Maalisuora toi ICT-alan opiskelijat ja yritykset yhteen

Oulun ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutusosastolla on toteutettu vuodesta 2017 lähtien joka syyslukukausi yritysten kanssa Maalisuora-tapahtuma, jossa opiskelijat ja yritykset kohtaavat. Tämän tapahtuman tavoitteena on kertoa opiskelijoille millaista osaamista, asennetta, tietoja ja taitoja ICT-alan yritykset nykyään odottavat työntekijöiltään. Samalla kasvaa opiskelijoiden tietämys siitä, millaisia ICT-alan yrityksiä Oulusta ja laajemmaltikin Suomesta löytyy.

Kuvakaappaus Moodlesta.

KUVA 1. Maalisuora-tapahtuman ennakkomateriaalien Moodle-näkymä opiskelijoille

Tapahtuman järjestelyt tehdään yhteistyönä

Maalisuora-tapahtuman tavoitteena on tuoda myös piristystä opiskeluarkeen. Tapahtumasta on saatu opiskelijoilta ja yrityksiltä kiitosta aiempina vuosina sekä toive järjestää tapahtuma vuosittain uudelleen. Syksyllä 2020 yrityksiin oltiin yhteydessä ja heidän mielestään tapahtuma kannatti järjestää, vaikka perinteisiä ständejä Linnanmaan kampukselle ei voitu tällä kertaa toteuttaa aiempien vuosien tapaan. Tapaamiset yritysten kanssa motivoivat opiskelijoitamme entistä innokkaammin suorittamaan opintojaan kohti tutkintoa.

Tapahtuman järjestelyissä ovat mukana Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Informaatioteknologian yksikkö, Business Oulu ja Oulun Insinöörit sekä tietysti tapahtumassa mukana olevat yritykset. Koronapandemian vuoksi tämä perinteinen ICT-alan Maalisuora-tapahtuma järjestettiin syksyllä 2020 verkossa. Yritysten ennakkomateriaalit jaettiin Moodlen kautta opiskelijoille tutustumista varten. Samalla opiskelijat saivat lisätietoa yrityksistä ja sen avulla oli mahdollista valita tapahtuman aikana vierailun kohteena olevat yritykset. Verkkoständeillä käytettiin seuraavia verkkotyökaluja: Teams, Zoom, Google Meet ja WebEx.

Verkkoständeillä Oamkin ICT-alan opiskelijat pääsivät tutustumaan ICT-alan firmoihin. SAmalla firmat saivat tehdä toimintaansa opiskelijoille tutuksi ja luoda kontakteja opiskelijoihin. Opiskelijoille on opiskelun, harjoittelun, yritysprojektien ja opinnäytetöiden kannalta hyvä päästä tutustumaan alan yrityksiin eri tapahtumissa. Opiskelijat pystyivät jättämään omat yhteystietonsa yrityksille, ja heillä on tulevaisuudessa mahdollisuus päästä yritykseen tekemään harjoittelua tai muita opintoja.

Ennakkomateriaalien avulla yrityksistä kiinnostuneiden opiskelijoiden tulisi verkkotapahtumassa rohkeasti keskustella yritysten edustajien kanssa lisää mielenkiintoisista työtarjouksista. Tapahtuman onnistumisen kannalta on tärkeää, että opiskelijat käyvät aktiivisesti tutustumassa yrityksiin ja keskustelevat yritysten edustajien kanssa. Vuonna 2020 opiskelijoilla ja yritysten edustajilla oli täysin uusi tilanne virtuaalisen kohtaamisen onnistumisen mahdollistamisessa. Koulutusosastoilla tehtiin tukimateriaalia ja ennakko-ohjeilla opiskelijoita autettiin virtuaalisessa kohtaamisessa, jotta vuorovaikutusta saatiin syntymään.

Ohjelmassa puheenvuoroja, videoita ja aitoa kohtaamista

Tapahtuman avasi Informaatioteknologian yksikön johtaja Jari-Pekka Rontu, jonka jälkeen Oulun insinööreillä oli lyhyt puheenvuoro. Mielenkiintoiset teemapuheenvuorot striimattiin tapahtumaan osallistuville Youtube-kanavan välityksellä Linnanmaan kampukselta. Teemapuheenvuorojen pitäjät olivat Oamkin rehtori Heidi Fagerholm, Business Oulun asiakkuuspäällikkö Janne Mustonen ja Startup advisor and investor Ari Takanen Kielo Groupilta. Näitä puheenvuoroja seurasi jopa yli 400 katsojaa.

Puheenvuorojen jälkeen avattiin yritysten verkkoständit kahdeksi tunniksi. Tapahtumaan osallistui yli 20 yritystä. Tapahtumassa olivat mukana seuraavat yritykset: Bittium, Boogie Software, Buutti, Devecto, Elektrobit, Grant4Com, Haltian, MediaTek, MeKiwi, Nokia, PiiMega, Pinja Group, Polar, Siili Solutions Oyj Oulu, Symbio, Uros, Vaimo, Verkotan ja Visidon. Näiden yritysten lisäksi tapahtumassa oli mukana Urasampo ja Oulun Insinöörit omilla verkkoständeillään.

Yritykset olivat esillä omilla verkkokanavillaan, joilla opiskelijat pääsivät vapaasti tutustumaan yritysten toimintaan, osaamistarpeisiin ja työmahdollisuuksiin. Yritysten haasteena oli lyhyen pitchaus-puheenvuoron esittäminen opiskelijoillemme, jotka siirtyivät eri yritysten kanavalta toiselle kahden tunnin ajan. Tavoitteena oli, että yritys kertoisi vierailujen aikana itsestään sekä mahdollisuuksista tehdä yrityksessä projektitöitä, harjoittelua, opinnäytetyötä tai työllistyä yritykseen valmistumisen jälkeen.

Lisäksi tapahtuman aikana sekä tunnin ajan tapahtuman jälkeen Oamkin verkkokahvila oli auki Teamsissa. Verkkokahvilaan sai tulla vapaasti keskustelemaan ja antamaan palautta. Tapahtuman kielenä oli pääosin englanti, koska opiskelijoita oli mukana kolmesta eri tutkinto-ohjelmasta (tietotekniikka, Information Tecnhology ja tietojenkäsittely).

Yrityksiltä positiivista palautetta ensimmäisestä verkkototeutuksesta

Tapahtuman jälkeen 19 yritykselle lähettiin linkki MS Forms -työkalun avulla tehtyyn kyselyyn, jossa he saivat antaa palautetta tapahtumasta. Vastauksia saatiin 17 yritykseltä, mikä kuvastaa yritysten kiinnostusta tehdä tällaista yhteistyötä myös jatkossa. Kysymyksiä oli viisi ja niiden tuloksia esitellään seuraavaksi.

Kuviossa 1 esitetään ympyrädiagrammin avulla, kuinka monta henkilöä yrityksestä osallistui tapahtumaan. Kuviosta voidaan päätellä, että yrityksissä satsattiin tapahtumaan järjestämällä mukaan henkilökuntaa. Vastauksien perusteella yli 70 % yrityksistä järjesti tapahtumaan paikalle kolme tai useamman henkilökunnan edustajan. Yritykset siis pitivät tapahtumaa tärkeänä ja osoittivat siihen resursseja.

Kuvio, josta käy ilmi, että viidestä yrityksestä oli ollut 1 tai 2 osallistujaa, kahdeksasta yrityksestä 3 tai 4 osallistujaa ja neljästä yrityksestä enemmän kuin neljä osallistujaa.

KUVIO 1. Yrityksen edustajien lukumäärä tapahtumassa

Kuviossa 2 esitetään, kuinka monessa yrityksessä tapahtuman aloittavia teemapuheenvuoroja seurattiin. Kuvion perusteella voidaan todeta, että teemapuheenvuoroja seurattiin yli puolessa yrityksiä, joten ne koettiin enemmistön osalta tarpeelliseksi ja mielenkiintoiseksi. Tähän voidaan järjestäjien osalta ensi vuonna pyrkiä vaikuttamaan tiedottamalla yrityksiä vielä paremmin tapahtuman ohjelmasta, jotta vielä suurempi osa yrityksistä tulisi seuraamaan tapahtuman teemapuheenvuoroja.

Kuvio, jonka mukaan 10 osallistujaa oli seurannut teemapuheevuoroja youtubessa ja 7 puolestaan ei ollut seurannut.

KUVIO 2. Teemapuheenvuorojen seuraaminen

Kuviossa 3 on esitetty, miten yritykset kokivat yhteistyön sujuneen tapahtuman järjestäjien kanssa. Keskiarvo 4.29 kertoo, että yhteistyö sujui yritysten arvion mukaan hyvin.

Kuvio, josta käy ilmi, että yritykset antoivat tapahtumalla pistemäärän 4,29/5.

KUVIO 3. Arvio yhteistyön sujuvuudesta tapahtumassa

Kuviossa 4 esitetään yritysten halukkuus osallistua tapahtumaan myös ensi vuonna. Tapahtuman voidaan todeta onnistuneeksi ja tärkeäksi yritysten puolesta, koska kaikki kyselyyn vastanneet yritykset haluavat olla mukana tapahtumassa myös vuonna 2021.

Kuvio, josta käy ilmi, että kaikki 17 vastannutta aikovat osallistua tapahtumaan myös vuonna 2021.

KUVIO 4. Yritysten halu osallistua tapahtumaan myös vuonna 2021

Yrityksiltä saatu vapaa palaute

Yrityksiltä pyydettiin kyselyssä myös vapaata palautetta tapahtumasta sen järjestelyjen kehittämiseksi tulevaisuudessa. Palautteen perusteella voidaan tuoda esille kehittämiskohteita sekä järjestäjille että yrityksille. Useille mukana oleville yrityksille tämä oli ensimmäinen verkkotapahtuma. Yritysten antama palaute on lainausmerkkien sisällä, ja tapahtuman järjestäjän kommentti sen alla.

Mukavasti onnistunut tapahtuma, toki vastaava vuorovaikutus jäi puuttumaan mitä perinteisessä tapahtumassa. Hieman harmillisesti ei onnistuttu herättämään keskustelua opiskelijoiden kanssa, joten dialogia oli vaikea rakentaa. Lisäksi alun jälkeen oli haasteellista kertoa yrityksestä, sillä opiskelijoita saapui ja poistui ständiltä eri aikaan ja näin oli vaikea hahmottaa sitä, että milloin ständillä oli uusia kuulijoita.

Ständin pitäminen oli haastavaa opiskelijoiden passiivisuuden vuoksi. Linjoilla oli parhaimmillaan yli 20 opiskelijaa, mutta kukaan ei juurikaan puhunut, kysellyt tai vastaillut kysymyksiin mitään. Lisäksi opiskelijat liikkuivat ständillä hyvin eri aikoihin niin ständinpitäjänä oli haastavaa käydä dialogia, kun opiskelijat liittyivät ständille eri aikoihin.

Toivoisimme tarkempaa selostusta mitä opiskelijat odottavat standeiltä tai mitä opiskelijoille on kerrottu standeillä tapahtuvan. Meidän virtuaalistandilla suurin osa osallistujista oli hyvin hiljaisia niin emme tienneet että odottivatko he yleistä yritysesittelyä, joka formaatin vuoksi olisi ollut hiukan epäkätevä, sillä puolen tunnin slottien aikana kuuntelijoita tulee ja menee miten sattuu ja jotkut kuuntelijat olivat paikalla yli tunnin kerrallaan. Olisi mahdollisesti suotavaa että opiskelijoita pyydettäisiin valmistamaan edes yksi kysymys per yritys, vaikka tulisikin samoja kysymyksiä, kunhan saa opiskelijoita rohkaistua osallistumaan keskusteluun. Tällä tavoin opiskelijan nimikin jäisi paremmin mieleen standeilijälle ja voisi mahdollisesti auttaa työhakuprosessissa.

Jatkossa vuorovaikutusta voidaan yrittää parantaa siten, että valmistellaan opettajien toimesta opiskelijoita paremmin tapahtumaa varten auttamalla CV:n teossa, kysymysten esittämisessä sekä tutustumalla yhdessä yritysten ennakkomateriaaleihin. Tällaisessa tapahtumassa – kuten myös normaaleilla ständeillä – on haastavaa välttää sitä, että opiskelijat tulevat ja menevät eri ständeillä oman aikataulun ja kiinnostuksen mukaan.

Tulevaisuudessa, jos vastaava tapahtuama järjestetään verkossa, voi opiskelijoita valmistaa tapahtumaan paremmin. Yritysten toimittama esittelymateriaali oli koottu tutustuttavaksi Moodle-työtilaan. Materiaalit olivat opiskeljoille jaossa viikkoa ennen tapahtumaa, joten niiden läpikäymiseen varattiin aikaa. Näin opiskelijat ehtivät miettiä kysymyksiä ja keskustelunaiheita etukäteen. Ilmeisesti formaatti oli opiskelijoilleki niin uusi, että se hieman vaikeutti keskustelua ständeillä.

Yllätti miten paljon opiskelijoita osallistui. Etätapahtumat ovat vähän aina kysymysmerkki, mutta tapahtuma yleisesti ylitti odotukset. Meillä oli hyvä aktiivisuus ryhmissä ja saimme paljon yhteydenottoja tapahtuman jälkeen.

Osallistujia oli ilahduttavan paljon ja hyvin on tullut hakemuksiakin. Kahdenkeskisiin keskusteluihin ei olllut mahdollisuutta suuren osallistujamäärän vuoksi kuten aikaisempina vuosina.

Kahdenkeskeisille keskusteluille voisi avata jatkossa breakout roomin, jossa opiskelijan kanssa voisi keskustella. Tapahtuman aikaan käytetyissä verkkotyökaluissa ei tätä ominaisuutta ollut.

Tapahtuma oli mukava ja opiskelijoita näytti käyvän hyvin. Itse suunnittelimme tehdä niin että esittelimme yrityksen aina 30min välein, eli 12, 12:30, 13 ja 13:30, koska ymmärsimme että opiskelijat vaihtavat ständejä noin puolentunnin välein. Tässä ajassa jäi mukavasti aikaa kysymyksille ja erityisesti chatti toimi hyvin lisätiedon jakamiseen ja opiskelijoiden kysymyksiä varten. Haasteena näimme sen, että välillä opiskelijoita liukui paikalle kesken esityksen, jolloin oleellisia asioita jää varmasti välistä. Tämä on haaste jota fyysisesti ständeillessä ei kohtaa, kun keskustelut ovat enemmänkin henkilökohtaisia. Parannusehdotuksena ajattelimme tarkempaa aikataulua milloin tietyillä ständeillä alkaa yritysesittely, joista joko opiskelijat tai ryhmät voisivat valita eniten kiinnostavimmat esittelyt.

Olisimme kaivanneet enemmän tietoa opiskelijoista, jotka osallistuivat sessioihin (esim. vuosikurssi, opintosuunta, kieli, etsiikö harkkapaikkaa, oparia vai töitä). Eräässä sessiossa oli lähes koko luokka opettajan johdolla (tämä selvisi session lopussa). Muissa sessioissa tuntui olevan sekalaisempaa joukkoa. Opiskelijoita myös tuli ja lähti kesken sessioiden, tähän voisi olla tarkempaa yleisohjeistusta. Kielikysymys aiheutti myös hieman säätämistä, välillä puhuimme suomea, välillä englantia sen mukaan miltä osallistujajoukko nimien perusteella vaikutti.

Tapahtuman kuvaus oli Moodle-sivuilla englanniksi. Tapahtumaan osallistuivat kaikki Oamkin ICT-alan opiskelijat (mukana edellä mainitut kolme tutkinto-ohjelmaa) vuosikurssista riippumatta. Jatkossa kahdenkeskeisille keskusteluille voisi avata breakout roomin, jossa opiskelijan kanssa voisi keskustella henkilökotaisesti. Tapahtuman aikaan käytetyissä verkkotyökaluissa ei tätä ominaisuutta ollut.

Vähän jäi sellainen fiilis, että jäikö tästä mitään käteen opiskelijoille? Olisiko pitänyt olla tarkemmin ne ryhmät, että tulevat tasan johonkin aikaan ja sitten aloitetaan. Ei oikein päässyt nyt kärrylle, että mitä saiko opiskelijat tästä mitään irti. Ja jos tulivat kesken kaiken niin saivatko mitään. Mukana olleet opettajat kyllä kyselivät aktiivisesti. Ensimmäisen tunnin aikana kävi paljon porukkaa (koko ajan 20-30 hlöä), se jälkeen hiljeni niin, että oli vain 1-5 hlöä paikalla. Aikaisempiin face-to-face -tapahtumiin verrattuna interaktio opiskelijoiden kanssa jäi valitettavan heikoksi.

Ihan mukava tilaisuus. Järjestelyt toimivat hyvin, ja vapaat kädet sai ständin suunnitteluun joten toteutukselle olisi rajattomasti mahdollisuuksia.

Oli mielenkiintoista pitää ständiä virtuaalisessa messutapahtumassa ensimmäistä kertaa. Kaikki meni, kuten oli suunniteltukin.

Yleisesti ottaen virtuaalinen rekrytapahtuma toimi yrityksen näkökulmasta hyvin ja opiskelijoita vieraili mukava määrä ständillä. Mitä toivoisimme OAMK:n puolelta seuraavaan mahdolliseen virtuaalitapahtumaan olisi se, että yrityksille annettaisiin jokin aikahaarukka siitä, kuinka kauan yhden yritysesittelyn olisi hyvä kestää (onko 10min vai 30min.). Lisäksi, esitykset voisi nauhoittaa (ainakin Teamsin kautta onnistuisi näppärästi) ja lähettää jakeluun opiskelijoille? Näin myös ne, ketkä eivät ehdi ständillä vierailla, pääsisivät katsomaan esityksen jälkikäteen.

Opiskelijoilla tuntui olevan kovin kiire kiertää eri yrityksiä ajan suppeuden vuoksi. Aikataulutusta kannattaisi siis miettiä tarkemmin, niin että vaikka kymmenen minuuttia per opiskelijaryhmä tms. Siinä ajassa ehtii kuitenkin perusasiat kertoa pienemmälle porukalle ja vastailemaan valmiiksi mietittyihin kysymyksiin.

Opiskelijoita on ICT-puolella niin paljon, että jos tapahtumassa haluttaisiin edetä yllä esitettyjen mukaisesti, pitäisi tapahtumaan varata aikaa vähintään kahdeksan tuntia. Yrityksen kanssa keskusteltiin ennen tapahtumaan enakkoon, ja tiedusteltiin kuinka pitä sessio olisi sopiva. Näissä keskusteluissa tuli esille, että kahden tunnin sessio riittää yrityksille. Tällaiseen tapahtumaan eivät yrityksetkään ole juurikaan aikaisemmin osallistuneet, joten tarvittavan ja toimivan ajan määrittäminen oli haastavaa. Ensi kerralla tapahtuma ehkä voisi olla hieman pidempi.

Opiskelijat aktiivisia tapahtumassa ja omassa palautteessaan

Tapahtuman jälkeen tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn opiskelijoille lähettiin myös linkki MS Forms -työkalun avulla heille suunnattuun kyselyyn. Kyselyssä opiskelijat saivat antaa palautetta tapahtumaan liittyen suomeksi ja englanniksi. Kysely toteutettiin erillisenä kyselyinä tietotekniikan, tietojenkäsittelyn ja Information Tecnology tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Kaikilla oli kuitenkin samat viisi kysymystä, joiden tuloksia esitellään seuraavaksi kaikkien kolmen tutkinto-ohjelman näkökulmasta, vaikka kuvaajat ovat tietotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijoiden vastauksista. Vastauksista havaittiin samankaltaisuutta kaikkien tutkinto-ohjelmien osalta.

Kuviossa 5 esitetään ympyrädiagrammin avulla, kuinka eri vuosikurssien opiskelijat osallistuivat tapahtumaan. Kuviosta voidaan päätellä, että yli puolet osallistuneista opiskelijoista oli ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoita. Tähän vaikutti se, että opettajat toivat opiskelijat verkkotapahtumaan opetustuntien aikana ohjatusti. Myöhemmillä vuosikursseilla ei ole enää lukujärjestystunteja, eikä täten myöskään vastaavaa opettajakontaktia. Kolmannen ja neljännen vusikurssin opiskelijat suorittavat tapahtuman aikaan jo yrityslähtöisiä projekteja, eikä heillä ole enää yhtä suurta tarvetta tapahtumalle.

Kuviosta käy ilmi, että osallistujista 31 oli ensimmäiseltä vuosikurssilta, 12 oli toiselta vuosikurssilta, 6 oli kolmannelta vuosikurssilta, 2 oli neljänneltä vuosikurssilta ja 1 valitsi muun vaihtoehdon.

KUVIO 5. Tapahtumaan osallistuneiden opiskelijoiden vuosikurssijakauma

Kuviossa 6 esitetään, kuinka monen yrityksen verkkoständillä opiskelijat ehtivät vierailla kahden tunnin aikana. Kuvion perusteella voidaan todeta, että pääosin vastanneet olivat ehtineet vierailla lähes 10 eri yrityksen verkkoständillä. Vapaan palautteen mukaan opiskelijat kokivat kahden tunnin määräajan olleen lyhyt tällaiseen toteutukseen. Livetapahtumissa ständeillä vierailu on nopeampaa. Toisaalta ennakkomateriaalien perusteella opiskelijat olivat voineet valita vierailukohteensa etukäteen ja heillä oli tapahtumassa täten mahdollisuus käyttää enemmän aikaa yhtä valtsemaansa yritystä kohti. Pidempi tapahtuma-aika ei olisi välttämättä lisännyt merkittävästi vierailumääriä, koska opiskelijoilla oli mahdollisuus kohdentaa vierailujaan, eikä verkkotapahtumaan välttämättä jakseta osallistua kauempaa.

Kuviosta 6 käy ilmi, että opiskelijoista 24 vieraili 1-5 ständillä, 17 vieraili 6-10 ständillä, 5 vieraili 11-15 ständillä ja 6 vieraili 16-21 ständillä.

KUVIO 6. Tapahtuman aikana yhden opiskelijan yritysvierailujen määrä

Kuviossa 7 on esitetty, miten opiskelijat kokivat tapahtuman järjestelyt enimmäistä kertaa verkkototeutuksena. Keskiarvo 3.58 kertoo sen, että tapahtuma onnistui hyvin myös verkkototeutuksena. Tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn opiskelijat antoivat saman suuruisen arvioinnin. Englanninkieliset opiskelijat antoivat hieman matalamman yleisarvosanan 3.28, koska tapahtumassa oli myös suomenkielisiä osuuksia, eikä heillä ole vielä suomen kielen taitoja riittävästi.

Kuviosta 7 käy ilmi, että opiskelijat antoivat tapahtumalle yleisarvosanaksi 3,58/5.

KUVIO 7. Tapahtuman onnistuneisuuden arviointi opiskelijoiden näkökulmasta

Kuviossa 8 esitetään, kuinka monen yrityksen jakamiin ennakkomateriaaleihin Maalisuoralle luodulla Moodle-alustalla opiskelijat olivat tutustuneet ennen tapahtumaa. Ennakkomateriaalien avulla pystyi tutustumaan yrityksiin sekä avoinna oleviin harjoittelu- tai opinnäytetyöpaikkoihin. Samalta Moodle-alustalta pääsi linkkien kautta yritysten verkkoständeille tapahtuman aikana.

Tietotekniikan opiskelijoista reilusti yli puolet oli tutustunut Moodlessa oleviin ennakkomateriaaleihin ennen tapahtumaa. Kuviosta 8 käy ilmi, että kuusi kyselyyn vastannutta opiskelijaa ei ollut lainkaan tutustunut ennakkomateriaaleihin. Sen sijaan tietojenkäsittelyn kyselyyn vastanneista opiskelijoista jopa yli 80 % oli tutustunut ennakkomateriaaleihin, eikä heidän joukostaan vastanneista löytynyt yhtään Moodle-alustalla vierailematonta opiskelijaa. Vastaava tulos saatiin myös englanninkielisen tietotekniikan tutkinto-ohjelmasta vastanneilta eli ennakkomateriaaleihin oli hyvin perehdytty ennen tapahtumaa kaikkien vastanneiden osalta.

Kuviosta 8 käy ilmi, että 22 osallistujaa oli tutustunut ennakkoon lähes kaikkiin ennakkomateriaaleihin, 12 oli tutustunut yli puoleen, 12 oli tutustunut alle puoleen ja 6 ei ollut tutustunut ennakkomateriaaleihin lainkaan.

KUVIO 8. Yrityksen ennakkomateriaaleihin tutustuminen ennen tapahtumaa

Seuraavaksi on esitelty opiskelijoiden antamaa vapaata palautetta, jonka mukaan tapahtumaa tullaan kehittämään tulevaisuudessa. Erityisesti palaute antaa vinkkejä opiskelijoiden näkökulmasta siihen, jos tapahtuma edelleen täytyy järjestää verkossa. Palautteen perusteella opiskelijat olivat tyytyväisiä tapahtumaan ja saivat tarvitsemiaan yrityskontakteja. Ensi kerralla järjestettävässä tapahtumassa voimme parantaa opiskelijoiden ennakko-ohjausta ja yrittää mahdollistaa esimerkiksi breakout room -toimintojen avulla henkilökohtaisia keskustelumahdollisuuksia. Myös tapahtuman kestoa voidaan miettiä, jotta opiskelijat ehtisivät vierailla kaikissa haluamissaan yrityksissä. Omat haasteensa sekä yrityksille että verkkoständeillä vieraileville opiskelijoille toi tapahtuman kaksikielisyys.

Oli hyviä ständejä ne mitä kerkesi kattoa, mutta ei kauhean montaa kerenny, ajan puutteen vuoksi, vaikka olisikin halunnut.

Tapahtuma kokonaisuudessa oli mielestäni järjestetty niin hyvin kuin etänä on mahdollista. Etätoteutuksen ongelma on se että ei pääse henkilökohtaisesti puhumaan yrityksen edustajille.

Liian vähän aikaa. Olisin mielelläni käynyt useammassa kuin viidessä ständissä, mutta 30 minuuttia aikaa käydä kiertämässä viittä ständiä ennen kuin pitää vaihtaa seuraavaan viiden ständin ryhmään ei ollut tarpeeksi.

Yhteisellä ohjeistuksella olisi pitänyt liikkua standilta standille. Muutamille standeille liityttyä siellä oli esitys jo kesken. Enemmän ohjausta, ryhmissä liikkuminen standeille, ohjeistus yrityksille pitää vaikka 10min esitys ja sitten tulee uusi ryhmä.

Maalisuora-tapahtuma oli mielestäni onnistunut. Kerkesin käymään niiden yritysten ständeillä mistä olin eniten kiinnostunut.

Muutamaan yritykseen pääsi tutustumaan hyvin tapahtuman aikana. Muihin yrityksiin taas Moodlen kautta. Tapahtuman aikana ei ollut aikaa käydä joka ständillä.

Erityisesti mieleen jäi se että käytettiin eri alustoja, itse en saanut yhtä toimimaan koska en sitä ollut ennen käyttänyt. Mutta, yrityksillä saattaa olla sopimuksia käyttää tiettyä, joten ymmärrettäköön se.

Mukava ja mielenkiintoinen tapahtuma. Toivottavasti ensi vuonna päästään livenä järjestämään. Mielenkiintoisinta yleisesti oli kuulla yrityksiltä minkälaista osaamista he tarvitsevat.

Tapahtuma oli hyvä ja tärkeä, mutta osa yrityksistä jäi pimentoon johtuen ajanpuutteesta. Eli enemmän aikaa olisi tarvittu.

Hyviä esityksiä. Sai esittää suomeksi ja enkuksi kysymyksiä. Verkostoitumista voisi tuoda enemmän esiin.

Hyvä kokemus. Antoi paljon motivaatiota opintojen jatkamiseen ja kannusti hakemaan rohkeasti harjoittelupaikkaa.

Esittelyiden ajankohtia voisi porrastaa sillä monta mielenkiintoista esittelyä jäi näkemättä päällekkäisyyksien takia.

Vaikea lähestyä esittäjiä etänä, helpompaa olisi normaalioloissa lähestyä. Englantia tosi paljon esityksissä.

Etänä erittäin toimiva. Helpommin tuli keskustelua yritysten edustajien ja opiskelijoiden välille.

Tavataan jatkossakin tarvittaessa verkon välityksellä – live-kohtaamista odotellessa

ICT-alan opiskelijan ja työnantajan kohtauttamiselle on jatkuvasti tarvetta, koska Oulun seudun ICT-alan yritykset tarvitsevat jatkuvasti osaavia työntekijöitä. Vuonna 2020 tapahtuma haluttiin järjestää sekä yritysten että Oamkin toiveesta, vaikka jo etukäteen tiedettiin toteutuksen olevan verkossa.

Yritysten antaman palautteen perusteella tapahtuma koettiin tärkeäksi ja monin osin onnistuneeksi. Tapahtuman rakennetta ja aikatauluja tullaan kehittämään palautteen mukaisesti, mutta järjestelyihin tarvitaan mukaan entistä enemmän yritysten henkilökuntaa. Yritykset saivat paljon tietoja opiskelijoista ja opiskelijat pääsivät vastaavasti tutustumaan kattavasti ICT-alan yrityksiin. Monissa tapauksissa tämä kohtaaminen tulee johtamaan yritysprojektin, harjoittelun tai opinnäytetyön käynnistymiseen yrityksessä ja parhaassa tapauksessa lopulta opiskelijan työllistymiseen yritykseen valmistumisen jälkeen.

Opiskelijoiden palautteiden perusteella he olivat erittäin tyytyväisiä tapahtumaan. Tapahtuman avulla he pääsivät tutustumaan ICT-alan yrityksiin sekä saamaan tietoa yritysten osaamistarpeista. Opiskelijat toivoivat tapahtuman saavan jatkoa myös syksyllä 2021. Ennakkomateriaalien saatavuus Moodlessa ennen tapahtumaa oli yksi avaintekijöistä sekä yrityksille että opiskelijoille tapahtuman saaman positiivisen palautteen perusteella.

Seuraavassa verkkototeutuksessa voidaan parantaa ohjeistusta opiskelijoille sekä tarkastella tapahtuman verkkoständien aukioloaikaa. Tapahtuma kannattaa toteuttaa edelleen kaksikielisenä, jotta kaikki opiskelijat voivat osallistua yhtä aikaa yrityskierroksille, oltiinpa sitten edelleen verkossa tai vierailemassa paikan päällä Oamkin tiloissa.

Palautteiden perusteella henkilökohtainen kohtaaminen on tärkeintä, mutta tarvittaessa tapahtuma saadaan toimimaan verkon välityksellä myös uudelleen.

 

Kujanpää Susanna,  lehtori, tutkintovastaava
Informaatioteknologian yksikkö, Oulun ammattikorkeakoulu

Nousiainen Eero, koulutuspäällikkö
Informaatioteknologian yksikkö, Oulun ammattikorkeakoulu

 

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102235690

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *