Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Verkkosivustojen saavutettavuus on ammatillisissa oppilaitoksissa jo arkipäivää

Digitaalisten palveluiden saavutettavuusdirektiivi vaatii julkisen sektorin toimijoita tuottamaan verkkopalvelut ja niiden sisällöt saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. Lain tarkoituksena on tehdä verkkomaailmassa toimiminen esteettömäksi mahdollisimman monille henkilöille. Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa direktiiviä ja sen sääntöjä noudatetaan jo aika laajasti, mutta käytännön toteuttaminen tuo mukanaan myös monia haasteita.

Euroopan parlamentin ja neuvoston säätämä saavutettavuusdirektiivi (EU 2016/2102) astui voimaan joulukuussa 2016. Saavutettavuusdirektiivin pohjalta Suomessa toimeenpantiin keväällä 2019 laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan kaikkien uusien, syksyn 2018 jälkeen julkaistujen julkisen sektorin verkkopalveluiden tuli täyttää direktiivin vaatimukset syyskuusta 2019 alkaen. Lisäksi laissa määrättiin, että vanhojen ennen syksyä 2018 julkaistujen julkisen sektorin verkkopalveluiden tuli täyttää direktiivin vaatimukset syyskuusta 2020 alkaen [1].

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudella tarkoitetaan käytännössä sitä, että verkkomaailmassa toimiminen olisi mahdollisimman monelle henkilölle esteetöntä. Tämä varmistetaan muutamilla laissa säädetyillä periaatteilla ja tekniikoilla, joita tulee noudattaa kaikissa digitaalisten palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen, ylläpitoon ja päivittämiseen liittyvissä toimenpiteissä [2]. Koronapandemia on osaltaan vauhdittanut digitaalisten palvelujen saavutettavuutta, sillä suurin osa palveluista on siirtynyt verkkoon pandemian aikana.

Saavutettavuuden noudattaminen ei ole yksiselitteistä

Toteutin osana opinnäytetyötäni kyselyn saavutettavuudesta kaikille Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa, millaisia tietotaitoja ammatillisten oppilaitosten viestijöillä on nyt saavutettavuusvaatimuksista. Tutkimuksen tuloksena saatiin selville, että saavutettavuuden huomioiminen on oppilaitoksissa jo arkityötä. Vaikka saavutettavuus on otettu oppilaitoksissa huomioon jo laajasti, sen noudattaminen on kuitenkin usein hankalaa ja vaatii varsinkin sisällöntuottajilta laajaa osaamista. Tämä johtuu siitä, että laissa määritellyt saavutettavuuskriteerit ovat monesti hankalasti ymmärrettäviä.

Oppilaitoksissa saavutettavasta sisällöntuotannosta vastaavat yleensä viestinnässä työskentelevät henkilöt, mutta myös opettajilla on oma vastuunsa oppimateriaalien saattamisesta saavutettavaan muotoon. Viestijät kuitenkin kokevat, että saavutettavuuden noudattamisesta on tullut haastavaa esimerkiksi siksi, että materiaalien tuottaminen varsinkin sosiaalisen median tarpeisiin on aikaa vievää, eikä siihen löydy tarpeeksi tarvittavia resursseja.

Sosiaalisen median mukanaan tuomat haasteet ovat johtaneet monissa oppilaitoksissa siihen, että on harkittu jopa kanavien käytön ja ylläpidon lopettamista, vaikka ne ovat oppilaitoksen markkinoinnin ja viestinnän kannalta tärkeimpiä kanavia nuorten tavoittamiseen. Tähän ei vaikuta pelkästään lisääntynyt työmäärä vaan myös se, että oppilaitoksissa pelätään sitä, että tehdään jotain väärin tai jätetään vahingossa jotain tärkeää tekemättä, jolloin voidaan saada Aluehallintovirastolta sanktioita. Suomessa saavutettavuutta valvova viranomainen on Aluehallintovirasto, jonka tehtävänä on paitsi neuvoa ja ohjeistaa saavutettavuuteen liittyvissä asioissa myös tarvittaessa puuttua saavutettavuuden laiminlyömiseen.

Kun saavutettavuussäännökset astuvat tulevaisuudessa laajemmin voimaan, tulevat ne varmasti tuottamaan todella paljon työtä kaikille verkkosivujen ylläpitäjille ja sisällöntuottajille. Saavutettavuusvaatimuksien noudattaminen tuo verkkomaailman lähemmäksi ja helpommin käytettäväksi aiempaa useammalle käyttäjälle, mutta saattaa pahimmassa tapauksessa vaikeuttaa organisaatioiden kilpailukykyä. Tämä johtuu siitä, että monista näyttävistä yksityiskohdista verkkosivustolla voidaan joutua saavutettavuuden takia luopumaan kokonaan, ja esimerkiksi verkkosivuston visuaalisuus voi näin ollen kärsiä.

 

Jenni Paakkari

Tradenomi, YAMK-opiskelija, Oulun ammattikorkeakoulu, Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma

 

LÄHTEET:

[1] Finlex 2019. Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Hakupäivä 28.1.2021. https://www.fin-lex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306.

[2] Hirvonen, Maija & Kinnunen, Tuija 2020. Saavutettava viestintä. Yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta edistämässä. Helsinki: Gaudeamus.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *