilla. Samaan aikaan oppimisanalytiikan kehittämistyön käynnistyessä Oamkissa otettiin käyttöön Pulmu-järjestelmä. Pulmuun tallennetaan opiskelijan opinnäytetyön aihe, vahvistetaan ohjaaja/-t, työn etenemisen aikataulu sekä tallennetaan yhteistyösopimus. Myös muita tapahtumia opinnäytetyön osalta voidaan kirjata. Master-opinnäytetyön oppimisanalytiikan mahdollisuuksia lähdettiin ensiksi arvioimaan Pulmun ja Moodlen kautta. Edettiin järjestelmälähtöisesti ja tunnistettiin pikemminkin useita haasteita kuin mahdollisuuksia.

Tärkeä vaihe kehittämistyössä oli luonnostella Master-opinnäytetyön opintopolku yhteen prosessikaavioon (kuvio 2). Karkea luonnostelu erotti kokonaistarkastelun olemassa olevista järjestelmistä ja näin tuotettiin ensimmäinen esitys niistä solmukohdista, joissa tarvittaisiin kannustus- tai muistutusviestiä tukemaan opiskelijan opinnäytetyön etenemistä. Tässä kohtaa oltiin erityisesti huolissaan opinnäytetyön niin sanotusta toteutusvaiheesta. Vaihe sisältää paljon tekemistä, kuten aineistonkeruun suunnittelu, toteutus ja analyysi. Riskinä on, että opiskelija jää toteutusvaiheessa liian yksin, työ etenee liiankin oma-aloitteisesti ja mahdollisesti ”väärään suuntaan”. Ensisijaisena tavoitteena oli rytmittää viestitystä niin, että sitä voitaisiin hyödyntää kaikille opinnäytetyön tekijöille.

KUVIO 2. Luonnos oppimisanalytiikan viestien sijoittumisesta opinnäytetyön prosessissa

Oppimisanalytiikan todelliset mahdollisuudet tukea Master-opinnäytetyöntekijää erilaisin kannustusviestein avautuivat mukautetun opiskelun suunnittelun (PLD, Personalized Learning Designer) myötä [3]. Kyseinen ominaisuus on käytössä Moodlessa, eikä sitä ole aiemmin tarkasteltu tai hyödynnetty Master-opinnäytetyöprosessissa. PLD-sääntöjä pilotoitiin ensin aloitus ja ideointi sekä suunnitteluvaiheeseen ja todettiin useita, opiskelijalähtöisiä ja opinnäytetyön etenemistä tukevia mahdollisuuksia. Esimerkiksi ideointivaiheeseen toteutettiin kolme ehtoa sisältävä PLD-sääntö (ks. kuva 1). Samalla hahmoteltiin alustavaa automaattiviestiä. Tämä ei lähtisi kuitenkaan opiskelijalle, vaan ensin opettajalle (ks. kuva 2).

KUVA 1. Osio 2, Ideointi-niminen PLD-sääntö kolmella ehtolausekkeella

KUVA 2. Automaattiviesti opettajalle, että opiskelija on saanut kolme ehtoa täyttävän PLD-säännön valmiiksi

Oppimisanalytiikan käyttöönoton eteneminen

APOA-hanke on tarjonnut monipuolista ohjausta ja tukea Master-opinnäytetyön oppimisanalytiikan kehittämiseen. Se on mahdollistanut erilaisten teknisten ja pedagogisten vaihtoehtojen pohdinnan osaavassa ja innostuneessa työryhmässä. Yhteistyö hankkeessa on vahvistanut käsitystämme oppimisanalytiikan merkityksestä ja erilaisista digitaalisista vaihtoehdoista sen toteuttamiseen.

Oma osuutemme hankkeessa on painottunut pedagogisten ratkaisujen tekemiseen, jotta opinnäytetyöprosessin jokaiseen vaiheeseen sisältyisi riittävästi kannustusta ja/tai muistutusta. Tavoitteena on oppimisanalytiikan viestien käyttöönotto syksyllä 2020 Master-opinnäytetyön prosessissa. Tärkeää on ennen sitä keskustella muun muassa viestien sisällöistä ja ajoituksesta eri Master-tutkinto-ohjelmissa työskentelevien opettajien kanssa. On myös mahdollista, että viestit muotoillaan osin erilaisiksi eri tutkinto-ohjelmille.

 

Virkkula Outi, lehtori, maaseudun kehittäminen (Master) tutkinto-ohjelman tutkintovastaava
Oulun ammattikorkeakoulu

Kiviniemi Liisa, yliopettaja, hoitotyö
Oulun ammattikorkeakoulu

 

Lähteet 

[1] Kiviniemi, L., Koivunen, K., Kokemäki, M., Lahdenperä, I., Leskinen, S., Määränen, I. & Sainio, H. 2019. Kehittäjäopiskelijat opiskelijoiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia vahvistamassa – Lähtökohtia kehittäjäopiskelijoiden toimintaan. Teoksessa K. Koivunen & J. Huttunen (toim.) 2019. Monialaisesti Master-koulutusta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 27. Hakupäivä 22.4.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019041011860

[2] APOA, Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa. Hankkeen kotisivu. Hakupäivä 21.4.2020. http://apoa.tamk.fi/

[3] Kurttila, J. & Aalto, M. 2020. Hiljaisten opiskelijoiden herättäminen automatiikalla. ePooki asiantuntijablogi. Oulun ammattikorkeakoulu.

 

APOA, Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa

 

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020061042521

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *