Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Digivisiota, TKI- ja yritysyhteistyötä ja panostusta ohjaukseen: Informaatioteknologian yksikön linjauksia ja painopisteitä

Marraskuussa informaatioteknologian yksikön henkilöstö paneutuu toimintansa tulevaisuuden linjauksiin teemapäivien yhteiskehittämisen avulla. Yksikkö vastaa tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmien ja master-tutkintojen koulutuksesta ja kehittämisestä. Hanketoiminnasta kertyy jatkuvasti uutta osaamista ja yhteyksiä alan toimijoihin. Kehittämistyötä tehdään Oamkin strategisten linjausten suuntaisesti, mutta tutkinto-ohjelmien omat erityispiirteet huomioiden. Tässä kirjoituksessa jäsennetään aihealueita tulevaa kehitystyötä varten.

Oamkin strategia ja korkeakoulujen ohjaus asettavat suuntaviivat tietyillä osa-alueilla. Esimerkiksi kansallinen Digivisio 2030 tavoittelee muun muassa yhteistä korkeakoulujen verkostoa ja visioi sisältöjen ja opintokokonaisuuksien tuottamista myös korkeakoulujen ulkopuolisten verkostojen kanssa. Kuva 1 kokoaa suunnitteluun vaikuttavia eri tasojen strategisia tavoitteita ja näkökulmia.

Kuva on kooste valtakunnallisista, Oamkin tason ja Informaatioteknologian yksikön strategisista kehittämistyön linjauksia ja painopisteitä

KUVA 1. Informaatioteknologian kehittämistyön linjauksia ja painopisteitä

Nostoja informaatioteknologian yksikön näkökulmasta

Yksikönjohtaja Eero Nousiainen konkretisoi strategisten tavoitteiden jalkauttamista näin:

  – Tavoitteena on jatkuva vuoropuhelu työelämän edustajien kanssa. Painopiste suunnataan sellaisiin yrityksiin, jotka ovat oikeasti rekrytoimassa.

  – Opetussuunnitelmia kehitetään yhdessä työelämän kanssa, jotta osaamme vastata yritysten kysyntään.

  – Päiväpuolen opiskelijat on hyvä saada kampukselle opiskelemaan yhdessä, opettajien ohjauksessa ja opetuksessa.

  – Lukujärjestykset on suunniteltava ja toteutettava siten, että opiskelijoiden työpäivä alkaa aamulla ja päättyy iltapäivällä. Lukujärjestys sisältää erilaisia hybridiopetukseen ja -oppimiseen kuuluvia osia.

  – Hybridimalli tarkoittaa sitä, että opiskelijat voivat yksin ja yhdessä opiskella kampuksella tai kotona verkossa olevan hyvän materiaalin avulla. Tässä mallissa opetusmateriaalin täytyy olla sellainen, että opettajan ei tarvitse olla liikaa selittämässä ja käymässä materiaalia läpi.

  – Opetus ei voi nyt ja jatkossa perustua opettajavetoiseen perinteiseen lähiopetukseen.

  – Tehdään läheistä yhteistyötä erilaisissa koulutusverkostoissa, erilaisilla alustoilla. Tiiviistä yhteistyöstä ja yhtenäisestä digitaalisesta pinnasta huolimatta huolehditaan siitä, että oma vahva osaaminen ja brändi on kunnossa.

  – TKI-toiminta on vahvasti integroitunut koulutukseen. Yhteistyö korkeakoulujen, tutkimusorganisaatioiden ja työelämän kanssa on jatkuvaa.

  – TKI-työ tulee kiinteäksi ja luonnolliseksi osaksi jokaista yksikön henkilöä.

  – ICT:tä tarvitaan läpileikkaavasti koko Oamkin TKI-toiminnan tukena.

Henkilöstön kehittämispäivässä 26.11. lähtökohtana ovat osa-alueet, joita halutaan erityisesti työstää. Alustavia ajatuksia on avattu seuraavien otsikoiden alla pureskeltavaksi ja jatkotyöskentelyä varten.

Tavoitteet opetuksen arjessa

Opetusmateriaalien on oltava sellaisia, että opiskelijat voivat edetä ja kasvattaa osaamistaan ilman, että opetuksen pääpaino on perinteissä lähiopetusmallissa. Kun materiaali on kunnossa, voi opettaa kohdistaa resursseja niiden opiskelijoiden ohjaamiseen, jotka sitä tarvitsevat. Opintojakson ydinalueen ulkopuolella voi olla lisäosia, joita voivat opiskella edistyneemmät opiskelijat.

Viikkotason seuranta voidaan järjestää erilaisilla Oamkin virallisilla opetuksen työkaluilla, esim. Moodlen edistymisen seuranta ja Office 365:n Excel-työkalu. Viikkotason seurannan avulla opettaja näkee, miten osaaminen kehittyy yksittäisillä opiskelijoilla (kuva 2). Jos osaamisen kehittymisessä on haasteita, voi opettaja tämän seurannan perusteella auttaa ja ohjata opiskelijaa.

Kuva näyttää esimerkin Excel-seurannan liikennevaloväreistä, joiden vihreä, keltainen ja punainen osoittavat nopeasti opiskelijoiden edistymisen ja ohjauksen tarpeen

KUVA 2. Excel-seurannan liikennevaloväreistä näkee nopeasti opiskelijoiden edistymisen ja ohjauksen tarpeen

Tavoitteet pedagogiikassa

Opetus ei voi nyt eikä jatkossa perustua opettajavetoiseen perinteiseen lähiopetukseen. Hybridimallissa opettaja voi ohjata ja opettaa joko kampuksella tai etänä ja verkon välityksellä. Hybridimallin täytyy näkyä lukujärjestyksessä.

Yhteisöllisyyttä tuetaan houkuttelemalla opiskelemaan kampuksella ja yhdessä. Lukujärjestyksillä tuetaan selkeää ajankäyttöä, jossa päivä käytetään opiskeluun. Kuvan 3 esimerkeissä kontaktituntien ympärille on aikataulutettu itsenäisen opiskelun aikoja. Opiskelijalla on vertaisryhmänään esimerkiksi yksittäisen tehtävän työryhmä, study group -pienryhmä tai meneillään olevan projektin työryhmä.

Monimuoto-opetuksessa tärkeään rooliin nousevat opetusmateriaali ja -menetelmät. Materiaali on rakennettava siten, että sen avulla erilaiset oppijat ja osaajat voivat edetä osin itsenäisesti. Hyvä materiaali, viikkotason seuranta ja opetuksen painottuminen ohjaukseen ovat toimiva ratkaisu myös monimuotokoulutuksessa.

Kuvassa on kaksi viikkolukujärjestystä, joissa opiskelijan päiviin on merkitty lähituntien lisäksi klo 8:n ja 16:n välille ryhmätyöskentelyaikoja

KUVA 3. Viikkolukujärjestyksissä työpäiviin varataan lähituntien oheen ryhmätyöskentelyaikoja

Tavoitteet työelämäyhteistyössä

Tutkinto-ohjelmissa on työelämässä suoritettavia projektiopintoja. Yrityslähtöiset projektit, toimeksiannot, harjoittelu ja opinnäytetyö rakennetaan osaamisen kasvattamisen ja työllistymisen poluksi.

Tarvitaan jatkuvaa vuoropuhelua työelämän edustajien kanssa eri opintojaksojen, TKI-toiminnan ja muiden osien kautta. Keskitytään sellaisiin yrityksiin, jotka ovat oikeasti rekrytoimassa. Järjestetään tapahtumia, joissa yritykset ja opiskelijat voivat kohdata.

Kerätään palautetta yrityksiltä. Kehitetään edelleen opetussuunnitelmia yhdessä työelämän kanssa, jotta osaamme vastata yritysten kysyntään. Jokaisen yksikön henkilön vastuualueena on vahvistaa ja laajentaa omalta osaltaan yhteyksiä ja verkostoa yrityksiin päin.

Tiedotetaan koulutusmahdollisuuksista Oamkissa, esimerkiksi tilauskoulutuksista ja avoimesta ammattikorkeakoulusta, toisen asteen Highway-väylästä ja ylemmistä amk-tutkinnoista jopa kohdennettuna yrityksille.

Tavoitteet korkeakoulujen yhteistyössä

Tehdään yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa esimerkiksi ristiinopiskelun edistämiseksi. Valtakunnallisissa korkeakouluverkostoissa tehdään yhteistyötä avointen saavutettavien ja joustavien opiskelumahdollisuuksien rakentamiseksi.

Yksikön henkilöstö on mukana alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä osallistuu yhteiskunnalliseen vuoropuheluun.

Tiiviistä yhteistyöstä ja yhtenäisestä digitaalisesta pinnasta huolimatta huolehditaan siitä, että oma vahva osaaminen ja brändi on kunnossa. Profiloidutaan valitsemillemme painopistealueille.

Tavoitteet TKI-toiminnassa

ICT-osaaminen liittyy koko Oamkin TKI-toimintaan. Tarvitaan aktiivista keskustelua eri yksiköiden kanssa, jotta ICT-osaaminen saadaan hankkeisiin mukaan.

TKI-työ tulee kiinteäksi ja luonnolliseksi osaksi jokaisen yksikön henkilön tehtäviä. Yliopettajilla, lehtoreilla ja hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä on omaa tehtävänkuvaa vastaava rooli TKI:ssä. Osallistutaan yhteistyöverkostoihin paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti ja kerrotaan tuloksista julkaisuilla.

Muodostamme TKI-toimintamme pohjalle tutkimusalueet, joilla vahvistetaan Oamkin TKI-toiminnan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Yksikön tutkimusalueet ovat painettava elektroniikka, dronet ja ohjelmistokehityksen eri osa-alueet.

Teksti:
Eero Nousiainen, yksikönjohtaja, Informaatioteknologia
Tuula Hopeavuori, somevastaava, Informaatioteknologia

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *