Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Opinnäytetyön tekeminen vaihto-opintojen aikana ‒ yhteistyön merkityksestä kansainvälisten opiskelijoiden opinnäytetöiden ohjauksessa

Vaihto-opiskelijoiden suorittama opinnäytetyö osana Erasmus+ -vaihto-opiskelua oli kokemuksena uusi Torinon yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopistollisen sairaalan yhteistyönä. Etukäteissuunnittelu, molempien korkeakoulujen ohjaajien tuki ja sairaalan asiantuntijoiden opastus mahdollistivat onnistuneen lopputuloksen. Opinnäytetyöt valmistuivat aikataulun mukaisesti ja niistä kirjoitettiin kaksi artikkelia. Verkostoituminen eri tahojen välillä sekä kansainvälistyminen kielikylpyineen olivat tämän yhteistyön tärkeintä antia.

Torinon yliopiston radiografian ja sädehoidon vaihto-opiskelijat (kuva 1) saapuivat keväällä 2019 Oulun ammattikorkeakouluun Erasmus+ -vaihtoon ja tämän myötä mahdollistui opinnäytetyöyhteistyö. Yhteistyötahojen edustajina toimivat Torinon yliopiston opiskelijat ja opinnäytetyötä ohjaavat professorit, Oulun ammattikorkeakoulusta opinnäytetyötä ohjaavat lehtorit sekä Oulun yliopistollisesta sairaalasta opiskelijaohjauksen vastuuhenkilö ja harjoittelua ohjaavat röntgenhoitajat. Idea opinnäytetyöyhteistyöstä syntyi jo ennen vaihtoon tuloa. Jaamme tässä kokemuksia opinnäyteyhteistyöstä eri yhteistyötahojen näkökulmista.

KUVA 1. Federica ja Marta Kontinkankaan kampuksen aulassa lounastauolla (kuva: Simona Lanza)

Opiskelijoiden kokemuksia

Marta Penonen opinnäytetyön aiheeksi jo ennen Suomeen saapumista sovittiin magneettiohjattujen kasvainbiobsioiden ottaminen rintäsyöpää sairastavilta naisilta. Toimenpide ei ole kovin yleinen Suomessakaan, mutta Italiassa sitä voidaan sanoa hyvin harvinaiseksi. Federica Fenoglion opinnäytetyön aiheeksi valikoitui prostatasyövän kuvantaohjattu sädehoito kv-CBCT-kuvausta ja Calypso-jyvien seurantajärjestelmää käyttäen – kokemuksia kuvauksen ja seurantajärjestelmän eroista. Tähän vertailevaa aineistoa kerättiin sekä Oulussa että Torinossa. Aiheet olivat loistavia vaihto-opiskelijoille, koska ne liittyvät vahvasti radiografian ja sädehoidon alaan ja tuovat uutta tietoa kaikille osapuolille.

Marta Penone kuvaili opinnäytetyöyhteistyötä seuraavasti:

During my third year of study, from March to April 2019, I had the opportunity to perform a period of Erasmus+ Traineeship in collaboration with the University Hospital of Oulu in Finland.

This period was very interesting and formative, especially because I had the possibility of observing and learn informations about innovative procedures in order to choose a topic for my final thesis. I have chosen the breast biopsy guided by MRI imaging, because in Italy this procedure is performed in only few centres, and so it could play a fundamental role in the world of work of which I am going to be a part.

In my opinion the collaboration with the finnish team who performed the biopsy (Radiogy Technicians and Radiographers) and with the finnish supervisors has been excellent from the beginning to the end. They provided me with all the practical and theoretical information I needed, answered all my questions and clarified all my doubts with availability and kindness.

I am very happy and satisfied about this collaboration and about the final result of my thesis.

Federica Fenoglio hahmotti opinnäyteyhteistyön näin:

In 2019, I had the opportunity to take part in the Erasmus + traineeship project at Oamk in Oulu. With my thesis advising professor, and the coordinating professor of my degree course, I decided to write my thesis during the Erasmus. At the beginning, it was complicated because I had to choose the topic of my work even if I was miles apart. When in Finland, it was so much easier.

Everyone in the Radiotherapy Unit was very kind and I was introduced to a radiographer specialized in the Calypso System (the topic of my thesis). Her explanations were essential to complete my work. This experience was very important for my professional growth. It allowed me to compare two different working realities.

The support of tutoring lecturer was crucial especially when I had to imagine the reality of OYS Radiotherapy Unit from Italy and during all the Erasmus period.

I’d recommend everyone this enriching and challenging experience. It is really worth it.

Harjoittelupaikkojen kokemuksia

Vaihto-opiskelijoille varattiin opinnäytetytyön mahdollistavat harjoittelut Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Toiveiden mukaisesti kaksi viikkoa harjoittelusta sijoittui Avohoitotalon röntgenin magneettitutkimusmodaliteettiin (kuva 2) ja kaksi viikkoa sädehoidon yksikköön. Ennen opinnäytetyön aloitusta opiskelijoiden tuli toimittaa tutkimussuunnitelmat ja tutkimuslupa-anomukset hyväksyttäviksi Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Tutkimussuunnitelmien tekeminen aloitettiin jo ennen kuin opiskelijat saapuivat Suomeen, jouduttaakseen tutkimuksien kulkua.

KUVA 2. Marta Penone menossa magneettitutkimusmodaliteettiin Avohoitotalossa (kuva: Federica Fenoglio)

Diagnostiikan alueen opiskelijaohjauksen vastuuhenkilö auttoi opiskelijaa käytännön asioissa, kuten tutkimuslupaprosessissa, sekä toimi yhteyshenkilönä sisällöasiantuntijoihin. Hän myös antoi vinkkejä opinnäytetyön toteutuksen sujuvuuteen käytännön työn kannalta. Opiskelija muokkasi suunnitelmaa opettajilta ja käytännön toimijoilta saamien kommenttien ja ohjeiden mukaisesti. Kun kaikki tarvittavat dokumentit olivat valmiita, tutkimuslupa opinnäytetyölle myönnettiin.

Oulussa harjoittelun ensimmäisenä aamuna opiskelijaohjauksen vastuuhenkilö kertoi opiskelijalle harjoittelun käytänteistä ja opinnäytetyöprosessista. Näin ollen opiskelija pystyi aloittamaan aineiston keruunsa harjoittelun aikana. Aineiston analysointia ja opinnäytetyöprosessia opiskelijat jatkoivat vaihdon jälkeenkin ja yhteydenpito jatkui sähköpostitse. Lopuksi opiskelijat toimittivat valmiit työt harjoittelupaikkoihin ja esittivät kiitokset hyvästä yhteistyöstä harjoittelupaikkojen ja korkeakoulujen kanssa.

Opiskelijat tekevät opinnäytetöitä diagnostiikan alueella vaihtelevan määrän, yleensä noin 5‒10 vuodessa. Opinnäyteyhteistyöhön halutaan käyttää resursseja, koska niiden hyödyllisyys käytännön työlle on ollut ilmeinen. Kansainvälisten opiskelijoiden tekemät opinnäytetyöt ovat harvinaisia Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Diagnostiikan alueen toimijoiden mielestä opinnäyteyhteistyö vaihto-opiskelijan kanssa oli hyvin palkitsevaa. Prosessin aikana käytännön toimijat saivat tietoa italialaisesta koulutuksesta ja opinnäytetyön tekemisestä. Samalla verrattiin kuvantamiseen liittyviä käytänteitä Suomessa ja Italiassa. Kansainväliset opiskelijat toivat toivottua vaihtelua työhön ja kielikylpy on aina tarpeellinen terveydenhuollon henkilöstölle.

Sädehoidon yksikössä (kuva 3) saatiin tietää hyvissä ajoin vaihto-opiskelijan saapumisesta yksikköön ja ehdittiin suunnitella, kuka röntgenhoitaja ohjaa häntä opinnäytetyön tekemisessä. Jonkin verran haastetta oli löytää röntgenhoitajat, jotka halusivat ja pystyivät ohjaamaan englannin kielellä harjoittelun aikana. Alustavat suunnitelmat vaikuttivat hyviltä, mutta tilanteet muuttuivat nopeasti henkilökunnan poissaolojen takia. Onneksi asiantuntijaröntgenhoitaja löytyi. Opinnäytetyöhön tarvittiin todella tarkkoja tietoja ja kielimuuri aiheutti hieman harmia. Onneksi osastolta löytyi englanninkieliset manuaalit laitteistoista, joista opiskelija sai oikean terminologian opinnäytetyöhönsä ja tarkennuksia laitteiden teknisiin ominaisuuksiin. Osastolla oli myös hoidossa potilaita, joilla käytettiin Kv-CBCT-kuvauksia ja Calypso-laitteistoa, joten opiskelija pystyi tutustumaan laitteiden toimintaan potilastyössä. Sädehoidon yksikössä tehdään paljon yhteistyötä fyysikoiden ja lääkäreiden kanssa ja heiltä vaihto-opiskelija sai myös vastauksia kysymyksiinsä.

KUVA 3. Federica Fenoglio Sädehoidon yksikössä (kuva: Marta Penone)

Korkeakoulujen kokemuksia

Kun opinnäytetyöyhteistyöidea tuli tietoomme, innostuimme asiasta. Ensimmäisenä piti päättää konteksti sekä kuvausmodaliteetti ja sädehoidon osa-alue, mihin olisi järkevää kaikkien osapuolten näkökulmista tehdä opinnäytetyötä. Aiheet hakivat hetken uomiaan ja hoituivat lopulliseen muotoonsa jo ennen opiskelijoiden tuloa Suomeen. Aiheiden valinnasta kävimme sähköpostikeskustelua ja ne löytyivät hyvinkin sujuvasti. Ennen opiskeljoiden saapumista Ouluun oli aloitettava tutkimussuunnitelmien tekeminen. Siihen löytyi hyvät englanninkieliset ohjeet, joiden avulla opiskelijat saivat tehtyä suunnitelmat ja lupahakemukset liitteineen. Tähän saimme hyviä ohjeita Oulun yliopistollisesta sairaalasta.

Tällainen prosessi vaatii opiskelijoilta suurta motivaatiota ja innostusta aihetta kohtaan, sitä ei voi käydä kiistämään. Onneksemme näillä opiskelijoilla ei näitä ominaisuuksia puuttunut. Harjoittelun aikana pidimme muutamia palavereita, miten aineiston keruu oli sujunut ja miten prosessi eteni. Opiskelijat saivat kerättyä tarvittavan määrän aineistoa, jotta he pääsivät analysoimaan niitä palattuaan kotimaahansa. Opiskelijat lähettivät loppuraporttejaan kommentoitavaksi muutaman kerran syksyllä 2019. He valmistuivat loppuvuodesta 2019. Yhteistyö jatkui ja artikkeita [1] [2] olemme työstäneet kevään 2020 Kliiniseen radiografia -lehteen.

Myös Torinon yliopistolla opinnäytetyöyhteistyö koettiin onnistuneeksi. Tutkinnosta vastaava koordinaattori  Andrea Cemenasco toteaa seuraavaa:

Thank you for the chance of this wonderful experience you have given to our student. We are very proud of it. I really hope there will be more chances for similar collaborations in the future. [3]

Laadukas opinnäyteyhteistyö jatkuu

Saimme todella hyvää kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä opinnäytetyön merkeissä kaikkien toimijoiden näkökulmista. Kaikkien osapuolten myönteinen ja innovatiivinen asenne näkyi tekemisessä ja lopputulos oli huippuluokkaa. Jatkamme opinnäytetyöyhteistyötä seuraavien Torinosta tulevien vaihto-opiskelijden kanssa ja  pyrimme laajentamaan aineistojen keruuta vastavuoroisesti meidän opiskelijoille Torinossa, mikäli mahdollista. Kannustammekin kaikki tarttumaan tällaisiin tilaisuuksiin ja laajentamaan yhteistyötä.

 

Schroderus-Salo Tanja, lehtori,
Oulun ammattikorkeakoulu

Ukkola Leila, opiskelijaohjauksen vastuuhenkilö,
Oulun yliopistollinen sairaala

Karhula Heini,
Oulun yliopistollinen sairaala

Kela Katri,
Oulun yliopistollinen sairaala

Penone Marta, radiografian opiskelija
Torinon yliopisto

Fenoglio Federica, radiografian opiskelija
Torinon yliopisto

Jussila Aino-Liisa, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu

 

Lähteet

[1] Fenoglio, F., Ruo Redda, M. G., Kela, K. & Jussila, A-L. 2020. Volumetric radiation therapy and IGRT with kV-CBCT and Calypso in prostate cancer: experiences of technical-practical training in comparison. Kliininen Radiografiatiede 1, 17‒18. Hakupäivä 8.6.2020.  https://www.sorf.fi/doc/Kl_radiografialehdet/Kliininen_1_2020_VALMIS2.pdf

[2] Penone, M., Faletti, R. & Schroderus-Salo, T. 2020. The role of the radiographer in performing breast biopsy guided by magnetic resonance: analysis if the procedure and technical-practical aspects. Kliininen Radiografiatiede (in press).

[3] Dr. Andrea Cemenasco. 2020. Torino University. Sähköpostiviesti. 21.4.2020.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020081048244

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *