Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Trapesti Oy, tekemällä oppimista

Kirjoituksen tarkoituksena on avata opiskelijayritys Trapesti Oy:n toimintaa, toimintaperiaatteita, tapaa toimia sekä fasilitointeja, jotka on kehitetty tukemaan Trapestin toimintaa ja asetettuja oppimis- ja osaamistavoitteita. Opiskelijat työskentelevät opiskelijayrityksessä tyypillisesti yhden kauden. Opiskelijoiden vaihtuminen vuosittain vaatii sekä Trapesti Oy:n että siihen liittyvän oppimisen ja ohjauksen jatkuvaa seurantaa ja kehittymistä.

Trapesti Oy on vuonna 2002 perustettu opiskelijayritys, joka toimii Liiketalouden yksikössä osana  tradenomiopintoja. Trapesti tuottaa projektiluonteisesti palveluja alueen yrityksille ja organisaatioille. Opiskelijoita on Liiketalouden yksikön esimiestyön, markkinoinnin ja taloushallinnon osaamispoluista sekä Informaatioteknologian yksikön tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmasta. Trapestin operatiivisessa toiminnassa on viimeisimpinä lukuvuosina ollut mukana noin 15 opiskelijaa sekä hallitustoiminnassa noin seitsemän opiskelijaa. Suurin osa opiskelijoista toimii operatiivisessa toiminnassa yhden lukuvuoden ajan ja osa jatkaa seuraavana lukuvuonna hallitustyöskentelyssä.

Kantavana ajatuksena läpi opiskelijayritys Trapestin historian on ollut, että opiskelijat ovat liiketoiminnan pääasiallisia toteuttajia ja ohjaavat opettajat puolestaan toimivat taustalla lähinnä valmentajan roolissa. Näin mahdollistetaan tuen saanti opiskelijoille saumattomasti heti, kun tukea tarvitaan. Ohjaavien opettajien rooli toiminnan ohjaamisessa on hyvin moniulotteinen. Niin ohjaavien opettajien kuin opiskelijoidenkin haasteet kohdistuvat toisinaan substanssiosaamisen hallitsemiseen ja edelleen kyseisen osaamisen kehittymiseen. Toisinaan ohjaavilta opettajilta vaaditaan kykyä ratkoa opiskelijoiden apuna myös yrityksen arvojen ja yhteisten tavoitteiden sisäistämistä. Aivan kuten yrityselämässäkin, yleensä toiminnan onnistumisen haasteet vaativat sekä opiskelijoilta että ohjaavilta opettajilta substanssiosaamisen sekä metataitojen hallintaa ja kehittämistä.

Ohjaavat opettajat ovat kehittäneet ohjauksen ja oppimisen tueksi useampia toimintatapoja ja menetelmiä. Osa näistä on pelkästään ohjaavien opettajien käytössä, osa opiskelijoiden käytössä ja osa on yhteisiä. Ohjaavien opettajien lukuvuosikohtaista työskentelyä Trapestilla rakennetaan vuosikellon avulla. Kyseinen vuosikello on myös osa Trapestin vuosisuunnitelmaa. Vuosikellon avulla pystytään toteuttamaan ohjausta opiskelijoille oikea-aikaisesti käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tämän avulla opiskelijoilta vaaditaan esimerkiksi osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely Trapesti-kauden alussa. Vuosikello toimii tärkeänä työkaluna, jotta opiskelijoiden osaamistavoitteiden saavuttaminen Trapestilla on mahdollista.

Jotta opiskelijat voivat saavuttaa hyvin moniulotteisiakin osaamistavoitteita, on Trapestin toiminta- ja oppimisympäristön oltava avoin ja luottamukseen perustuva. Tällaisen luottamukseen perustuvan, turvallisen ja kannustavan ilmapiirin luominen ei synny pelkästään julkilausumilla, vaan kyseinen ilmapiiri vaatii käytännön toimenpiteitä, jotka sopivat hyvin sekä opiskelijoiden omiin oppimistavoitteisiin, että Trapestin toimintaan yleensäkin. Trapestin toiminnassa on tärkeää, ettei ketään jätetä yksin ja, ettei “kahden kerroksen väkeä” pääse muodostumaan. Kyseisen tavoitteen toteutumiseksi, on Trapestilla viikkotason rutiineihin liittyviä toistuvia ja säännöllisiä yhteisiä tapaamisia esimerkiksi tiimeittäin ja eri tiimien välillä, joissa myös ohjaavat opettajat ovat pääsääntöisesti läsnä.

Työskentelyssä tiimit ovat avainasemassa. Tiimit muodostuvat osaamispoluittain, jolloin substanssin oppiminen yhdistyy opiskelijoiden meneillään oleviin oman osaamispolun opintojaksoihin. Trapestin tiimeinä toimivat myynti ja markkinointi, taloushallinto ja web. Lisäksi toimintaa tukee tapahtumavastaava. Toimitusjohtaja ja henkilöstövastaava tukevat ja ohjaavat kokonaisuutena Trapestin toimintaa. Erityisesti toimitusjohtaja ohjaa toimintaa siten, että Trapestin lukuvuositasoiset tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtaja toimiikin aktiivisesti eri tiimien välillä ja yhteistyössä ohjaavien opettajien kanssa. Toimitusjohtajalla on tärkeä rooli trapestilaisten substanssin jakamisessa, siten että opiskelijoiden substanssiosaaminen laajenee myös oman osaamispolun substanssin ulkopuolelle. Tiimien välinen vuorovaikutus toteutuu Trapestilla aidosti toiminnan rutiinien ja palaverikäytänteiden myötä.

Trapestin hallituksen jäseninä ovat edellisen toimintakauden operatiivisen toiminnan opiskelijoita. Jo ollessaan mukana operatiivisessa toiminnassa, opiskelijat osallistuvat hallituksen kokouksiin ja toiminnassaan ottavat huomioon hallituksen määrittelemät strategiset tavoitteet. Tämä mahdollistaa strategisen ja taloudellisen kokonaisnäkemyksen syntymisen osakeyhtiön toiminnasta sekä mahdollistaa omalta osaltaan avoimen ja luottamuksellisen toimintaympäristön ylläpitämisen.

Hallituksen toimintaa seurataan koko yrityksen tasolla, kun taas operatiivista toimintaa seurataan koko yrityksen tasolla, tiimitasolla sekä yksilötasolla. Toiminnan seuraaminen kytkeytyy kauden alussa määriteltyihin substanssi- ja metataitojen oppimis- ja osaamistavoitteisiin. Tavoitteet pyritään saavuttamaan erityisesti työelämälähtöisten projektien kautta. Projektien osapuolina ovat alueen yritykset ja organisaatiot. Opiskelijat oppivat projektien kautta ajantasaisia työelämätaitoja. Työelämän todelliset haasteet ja vastuut tulevat opiskelijoille tutuksi Trapestilla työskennellessä jo opintojen aikana.

Ohjaavien opettajien näkökulmasta Trapestin toiminnan ohjaaminen ja seuraaminen on aitoa tiimiopettajuutta. Vuosien myötä saavutettu luottamus ohjaavien opettajien kesken on lisännyt sisäistä motivaatiota ideoida edelleen uusia opetus- ja ratkaisumalleja. Olemassa olevien resurssien puitteissa on syntynyt vaatimus ohjauksen järjestelmällisyydelle, jonka myötä on luotu uusia toimintatapoja ja seurantamenetelmiä. Kyseiset tavat ja menetelmät jäntevöittävät ajankäyttöä ja auttavat ohjaamaan opiskelijoita osaamistavoitteidensa saavuttamiseen. Kehittyneet ja uudet toimintamallit ovat mahdollistaneet ohjaavien opettajien välillä luontevamman ja välittömämmän ajatusten ja kokemusten vaihdon. Ohjaavien opettajien väliset säännölliset viikkopalaverit ja vuosikello toiminnan ohjaamisessa ovat tuoneet ohjaukseen järjestelmällisyyttä, joka on mahdollistanut opiskelijoiden osaamis- ja oppimistavoitteiden ajantasaisen ja proaktiivisen seurannan.

Nina Kukkonen ja Matti Sippola, Trapestin ohjaavat opettajat

 

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *