Taloushallinnon opinnot ylemmässä ammattikorkeakoulussa

Taloushallinnon kehittämisen YAMK-tutkinto-ohjelma alkaa Oulun ammattikorkeakoulussa ensimmäisen kerran syksyllä 2021. Taloushallinnon YAMK-tutkinto kiinnostaa taloushallinnon amk-tutkinnon suorittaneita.

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja pidetään tradenomeille luontaisena jatkokoulutusväylänä, ja Taloushallinnon kehittäminen -tutkinto-ohjelma on taloushallinnon tradenomeille hyvä ja tarvittava jatkokoulutusväylä.

Tutkinto-ohjelmaan on mahdollista hakea, kun hakijalla on korkeakoulututkinto, joka sisältää vähintään 40 opintopistettä taloushallinnon tai laskentatoimen opintoja. Hakijan pohjakoulutus voi olla myös muu korkeakoulututkinto, mutta hakijalla tulee olla vähintään 40 opintopistettä taloushallinnon tai laskentatoimen opintoja.

Tutkinto-ohjelmassa syvennytään erityisesti taloushallinnon ja laskentatoimen opintoihin. 90 opintopisteen laajuinen tutkinto sisältää syventäviä taloushallinnon ja liiketalousalan opintoja sekä vapaasti valittavia opintoja. Opinnäytetyö on 30 opintopisteen laajuinen.

Koulutus on suunniteltu työelämän kehittämistarpeisiin. YAMK-koulutuksen tärkeä lähtökohta on työelämän kehitystehtävät, ja koulutus onkin suunniteltu yhdessä työelämän vaikuttajien kanssa. Se tekee koulutuksesta työelämälähtöisen ja erittäin tarpeellisen. Myös opinnäytetyön tarkoitus on vastata alan tutkimus- ja kehittämistarpeisiin.

OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUS JA SEN TULOKSET

Tutkin opinnäytetyössäni, kuinka kiinnostuneita Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuneet taloushallinnon tradenomit ovat Taloushallinnon kehittäminen tutkinto-ohjelmasta. Lisäksi etsin tekijöitä, jotka vaikuttavat koulutukseen osallistumiseen. Opinnäytetyössäni arvioidaan myös, millaisia hyötyjä YAMK-tutkinnon suorittamisella oletetaan olevan.

Lähetin kyselylomakkeen sähköisesti 240:lle Oulun ammattikorkeakoulusta vuosina 2015–2018 valmistuneille taloushallinnon tradenomeille. Kyselyn vastausprosentiksi saatiin 28 %.

Tutkimuksen tuloksista voidaan havaita, että taloushallinnon tradenomin opintojen jälkeen suurin osa vastanneista haluaa jatkaa opintojaan. 60 % vastanneista on kiinnostunut jatkokouluttautumisesta. 25 % vastanneista oli jo aloittanut tai jo suorittanut muun koulutuksen tradenomin opintojen jälkeen. Suurin osa vastaajista, jotka ovat jatkaneet opintojaan, opiskelee joko kauppakorkeakoulujen maisteriohjelmissa tai ylemmissä tutkinto-ohjelmissa ammattikorkeakouluissa.

Taloushallinnon kehittämisen tutkinto-ohjelma nähdään hyvänä jatkokoulutusvaihtoehtona. 60 % vastaajista voisi ajatella hakevansa kyseiseen tutkinto-ohjelmaan. 72 % vastanneista voisi hakea opiskelemaan ylempään ammattikorkeakouluun. Osa vastaajista kokee, että taloushallinnon osaamista kertyy paremmin tekemällä taloushallintoon kuuluvia työtehtäviä.

Jatkokouluttautumiseen tradenomin tutkinnon jälkeen vaikuttaa moni tekijä. Eniten jatkokouluttautumiseen vaikuttaa vastaajien mukaan oman osaamisen kehittäminen ja taitotiedon kartuttaminen sekä ammatillisen osaamisen laajentaminen. Jatkokouluttautumisen ajatellaan myös parantavan työmarkkina-asemaa sekä omaa henkilökohtaista kilpailukykyä työmarkkinoilla. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollistaa myös esimerkiksi KHT- ja JHT- tutkinnon suorittamisen.

Vastaajien mielestä suurin YAMK-tutkinnon suorittamisen hyöty on alan tietotaidon lisääntyminen. YAMK-tutkinnon odotetaan myös avaavan uusia työmahdollisuuksia. 45 % vastaajista uskoo myös tulotason paranemiseen sekä työtehtävien vaativuustason nousuun.

Monimutkaiset ja moninaiset tekijät motivoivat opiskeluun tutkinnon jälkeen Tekijät liittyvät pääasiallisesti inhimillisen pääoman kasvattamiseen. Tämä kertoo tradenomien halusta haastaa itseään, kouluttautua pitkälle ja kehittää omaa ammattitaitoa.

 

Linkki koulutukseen: https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ylemmat-ammattikorkeakoulututkinnot/taloushallinnon-kehittaminen

Linkki opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/493641/Autio_Aura.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Kirjoittanut: Aura Autio,  liiketalouden opiskelija

 

 

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *