Osaamismatkalla!

Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu on mukana toteuttamassa valtakunnallista ESR-hanketta Osata – Osaamispolkuja tulevaisuuteen. Tällä hetkellä hankkeessa pilotoidaan opiskelijoille suunnattua Osaamismatka – työpajaprosessia Ammattiopisto Lappian, Sedun ja Koulutuskeskus Brahen opiskelijoiden ja heidän ohjaajiensa kanssa. Hankkeessa mukana olevat pilottiryhmät on valikoitu edustamaan eri aloja, jotta näkisimme, miten konseptimme toimii käytännössä eri aloilla. Osaamismatkan aikana opiskelijat työstävät suhdettaan omaan alaansa ja ammattiin, sekä sen kytkeytymistä omiin tulevaisuudensuunnitelmiinsa. Tavoitteena on tukea opiskelijan osaamisidentiteetin kehittymistä ja oman osaamisen tunnistamista aktiivisin opiskelijalle soveltuvin menetelmin.

Opiskelijat osallistuvat matkan aikana aloitustapaamiseen sekä neljään teemoitettuun toiminnalliseen työpajaan. Pajoissa he pohtivat erilaisten harjoitteiden kautta omia lähtökohtiaan ammatilliseen opiskeluun, ensikokemuksiaan opiskeltavan alan työstä, opiskeluun vaikuttavia haasteita ja opintojen etenemistä edistäviä tekijöitä sekä omaa ammatillista tulevaisuuttaan. Opiskelijat keräävät esimerkiksi blogiinsa tai sähköiseen portfolioonsa harjoitteiden tuotoksia, kuvia, videoita, piirroksia, kirjoituksia, leikekirjoja tai muita itselleen sopivia ilmaisun tapoja käyttäen. Jokaisen työpajan ennakkotehtävät ja harjoitteet kerryttävät tätä pakkia ja opiskelija voi hyödyntää sitä apuna oman osaamisen markkinoinnissa esimerkiksi tulevalle työnantajille. Työpajoissa opiskelijat esittelevät tuotoksiaan ja keskustelevat niistä hankkeen työntekijöiden ja ohjaajiensa kanssa. Tässä blogissa avaan kokemuksia pilotoinnista yhden opiskelijaryhmän kanssa.

 

Paja I – Omat lähtökohdat ammatilliseen koulutukseen

Ensimmäisen pajan aiheena ovat opiskelijoiden lähtökohdat ammatillisiin opintoihin. Me Osata-hankkeessa olemme kiinnostuneita siitä, millä perusteella opiskelijat ovat alavalintansa tehneet ja onko valinnan tekemiseen vaikuttanut joku tietty asia, tapahtuma tai henkilö. Kiinnostavaa on myös, miltä pohjalta opiskelijat ovat tulleet opiskelemaan alaa, onko pohjalla jo aiempia suoritettuja tutkintoja tai minkälaista osaamista opiskeltavasta alasta heillä on ollut jo opiskelemaan tullessa. Annoimme opiskelijoille ennakkotehtäväksi pohtia näitä kysymyksiä ja koostaa näkökulmiaan muille esiteltäväksi haluamallaan tavalla valokuvin, tekstein tai vaikka piirroksin. Suurin osa opiskelijoista oli valinnut lähtökohtiensa esittelemisen kuvan tai useamman. Työpajassa opiskelijat esittelivät kuviaan ja kertoivat ryhmälle niiden kautta siitä, miten olivat päätyneet opiskelemaan alaa. Ryhmässä oli opiskelijoita hyvin monenlaisilla taustoilla, vuosikymmenet työelämässä olleista aikuisista suoraan perusopetuksesta tulleisiin nuoriin, joten myös taustat ja syyt alavalinnalle olivat hyvin moninaiset. Osa tiesi jo näin alkuvaiheessa opintoja tähtäävänsä yrittäjäksi ja näkemys alasta oli jo syvällistä.  Osa ei vielä osannut sanoa miksi ala oikein kiinnostaa tai alavalinta oli tehty vain tietyn yksittäisen työtehtävän tai mielikuvan vuoksi.

 

Paja II – Ensikokemukset oman alan työstä

Toisessa pajassa tavoitteena on herättää ajatuksia oman alan työstä ja siinä tarvittavasta osaamisesta. Opiskelijoilla oli jälleen ennakkotehtävä pajaan. Tehtävässä heidän tuli pohtia sen hetkisiä kokemuksiaan oman alan työstä ja kirjata ylös kolme osaamista tai taitoa joita he kokivat tarvinneensa. Tämä kyseinen opiskelijaryhmä on syksyllä 2017 opintonsa aloittaneita, joten työkokemusta opiskeltavasta alasta on vielä vähänlaisesti. Opiskelijat ovat kuitenkin tehneet mm. asiakaspalvelua oppilaitoksessa osana opintojaan, joten ensikokemuksia alasta oli jokaisella. Opiskelijat palauttivat tehtävänsä blogeihinsa ennakkoon ja niistä tehtiin yhteenveto pajassa tutkittavaksi ja keskustelun herättäjäksi.

Kokemustensa perusteella opiskelijat nostivat esiin tarvittavana osaamisena erityisesti vuorovaikutustaidot sekä asiakkaan kuulemiseen ja ymmärtämiseen sekä avuliaisuuteen liittyvät taidot, jotka ovatkin asiakaspalveluammatissa hyvin keskeisiä. Sorminäppäryys, kärsivällisyys, huolellisuus ja hyvä muisti kertoivat taas osaltaan työn luonteesta paljon. Lisäksi opiskelijat nostivat esiin todella tärkeänä kyvyn kehittää itseään ja oppia koko ajan uutta.

Ennakkotehtävän purkukeskustelun jälkeen teimme opiskelijoiden kanssa jokaiselle osaamisen mind mapin, jossa pohdittiin eri elämänalueilta saavutettuja osaamisia. Opiskelijat piirsivät miellekarttaan elämänalueitaan (lapsuuden koti ja perhe, opiskelu, työ, harrastukset, ystävät) ja pohtivat millaista osaamista he ovat näistä elämänalueista saaneet joista on hyötyä heidän tulevan työnsä kannalta. Kävimme opiskelijoiden kanssa mielenkiintoisia keskusteluja siitä, mitä hyötyä esimerkiksi joukkueurheilukokemuksesta on työn kannalta, miten äidin opettamat hyvät käytöstavat edesauttavat työnsaantia ja miten työpaikoilla oppii tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

 

Paja III – Opintojen etenemistä edistävät ja haastavat tekijät

Kolmanteen pajaan opiskelijat pohtivat ennakkoon kysymyksiä: Mikä opiskelussa on tuntunut joskus vaikealta? Mikä on auttanut jaksamaan opiskelussa? Miten toivot elämäsi tai tulevaisuutesi muuttuvan tämän alan opiskelun myötä? Mitä haluat saavuttaa?

Ennakkotehtävässä esiin nousivat vahvasti kiire, stressinhallinta ja työntäyteiset päivät. Ennakkotehtävän pohjalta pajassa käsiteltiin stressiä ja sitä, miten sitä voi erilaisten elämänvalintojen, kuten liikkumisen, ruuan ja levon kautta vähentää. Teimme myös ajanhallintaan liittyvän kellotehtävän, jossa opiskelijat värittivät 24 tunnin kellotaulusta lohkoja mallintaen sitä, kuinka monta tuntia he käyttävät normaalina päivänä aikaa opiskeluun, töihin, nukkumiseen, syömiseen, liikuntaan ja vapaaseen oleiluun. Tämän jälkeen väritettiin uusi kellotaulu siitä, miten he haluaisivat käyttää aikaansa. Mielenkiintoista oli, että lähes jokainen tunnisti nukkuvansa liian vähän ja toive olikin saada lisätunteja lepoon ja palautumiseen. Myös liikuntaa haluttaisiin harrastaa enemmän.

Osaamismatkan neljäs ja viimeinen paja on vielä tulossa. Silloin pohdimme opiskelijoiden kanssa heidän ammatillista tulevaisuuttaan. Odotan innolla keskusteluja heidän unelmiensa työpäivästä 10 vuoden kuluttua.  Tämän ennakkotehtävän perusteella tulemme varmaankin keskustelemaan ainakin yrittäjyydestä ja rohkeasta uusien asioiden kokeilemisesta!

 

Kouluttaja Laura Halonen
Oulun ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Täydennyskoulutus ja kehittämispalvelut

 

Lisätietoja hankkeesta:

OSATA-hankkeen tavoitteena on toteuttaa oppilaitoksille toimintamalli, jolla osaamisidentiteetin kehittymistä tuetaan opintojen alkuvaiheesta lähtien, jatkokoulutusvalintaan ja työelämään siirtymiseen saakka. Opiskelijoille tullaan toteuttamaan aktiivisuutta tukevia työkaluja ja valmennusta itseohjautuvaan opinto- ja urapolkujen luomiseen sekä osaamisidentiteetin rakentamiseen.

Hankkeen toteuttavat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus (koordinoija), Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö, Raahen koulutuskuntayhtymä Brahe, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Yhteistyökumppaneina ovat Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK.

www.osata.fi

 

 

Saatat pitää myös näistä...

2 Responses

  1. 9.4.2018

    […] Lue juttu Oulun ammatillisen korkeakoulun kouluttaja Laura Halosen kokemuksia Osaamismatkan pilotoin… […]

  2. 20.6.2018

    […] Sampo-ohjaussivustolle tulevia käytäntöjä on kuluneen lukuvuoden ajan pilotoitu opiskelijoiden ja ryhmäohjaajien kanssa Koulutuskeskus Brahen, Ammattiopisto Lappian ja Sedun ammatillisissa oppilaitoksissa. Osaamismatka tarjoaa opiskelijalle valmiuksia pohtia työelämään liittyviä muutoksia ja hahmottaa osaamistaan osana erilasia ammatillisia tulevaisuuksia. Opiskelijoilta ja opettajilta saatu palaute on ollut hyvää, ja jatkamme kehitystyötä ja kokeiluja vielä ensi lukuvuoden. Keväällä 2019 julkaisemme Osaamismatka-ohjausmallin kaikkien käyttöön. Voit lukea Oulun ammatillisen korkeakoulun kouluttajan Laura Halosen kokemuksia Osaamismatkan pilotoinneista: https://blogi.oamk.fi/2018/02/23/osaamismatkalla/ […]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *