Tietojenkäsittelyssä tapahtuu: Kevään 2021 hankkeet

Alla aakkosjärjestyksessä hankkeet, joihin Tietojenkäsittelyn henkilökuntaa on kevään 2021 aikana osallistunut. Näistä ja muista Oamkin hankkeista löytyy lisätietoja myös sivulta

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/hankkeet?hhaku=1&koulutushankkeet=1&tila=3&kv=0&fos=&isc=&hankehakusana=&hakutoiminto=HAE

 

BioDiPi – Biotalouden Digi Pilotit

Hankkeen kantavana tavoitteena on aktivoida ICT-yrityksiä tuottamaan biotalouden arvoketjujen yritysten käyttöön uusia digitaalisia palveluja, sovelluksia ja laiteratkaisuja, jotka auttavat alan yrityksiä kehittämään toimintaansa. Yritystoiminnan kasvua haetaan luonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä biotaloudessa. Maakunnassa tärkeä ja jatkossa merkitystään kasvattava bioala on suurien haasteiden edessä ja tarvitsee tuekseen innovaatioita. ICT:n ja bioalan tiiviimpi yhteistyö vahvistaa molempia toimialoja, ja ICT-alan yrityksissä tämä näkyy entistä parempina mahdollisuuksina tuottaa uusia palveluja ja tuotteita.

Hanke tuottaa lisäarvoa viemällä eteenpäin jo tunnistettuja ja aiemmin tunnistamattomia potentiaalisia aloitteita, joita ei ole voitu aiemmin edistää tai joiden vaikutuksia ja kannattavuutta ei ole selvitetty. Kehitystyön tuloksena syntyy digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja sekä aihioita, malleja, testituloksia tai kehitysehdotuksia, joita yritykset voivat hyödyntää omassa tuotekehityksessään. Tuloksena voi olla myös työkaluja kuten esimerkiksi laskureita, joita biotalousyritykset voivat hyödyntää oman toimintansa kehittämisessä. Hanke kiihdyttää ”biodigitalisaatiota” Pohjois-Pohjanmaalla ja tuottaa kilpailukykyä alueen yrityksille.

Lisätietoja: Jukka Karlström (Jukka.Karlstrom@oamk.fi)

 

FUAVE Finnish UAV Ecosystem (Suomen UAV-ekosysteemi)

Dronejen eli miehittämättömien ilma-alusten (engl. Unmanned Aerial Vehicle, UAV) käyttö lisääntyy nopeasti. Monitieteisen FUAVE-tutkimuskonsortion tavoitteena on perustaa uusi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppanuusverkosto, joka tukee tulevaisuuden miehittämättömään ilmailuun ja sen sovelluksiin liittyvän suomalaisen tietopohjan ja liiketoiminnan kehittämistä.

Lisätietoja: Kimmo Paajanen (Kimmo.Paajanen@oamk.fi)

https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/fuave-tuo-yhteiskunnan-kayttoon-dronetekniikan-huippututkimuksen

 

DroneMaster

Droonien ammattimainen käyttö ja kehittäminen mittalaitteena vaatii korkeakoulutasoisen teknisen osaamistaustan. Hankkeen tavoitteena on kehittää hankkeessa mukana oleviin korkeakouluihin verkkokurssi (2-5op), joka vastaa droonien teollisen hyödyntämisen lisääntymisen myötä nopeasti kasvavan dronelennättäjämäärän koulutustarpeisiin.

Kehitettävä verkkokurssi on laajuudeltaan huomattavasti kattavampi, kuin viranomaisen järjestämän, arviolta muutaman tunnin, peruskoulutuksen ennakoidaan toteutuessaan olevan. Maksuton verkkokurssi jää hankkeen jälkeen avoimeen käyttöön osallistuvissa oppilaitoksissa Pohjois-Pohjanmaan alueella, sekä sähköisesti myös globaalisti tavoitettavaksi.

Lisätietoja: Vadim Kramar (vkramar@oamk.fi)

 

Highway to Code

Highway to code -koulutushankkeessa Oulun ammattikorkeakoulu tarjoaa web-sovelluskehitykseen liittyviä opintoja 30 op ja opintoihin liittyvän harjoittelun 10 op täydennyskoulutuksena. Opinnoissa keskitytään selainsovellusten käyttöliittymäpuolen ohjelmointiin ts. front-end-ohjelmointiin.

Hankeessa on ollut neljä sisäänottoa (syksy 2019, kevät 2020, syksy 2020 ja kevät 2021).

Lisätietoja: Minna Kamula (mkamula@oamk.fi)

https://h2c.fi/

 

LYSTI (Luota itseesi ja työllistymiseesi)

LYSTI-hankkeessa kehitetään uusia malleja ammatilliseen työharjoitteluun, monialaisiin opintojaksoihin, sekä tutkintojen loppuunsaattamiseen, että opintojen jälkeisen työllistymisasteen nostamiseen. Ydinajatuksena hankkeessa on nykyisen yksi-työharjoittelija-per-yritys-mallin sijaan kehittää kokeilujen kautta harjoittelumalli, jossa harjoittelupaikassa on 2-3 opiskelijan monialainen tiimi. Lisäksi pilotoidaan virtuaalista harjoittelua. Hankkeen tuloksina ovat uusi kokeiltu ja vakiintuneeseen käytäntöön viety malli työharjoitteluun, korkeakoulun ja työelämäyhteistyön uudistamiseen, opiskelijoiden työllistymisen kasvu kohtaanto-ongelman vähentämiseksi, opiskelijoiden työllistyminen uusille aloille ja opiskelijoiden tulevaisuuden työelämäosaamisen uudentuminen.

Lysti-hankkeen tarkempi esittely
https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/lysti

Lisätietoja: Minna Kamula (mkamula@oamk.fi)

 

Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa

Hankkeen tuloksena ammattikorkeakouluissa on parempi ymmärrys oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeista, henkilöstön vahvempi osaaminen oppimisanalytiikan edistyneessä käytössä sekä tarvelähtöisesti kehittyneet oppimisanalytiikan digitaaliset ympäristöt.

Hankkeessa kehitetään 11 korkeakoulun yhteistyössä ammattikorkeakoulujen osaamista oppimisanalytiikan hyödyntämisessä sekä oppimisanalytiikkaa tukevia ja mahdollistavia digitaalisia ympäristöjä.

Lisätietoja: Jukka Kurttila (kurttila@oamk.fi)

apoa.tamk.fi/

 

Pelipääkaupunki Oulu (Game Capital Oulu)

Pelipääkaupunki Oulu hankkeen tavoitteena ja visiona on, että Oulun seutu tulee olemaan huokutteleva, eurooppalaisittain kilpailukykyinen uuden peliyrityksen sijaintipaikka vuonna 2020. Alueella on riittävästi osaavaa pelialan työvoimaa sekä selkeä malli ja prosessi yritysrahoituksen saamiseen ja markkinoille pääsyyn alan toimijoille. Alueella toimii tiiviisti verkostoitunut innovatiivinen pelialan ekosysteemi, joka osaamisellaan ja kansainvälisellä verkostoillaan tukee pelialla aloittavia tai sille suuntaavia yrityksiä. Ekosysteemin toiminteiden keskuksena ja kehitysalustana tulee toimimaan Oulun Pelikampus.

Lisätietoja: Mika Määttä (mikamaat@oamk.fi)

Facebook: Game Capital Oulu www.apaja.com

 

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia

’Sinä osaat! Tytöt ja teknologia’ -hanke tuo tekniikan aloja tutummaksi tytöille työpajojen, koulutusten sekä koulutusmateriaalin kautta. Hankkeen myötä vahvistetaan tyttöjen luottamusta osaamiseensa ja innostusta hakeutua opiskelemaan teknologia-alaa.
Hankkeen kohderyhmät ovat tytöt (9-luokkalaiset ja toisella asteella opiskelevat), opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä yritykset ja työnantajat. Välillisiä kohderyhmiä ovat vaikuttajat ja päättäjät, vanhemmat ja huoltajat sekä media.
Hankkeen aikana toteutetaan yhteistä koulutusta ja työpajoja opetus- ja ohjaushenkilöstöille sekä tuotetaan koulutus- ja muuta materiaalia, johon myös opettajia ja ohjaajia osallistetaan. Yrittäjyyskasvatusta järjestetään tytöille yhteistyössä yritysten kanssa.

https://www.oamk.fi/c5/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/sina-osaat-tytot-ja-teknologia/

Hankkeessa on rakennettu ’Sinä osaat! Tytöt ja teknologia’ -portaali, mikä toimii hankkeen kotipesänä. Portaalissa kaikki kohderyhmämme kohtaavat ja saavat tietoa teknologia-aloista.

https://www.sinaosaat.fi/

Lisätietoja: Sinikka Viinikka (Sinikka.Viinikka@oamk.fi)

 

TIKO-silta – Lukioiden ja korkeakoulujen välinen tietojenkäsittelyn yhteistyömalli

Lukioiden ja korkeakoulujen välinen tietojenkäsittelyn yhteistyömalli (TIKO-silta) -hankkeen päätavoitteena on lukioiden ja korkeakoulujen välisen tietojenkäsittelyalan yhteistyömallin tuottaminen. Vuoden 2018 lukiolaki edellyttää korkeakoulujen ja lukioiden välisen yhteistyön lisäämistä, ja tietojenkäsittelyalan yhteistyön tiivistämisen tarve on tullut esille myös meneillään olevan Oamkin koordinoiman LUNO-hankkeen myötä. Tietojenkäsittelyn osalta yhteistyön haasteellisuutta lisää, että lukiot eivät toteuta pakollisia tietojenkäsittelyn kursseja, vaan tietojenkäsittelyalan piirteitä esiintyy useissa oppiaineissa.

TIKO-silta tuottaa konkreettisia keinoja siihen, miten lukiot ja korkeakoulut voivat tehdä yhteistyötä resurssien puitteissa niin, että yhteistyön toteuttamiseen käytössä olevat resurssit hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet ja pitemmällä aikavälillä myös elinkeinoelämä mallin toimiessa hyvin. Hankkeen aikana välittyy lukioihin ymmärrystä korkeakouluopinnoista sekä tietojenkäsittelyalan työelämästä, ja vastaavasti korkeakouluihin päin kulkeutuu tietoa lukioiden käytänteistä ja toiminnasta.

Lisätietoja: Tuula Ijäs (tuula.ijas@oamk.fi)

https://www.oamk.fi/fi/652
http://interact.oulu.fi/tiko-silta

 

UAS (Drone) University Collaboration Network (UCNDrone, former Edu-RAAS)

Hankkeessa luodaan kymmenen korkeakoulun verkostomainen toimintamalli, jolla vahvistetaan miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmin liittyvää koulutusta ja tutkimusta ja vastataan yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin elinkeinoelämää kuunnellen. Verkostossa kehitettävät ratkaisut ja koulutus liittyvät keskeisesti nouseviin teknologioihin, yhteiskunnan muutokseen ja vihreään teknologiaan. Korkeakoulu osallistuvat hankkeeseen omien strategisten painopisteidensä mukaisesti ja aidon monialaisesti.

Tulokset:

1. Ymmärrys suomalaisesta osaamisesta drooniteknologioissa ja sen suhde teknologian eturintamaan kansainvälisesti sekä koulutuksen että elinkeinoelämän kanssa verkottuneen tutkimuksen näkökulmasta.
2. Monipuolinen ja laadukas koulutustarjonta (miehittämättömät ilma-alukset ja liitännäisteknologiat) huomioiden joustava ja jatkuva oppiminen sekä yhteistyöopinnot.
3. TKI-aktiviteetteja sekä verkoston yksittäisten korkeakoulujen että verkostosta muodostettujen kumppanuuksien pohjalta. Yhteistyö mm. työpajatoiminnan merkeissä.
4. Kansainvälisesti merkittävä ja kilpailukykyinen, yhteistoimintaan sitoutunut verkosto, joka pystyy tarjoamaan koulutusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
5. Vakiintunut tutkimusyhteistyö kansainvälisellä kentällä (mm. EU:n puite- ja innovaatio-ohjelmahaut).
6. Sivusto, jolla jaetaan koulutuksia, saavutettuja tutkimustuloksia ja tietoa alan tapahtumista, kuten verkoston järjestämistä seminaareista ja podcasteista.

Lisätietoja: Vadim Kramar (vkramar@oamk.fi)

 

Vähähiilisyyttä edistävät drooniratkaisut (VED) – hyödyntämismallit ja käyttöönoton toimenpidesuositukset

Hankkeessa rakennetaan Pohjois-Pohjanmaan yritysten ja toteuttajaorganisaatioiden käyttöön drooni-ratkaisujen pilotointi- ja testausympäristö. Hanke vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan yritysten edellytyksiä kehittää markkinoille kilpailukykyistä drooni-ratkaisuja hyödyntäviä vähähiilisiä ratkaisuja ja hyödyntää drooni-ratkaisujen kasvavat, kansainväliset liiketoimintamahdollisuudet.

Hankkeen keskeinen tavoite on toteuttaa investointi liikuteltavan drooni-ratkaisujen pilotointi- ja testausympäristönrakentamiseksi Pohjois-Pohjanmaan yritysten ja toteuttajaorganisaatioiden käyttöön. Pilotointi- ja testausympäristö mahdollistaa drooni-ratkaisujen prototypoinnin ja testauksen. Toteutettavia ympäristöjä yritykset voivat hyödyntää myös kansainvälisessä liiketoiminnassa tarvittavien markkinareferenssien luomiseen.

Lisätietoja: Mikko Posio (mikkopos@oamk.fi)

 

Ympäristöviisas viljelijä

Hankkeen pilottialueilla kehitetyistä toimintamalleista ja ratkaisuista tiedotetaan aktiivisesti koko maakunnan alueella ja näin aktivoidaan laajasti maataloustuottajia ympäristöviisaaseen toimintaan. Lisäksi järjestetään viljelijöille ja muille maatalousalan toimijoille suunnattuja tilaisuuksia ja tapahtumia (retket, työnäytökset, työpajat jne.), joiden avulla välitetään alan parhaita, kestävän tuotannon käytäntöjä. Hankkeessa myös demonstroidaan kestäviä viljelymenetelmiä uusinta tutkimustietoa hyödyntäen. Hankkeessa kehitetään sähköinen työkalu, ympäristöklinikka, jonka avulla viljelijä voi suunnitella ja arvioida erilaisia tilan vesistö-, ilmasto- ja muita ympäristövaikutuksia pienentäviä valintoja sekä saa seurattavia ympäristötunnuslukuja. Työkalua kehitetään yhteistyössä viljelijöiden kanssa ja tavoitteena on, että työkalu jää maatilojen käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen.

https://www.proagriaoulu.fi/fi/ymparistoviisas-viljelija/

Lisätietoja: Pekka Ojala (Pekka.Ojala@oamk.fi)

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *