Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Kun ystävä voi hyvin, voit itsekin hyvin!

Ystävänpäivänä 14.2.2018 toteutettiin Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksella hyvinvointipäivä-tapahtuma. Sen tarkoituksena oli tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja tarjota heille lisää keinoja arjessa jaksamiseen. Tapahtuman järjestivät kolmannen vuoden suuhygienistiopiskelijat yhdessä kahden toimintaterapeuttiopiskelijan  ja yhden bioanalyytikko-opiskelijan kanssa.

Hyvinvointipäivä-tapahtuman (kuva 1) järjestäminen kuului projektiosaamisen opintojakson sisältöön. Hyvinvointipäivän järjestämisen myötä opiskelijat saivat kokemusta tapahtuman suunnittelusta, tiedottamisesta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä loppuraportin kirjoittamisesta. Hyvinvointipäivän sisällöllinen anti järjestäville opiskelijoille liittyi terveyden edistämisen opintokokonaisuuteen mahdollistaen sisällön suunnittelun opiskelijalähtöisesti. Hyvinvointipäivän sisällöllinen anti liittyi myös asiantuntijatiedon jakamiseen tapahtumaan kutsumiensa tahojen edustajien kanssa.

KUVA 1. Hyvinvointipäivä-tapahtuma järjestettiin Kontinkankaan kampuksen ala-aulassa (kuva: Lotta Lehtinen)

Tapahtumaan kutsuttiin monipuolisesti eri asiantuntijoita opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen. Tapahtuman yksi asiantuntijataho oli Hyvän mielen talo -yhdistys (kuva 2), jonka tavoitteena on vahvistaa mielen hyvinvointia, ennaltaehkäistä mielenterveyden häiriöitä ja tukea toipumista. Yhdistyksen edustajat jakoivat tietoa toiminnastaan ja palveluistaan, jotka sopivat hyvin hyvinvointipäivän teemaan.

KUVA 2. Hyvän mielen talo ja opiskeluterveydenhuolto esittelivät toimintaansa hyvinvointipäivässä (kuva: Lotta Lehtinen)

Byströmin nuorten palvelut oli myös esittelemässä toimintaansa tapahtumassa. Tällä esittelypisteellä neuvottiin esimerkiksi kesätyön hakemisessa. Byströmin nuorten palvelut auttaa kaikkia alle 30-vuotiaita oululaisia mieltä painavissa asioissa ja esimerkiksi terveyshuolissa. Erityisen hauskaa pisteellä oli haalarimerkin tuunauskilpailu, jonka voittaja ja uusi haalarimerkki julkistettiin maaliskuussa.

Opintopsykologien palvelut ovat saatavilla Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoille, minkä vuoksi oli hienoa saada myös tämä palvelu mukaan tapahtumaan. Heidän tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden henkistä hyvinvointia, mikä tukee opiskelua sekä auttaa mahdollisissa ongelmissa.

Kampusopo Susanna Saarinen oli tapahtumassa kertomassa muun muassa Valtti-ryhmistä. Niiden tarkoituksena on löytää ratkaisuja motivaatiovajeisiin ja pelkoihin, jotka voivat olla syynä opintojen viivästymiseen ja näin ollen työelämään siirtymisen hidastumiseen. Opiskeluaikana saattaa mieleen tulla paljon kysymyksiä ja mieltä askarruttavia asioita, joissa oppilaitospastorit voivat auttaa. He tarjosivat tapahtumassa kahvia ja olivat samalla valmiita keskustelemaan.

Opiskeluterveydenhuollosta (kuva 2) terveydenhoitajat olivat esittelemässä unen ja liikunnan merkitystä jaksamiselle. Heidän pisteellään oli myös häkämittausta ja kerrottiin päihteiden vaikutuksesta terveyteen.

Suomalainen aikuinen nukkuu keskimäärin seitsemästä tunnista kahdeksaan tuntiin yössä. Unen tarve on hyvin yksilöllistä. Jatkuva unen puute näkyy muun muassa suorituskyvyn laskuna, keskittymiskyvyn alenemisena ja oppimistulosten alenemisena. [1]

Oulu Roller Derby esitteli lajiaan ja toimintaansa hyvinvointipäivä-tapahtumassa (kuva 3). Roller derby on kontaktiurheilulaji, jossa pelaajat luistelevat quad-rullaluistimilla ovaalin muotoista rataa vastapäivään. Pisteitä tehdään ohittamalla vastapuolen pelaajia ja estämällä vastapuolta tekemästä pisteitä. Oli hienoa saada liikunnallista harrastusta edustava esittelijä tapahtumaan, sillä liikunta vaikuttaa positiivisesti fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Liikunta myös parantaa keskittymistä, muistia, hahmottamista ja tarkkaavaisuutta, sekä kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia, jotka suoranaisesti vaikuttavat myös opiskeluun. [2] [3]

Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä on tutkittu korkeakouluopiskelijoiden kuntoliikunnan määrää ja sen yhteyttä opiskelu-uupumukseen. Tutkimuksessa todettiin, että korkeakouluopiskelijat jotka eivät harrastaneet kuntoliikuntaa lainkaan tai hyvin harvoin olivat uupuneempia kuin opiskelijat, jotka harrastivat kuntoliikuntaa 4–6 kertaa viikossa tai päivittäin. [2]

KUVA 3. Oulu Roller Derby esitteli toimintansa lisäksi myös lajissa tarvittavia varusteita (kuva: Lotta Lehtinen)

Suun terveydenhuollon opiskelijat toteuttivat tapahtumassa kaksi eriteemaista esittelypistettä. Ensimmäisessä pääteemoina olivat juomien pH-arvot, happohyökkäys ja ateriarytmi (kuva 4). Opiskeluaikana saattaa tulla nautittua energia- ja virvoitusjuomia, joiden pH-arvot ovat kiilteen liukenemiselle kriittisen pH-rajan 5,5 alapuolella. Energiajuomat aiheuttavat eroosiota, joka on hampaan pinnan kemiallista liukenemista ilman bakteereita. Vuonna 2014 tehdyn pro gradu -tutkielman mukaan [4] esimerkiksi Battery energiajuoman pH-arvo on 2,48 eli selvästi alhaisempi kuin suun kriittinen pH-arvo. Juomien pH-arvoja havainnollistettiin esittelypisteellä olleilla juomilla ja selkeästi esitetyillä pH-arvoilla.

KUVA 4. Suun terveydenhuollon opiskelijoiden esittelypisteellä esiteltiin muun muassa juomien pH-arvoja (kuva: Lotta Lehtinen)

Säännöllinen ateriarytmi [5] haluttiin ottaa tapahtumassa esille, koska se on tärkeää niin hampaiden kuin yleisen terveyden näkökulmista. Hampaat kestävät 4-6 happohyökkäystä päivässä, joten ruokailut kannattaisi jaksottaa sen mukaan. Kun pitää ateriarytmin säännöllisenä, ei aterioiden välillä tule tarvetta napostella sokeri- ja energiapommeja, eikä hampaisiin tule ylimääräisiä happohyökkäyksiä. Pisteellä jaettiin vinkkejä säännöllisen ateriarytmin toteuttamiseen ja siihen, kuinka happohyökkäyksen voi saada kuriin.

Eroosio onkin yleistynyt selkeästi viime vuosien aikana. Yksi syntipukki on erilaisten virvoitusjuomien, makuvesien sekä energia- ja urheilujuomien lisääntynyt käyttö. Hammaseroosio on parantumaton vaurio, sillä kulunutta kiillettä ei saa takaisin. [6]

Toisessa suun terveydenhuollon opiskelijoiden esittelypisteessä pääteemana olivat nikotiinituotteet ja niiden vaikutukset suun terveyteen. Tupakka ja nuuska ovat merkittäviä riskitekijöitä suun terveydelle. Ne heikentävät elimistön puolustusjärjestelmää. Sekä tupakka että nuuska aiheuttavat pahanhajuista hengitystä, limakalvomuutoksia, ientulehdusta ja parodontiittia eli hampaan kiinnityskudosten sairautta.

Nikotiinin käyttö tupakkatuotteina on yleistä nuorten keskuudessa, etenkin nuuskan ja savukkeiden käyttö. Juha Uosukainen on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan urheilulukiolaisten nuuskan käyttöä vuonna 2000. Tutkimuksen mukaan kyselyyn osallistuneista nuorista yli puolet oli kokeillut nuuskan käyttöä. Uosukaisen mukaan aiempiin tutkimuksiin verrattuna määrä on hyvin suuri. Nuuskan kokeilu on aloitettu hyvin nuorena ja Uosukaisen mukaan tähän pitäisi kiinnittää huomiota erityisesti terveysvalistuksen suuntalinjoja suunnitellessa. [7]

Toimintaterapeuttiopiskelijat järjestivät esittelypisteelleen toiminnallista tekemistä. Koska tapahtuma järjestettiin ystävänpäivänä, teemaan liittyen esittelypisteellä sai tehdä ystävänpäiväkortin (kuva 5). Bioanalyytikko-opiskelija esitteli koulutusohjelmaansa ja näytteenottoa.

KUVA 5. Hyvinvointipäivää markkinoitiin tapahtumapäivänä muun muassa Oamkin Instagramissa (kuva: Lotta Lehtinen)

Opintojakson alussa opiskelijat jakaantuivat ryhmiin, joissa jokaisella oli oma tehtävänsä. Yksi ryhmä kutsui tapahtumaan esittelijöitä ja toinen järjesti tilat ja välineet, joita esittelijät tarvitsivat. Markkinointiryhmä markkinoi tapahtumaa Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle muun muassa sosiaalisen median avulla. Yksi ryhmä keräsi tapahtuman aikana palautetta tapahtumaan osallistuneilta ja tapahtumassa esittelijöinä toimineilta henkilöiltä. Kahden ryhmän tehtävänä oli esitellä ja kertoa tapahtumassa suun terveyteen liittyvistä asioista. Toimintaterapeuttiopiskelijat ja bioanalyytikko-opiskelija esittelivät tapahtumassa omaa alaansa.

Ryhmät pitivät säännöllisesti projektikokouksia ja niistä laadittiin kokousmuistiot. Koko opintojakson ajan kaikki opiskelijaryhmät toimivat yhteistyössä keskenään ja yhteyttä pidettiin tapaamisten lisäksi muun muassa sähköpostin välityksellä. Kaikkien ryhmien työpanos oli merkittävä tapahtuman onnistumisen kannalta. Hyvinvointipäivä oli onnistunut ja kävijöitä riitti koko tapahtuman ajan. Tapahtumaa järjestäneet opiskelijat olivat tyytyväisiä projektin tulokseen ja saivat hyvää kokemusta työelämää varten.

Siina Kähkönen, Lotta Lehtinen ja Marjut Kortesoja
Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman opiskelijat

Aino-Liisa Jussila
Lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu


Lähteet

[1] Partinen, M. 2009. Unesta terveyttä. Kustannus Oy Duodecim. Hakupäivä 15.2.2018. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=onn00112

[2] Ala-Venna, S. 2015. Korkeakouluopiskelijoiden kuntoliikuntatottumukset ja opiskelu-uupumus. Tampereen yliopisto. Opinnäytetyö. Hakupäivä  15.2.2018. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97067/gradu07241.pdf?sequence=1

[3] UKK-instituutti. 2018. Liikunnan vaikutukset. Hakupäivä 15.2.2018. https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/fyysinen-aktiivisuus/liikunnan-vaikutukset/

[4] Söder, M. 2014. Energiajuomat hammaseroosion aiheuttajina. Helsingin yliopisto. Opinnäytetyö. Hakupäivä  15.2.2018. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/155962

[5] I love suu. Säännöllinen ateriarytmi. Hakupäivä 15.2.2018. https://ilovesuu.fi/ravinto/saannollinen-ruokarytmi/

[6] Suomen Hammaslääkäriliitto. 2013. Tupakointi ja suunterveys. Hakupäivä 18.2.2018. http://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/suunterveys/yleistietoa-suunterveydesta/tupakka-alkoholi-ja-suu/tupakointi-ja-suunterveys#.WomHZ6hl_IU

[7] Uosukainen, J. 2000. Urheilulukiolaisten nuuskan käyttö. Jyväskylän yliopisto. Opinnäytetyö. Hakupäivä 18.2.2018.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/9651/juosukainen.pdf?sequence=1

Julkaisun pysyvä osoite:
http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201901212629

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *