Vuosittainen opiskelijakysely vakiintunut käyttöön

Olemme Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) järjestäneet opiskelijakyselyn jo neljänä perättäisenä keväänä. Vuosina 2015 ja 2017 kysely käsitteli koulutusta, kun taas vuosina 2016 ja 2018 opiskelijoilta kysyttiin palveluista. Kyselyn kautta olemme saaneet runsaasti arvokasta tietoa Oamkin toiminnan kehittämiseksi.

Kyselyyn on vuosittain vastannut tuhansia opiskelijoita, vastausprosentti on vaihdellut 25–45 prosentin välillä. Myös kyselyn pituus on vaihdellut; alussa kysymyksiä oli enemmän, kun taas viime vuosina on pyritty tiiviisiin kysymyspatteristoihin. Toki vertailtavuus edellisten vuosien tuloksiin ohjaa kysymysten valintaa myös. Kysely on toteutettu Webropolilla.

Keväällä 2018 kysyimme opiskelijoiden mielipiteitä Oamkin ja OSAKOn tarjoamista palveluista. Ensimmäistä kertaa opiskelijat saivat valita, mistä palveluista he halusivat antaa palautetta. Valittavana oli 11 eri toiminnan tai palvelun aluetta. Eniten palautetta saivat kirjasto- ja it-palvelut ja uraohjaustoiminta, kun taas vähiten opiskelijoilla oli sanottavaa kestävän kehityksen toiminnasta (kuva 1).

KUVIO 1. Vastanneiden määrä palvelu- tai toimintokohteittain

Kyselyyn vastasi helmikuussa 2018 yhteensä 1 765 opiskelijaa. Aktiivisimpia vastaajat olivat toimintaterapian (48 % läsnäolevista), information technology:n (44 %) ja Oulaisten hoitotyön (42 %) tutkinto-ohjelmissa. Tällä kertaa kysely oli avoinna myös ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoille, avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille sekä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille. Heidän vastausaktiivisuutensa kuitenkin jäi jonkin verran tutkinto-opiskelijoiden vastausprosenteista (taulukko 1).

TAULUKKO 1. Vastausaktiivisuus koulutusmuodoittain

Vastausprosentti jäi kokonaisuutenakin aiempiin vuosiin verrattuna heikommaksi. Vaikuttiko Webropol-palvelun toimintaa vuoden alun vaivannut hitaus siihen, että vastausta ei täytetty loppuun saakka ja siten saatu lähetettyä? Vai onko niin, että palveluista ei nyt vaan innostuttu antamaan palautetta? Tai koetaanko turhautumista muutoksen hitaudesta ja siksi palautteenanto ei kiinnosta? Myös kyselyn sijainti opiskelijaintra Oivassa on saattanut jäädä joiltakin opiskelijoilta huomaamatta, varsinkin kun banneri kyselyyn ei sijainnut aiempien vuosien tapaan sivun ylälaidassa. Asiaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota seuraavan vuoden kyselyssä; on kaikkien etu, että kyselyyn vastaa mahdollisimman moni opiskelija.

Kyselyn kautta saimme palautemateriaalia 1 765 oamkilaiselta opiskelijalta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään parhaillaan sekä palvelujen ja toimintojen osalta että tutkinto-ohjelmissa. Palveluyksiköt käsittelevät tulokset päättämällään tavalla kevään 2018 aikana ja linjaavat, mihin asioihin tartutaan ja millä tavoin. Jokainen palveluyksikkö ja toiminto raportoi kevään aikana tärkeimmistä kehittämiskohteista sekä nimeää aikataulun, vastuuhenkilön ja päättää seurannasta. Raportointi tapahtuu joko valmiiden raporttipohjien tai – uutena avauksena – Oamkin blogien kautta. Kannattaa siis seurata bloggauksia jatkossakin!

Myös tutkinto-ohjelmat saavat tulokset käyttöönsä. Tutkinto-ohjelmatiimien kevään kokouksissa käsitellään kehittämiskohteita ja pohditaan toimenpiteitä yhteistyössä henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien kesken. Jo ennen kesälomia ehdimme tarttua merkittävimpiin esille nousseisiin haasteisiin. Koonti opiskelijakyselyn tuloksista esitellään Oamkin johtoryhmässä toukokuussa. Myös OSAKO tutkii, miten se voi parantaa toimintaansa kyselyn perusteella.

Kyselyn lopussa opiskelijat arvioivat Oamkin tarjoaman koulutuksen osa-alueita skaalalla 1–4 (kuvio 2). Arvioitavina olevista seitsemästä kokonaisuusuudesta ohjaus työllistymiseen on edelleen osa-alue, joka on selkeästi heikoin. Sama tilanne on valmistumisvaiheen opiskelijakyselyssä, jossa muun muassa väittämä ”Olen saanut opintojeni aikana riittävästi tukea urasuunnitteluun”, saa opiskelijoilta yhden heikoimmista arvioista. Tulokset ovat huomionarvioisia antaen selkeän signaalin Oamkin uraohjauksen ja -seurannan kehittämiseen.  On tärkeää pureutua tarkemmin uraseurannan osa-alueelta tulleisiin opiskelijoiden antamiin toiveisiin uraohjauksen kehittämisestä, sisällöistä ja aihepiireistä Oamkissa.

KUVA 2. Opiskelijakyselyyn vastanneiden tyytyväisyys koulutuksen osa-alueisiin (1 = erittäin tyytymätön, …, 4 = erittäin tyytyväinen, ka = keskiarvo, N = vastaajien määrä)

Mielenkiintoista on myös se, että osa-alueittain verrattuna opetus sai nyt huonoimman arvion kolmen eri vuoden keskinäisessä vertailussa. Ja itse asiassa kaikki arviot laskivat opintojen työelämäläheisyys -asiaa lukuun ottamatta vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna. Vuonna 2019 opiskelijakysely käsittelee taas koulutuksen kehittämistä. Hyviä ideoita kysymyksistä tai kyselyn toteuttamisesta otetaan mielellään vastaan!

Marianne Isola, laatuasiantuntija
Ismo Kinnunen, kehittämispäällikkö

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *