Suurelle yleisölle suunnattuihin julkaisuihin kiinnitettävä huomiota

Ammattikorkeakoulujen asiantuntijoita kannustetaan julkaisemaan. Julkaisutoiminta tekee osaamista näkyväksi. Oulun ammattikorkeakoulu tuottaa hyvin rahoitusmalliin mukaan laskettavia julkaisupisteitä. Suurelle yleisölle suunnattuja julkaisuja on kuitenkin melko vähän.

Julkaisemalla ammattikorkeakouluissa tuotettu tieto, tulokset, tehdyt havainnot ja syntyneet ajatukset ja innovaatiot saadaan muiden käyttöön ja mahdolliseen jatkokehitykseen. Julkaisut edistävät korkeakoulujen vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä tukevat korkeakoulujen toiminnan avoimuutta.

Julkaisujen osuus ammattikorkeakoulujen rahoitusosuudesta on 2 %. Osuus on pieni, mutta ammattikorkeakouluille suunnatussa rahoituksessa vuonna 2021 tämä tarkoitti kuitenkin 16,7 M€. Tämä osaltaan ohjaa ammattikorkeakouluja pohtimaan julkaisutoiminnan tavoitteita, julkaisutyyppejä ja -sarjoja samoin kuin mahdollisia kannustimia julkaisemiseen. 

Taloudellinen palkitseminen julkaisuista perustuu julkaisemisen merkitykseen korkeakoulujen vaikuttavuudesta. 

Artikkeli, bloggaus ja tieteellinen julkaisu ovat rahoituksessa lähes samanarvoisessa asemassa. Suurelle yleisölle kirjoittaminen on osa yhteiskunnallista keskustelua ja tiedon jakamista.

Julkaisutyypit ovat rahallisesti samanarvoisia

Julkaisupisteitä saa monenlaisista julkaisuista. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruuseen vahvistama julkaisutyyppilista on hyvin kattava. Siinä pääluokat ovat:

  • A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
  • B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
  • C Tieteelliset kirjat (monografiat)
  • D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
  • E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
  • F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
  • G Opinnäytteet
  • H Patentit ja keksintöilmoitukset
  • I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat.

 

OKM:n laskelmissa ammattikorkeakoulujen julkaisut ovat keskenään lähes samanarvoisia.

Käytännössä on yhtä arvokasta julkaista tieteellinen teksti, kirjoitus ammattijulkaisussa tai sanomalehtiartikkeli. Ammattikorkeakoulujen tki-työtä ja toimintaa kannattaa tehdä siis näkyväksi laajasti eri kanavissa.

Oamkin julkaisut ovat painottuneet ammattiyhteisölle (40 %) sekä taiteelliseen ja taideteolliseen toimintaan (37 %). Suurelle yleisölle suunnattuja julkaisuja on suhteellisesti ottaen vähemmän ja vastaavasti julkista taiteellista ja taideteollista julkaisutoimintaa merkittävästi enemmän kuin ammattikorkeakouluissa keskimäärin. Viimeksi mainittuun vaikuttaa Oamkin koulutusalaprofiili.

Oamkissa suurelle yleisölle suunnattuja julkaisuja on 3.3 % (sija 13.) kun verrataan ammattikorkeakoulujen kesken kaikkia julkaisuja. Eniten suurelle yleisölle julkaisee Centria-ammattikorkeakoulu (13.2 %). Oamkissa suurelle yleisölle suuntautuu noin joka kymmenes (12.3 %) julkaisu.

Julkaisujen painottuminen vuosina 2017 – 2020 julkaisutyypeittäin rahoitusmallin luokissa (määrät). Kuvassa Oamk on oranssi palkki ja kaikki ammattikorkeakoulut sininen. (Lähde: vipunen.fi.)

Suurelle yleisölle suunnattujen julkaisujen osuudessa on eroja myös koulutusaloittain. Eniten julkaisuja  henkilötyövuotta kohden tuottavilla koulutusaloilla (taiteet ja kulttuurialat sekä kasvatusalat) julkaisuista hyvin pieni osa on suurelle yleisölle suunnattuja. Viime vuosien merkittävin muutos Oamkin koulutusaloista on tapahtunut tekniikan alojen julkaisujen painotuksessa. Kun vuosina 2017 – 2018 tekniikan aloilla suurelle yleisölle suuntautuvista julkaisuista rahoituspisteistä tuli noin 50 %, niin vuonna 2020 enää vain vajaa 10 %. Tekniikan aloilla julkaisujen foorumi on siirtynyt ammattiyhteisölle suunnattuihin julkaisuihin: vajaasta 40 %:sta reiluun 80 %:iin.

 

Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut jakavat tietoa työ- ja elinkeinoelämään ja alueelle

Julkaisemisen perusajatus on tehdä näkyväksi korkeakouluissa tehtävää työtä ja edistää tiedon leviämistä organisaation ulkopuolelle. Kokonaisuutena Oamk onnistuu tässä hyvin. Suurelle yleisölle suunnattujen julkaisujen osuus on kuitenkin varsin vähäinen.

Määrällisesti ilmaistuna tämä tarkoittaa, että vuonna 2020 Oamkissa julkaistiin yksi suuren yleisön julkaisu neljää henkilötyövuotta kohden.

Ammattikorkeakoulun julkaisutoiminnan yhtenä kohderyhmänä on alue ja sen työ- ja elinkeinoelämä. Julkaisutoiminnan tavoitteena on vaikuttaa kokonaisvaltaisesti alueen kehittämiseen: tuottaa ja jakaa työelämää palvelevaa tietoa, jotta kohteena olevat toimialat kehittyisivät, osaaminen lisääntyisi ja näiden tulemana aikaa myöten alueen elinvoima vahvistuisi. Lisäksi osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.  Ammattikorkeakoulun vaikuttavuuden ja näkyvyyden kannalta suurelle yleisölle suunnatuilla julkaisuilla on oma erityinen paikkansa.

 

Ismo Kinnunen, kehityspäällikkö

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *