Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille uusia tapoja oppia yrittäjyyttä

Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmien ja liiketalouden Terwa-akatemian välillä käynnistettiin syksyllä 2019 aivan uudenlainen yhteistyö. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus suorittaa opintojaan Terwa-akatemiassa toimivassa osuuskunnassa. Kaksi terveydenhoitajaopiskelijaa tarttui mahdollisuuteen ja monialainen tiimi toteutti hyvinvointipäivän naisyrittäjille.

Loppusyksystä 2019 kaksi terveydenhoitajaopiskelijaa aloitti työikäisen terveydenhoitajatyön harjoittelunsa Terwa-akatemiassa. He tapasivat Terwa-akatemian opiskelijat, tutustuivat heidän toimintaansa ja lähtivät ideoimaan, millaista hyvinvointipalvelua tai -tuotetta he voisivat tarjota työikäisille. Liiketalouden opiskelijoille tämä tarkoitti uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden ottamista opiskelijayrityksen tarjontaan ja osuuskuntatoiminnan monialaistamista.

Terwa-akatemia oppimisympäristönä

Liiketalouden tutkinto-ohjelmaan kuuluvan Terwa-akatemian toiminta perustuu siihen, että opiskelijat soveltavat oppimaansa suoraan käytäntöön. Ensimmäisen vuoden liiketalouden perusopintojen jälkeen Terwa-akatemian opiskelijoista muodostetaan tiimejä. Tiimit perustavat yhteisen osuuskuntamuotoisen yrityksen. Opiskelijat jatkavat yritystoimintaa valmistumiseensa saakka. Yhdessä tiimiyrittäjät, terwa-akatemialaiset, innovoivat tuotteita ja palveluita, joita lähtevät markkinoimaan ja myymään maksaville asiakkaille. Myytävät tuotteet ja palvelut pohjautuvat usein tiimiyrittäjien osaamiseen ja mielenkiinnon kohteisiin.

Opiskelijat hyödyntävät projektien toteutukseen tarvittavaa teoriatietoja, jota lukevat kirjoista ja muista ajantasaisista lähteistä tai oppivat vierailijoilta. Hankittua tietoa jaetaan opiskelijavetoisissa pajoissa, joissa pyritään aitoon dialogiin; opettaja toimii koko prosessissa valmentajana ja vastaa oppimisprosessin sujuvuudesta.

Syksyllä 2019 Terwa-akatemiassa aloitti uusi tiimi, Osuuskunta Projektiaitta. Heidän joukostaan haettiin opiskelijoita, jotka olisivat kiinnostuneita kehittämään tuotteita ja palveluita sosiaali- ja terveysalalle. Tästä kiinnostuneet opiskelijat olisivat mukana luomassa aivan uusia toimintamalleja, sillä osuuskunnan toimintaan olisi tarkoitus tulla ajoittain myös sote-alan opiskelijoita. Yhdessä he voisivat tehdä projekteja; liiketalouden opiskelijat oppisivat uuteen toimialaan liittyviä asioita ja sote-alan opiskelijat oppisivat yrittäjyyttä.

Terwa-akatemian opiskelijoista muodostui viiden henkilön kokoinen sote-tiimi. He tapasivat yhdessä kahden terveydenhoitajaopiskelijan kanssa ja tarttuivat toimeen.

Hyvinvointitapahtuma naisyrittäjille

Yhdessä terveydenhoitajaopiskelijat ja Osuuskunta Projektiaitan sote-tiimiläiset päätyivät kehittämään ideaa, joka koski hyvinvointitapahtuman järjestämistä. Kohderyhmäksi valikoitui naisyrittäjät. Tapahtuma-aika osui sopivasti naistenpäivän yhteyteen ja paikkakin oli kiinnostava – vasta avattu BusinessAsema.

Tapahtuman järjestämiseen kuuluu monia vaiheita. Tärkeää oli löytää tapa, joka tekisi tapahtuman järjestämisestä liiketaloudellisesti kannattavaa. Yksi keino oli löytää sopivia yhteistyökumppaneita. Tapahtumasta päätettiin myös tehdä pääsymaksullinen.

Ohjelmarunkoa rakennettiin asiakaslähtöisesti, huomioiden samalla työterveysharjoittelun antamat reunaehdot. Hyvinvointipäivän keskiöön nousi naisten työhyvinvointi ja verkostoituminen. Tapahtuma järjestettiin 9.3.2020 (kuva 1).

KUVA 1. Hyvinvointipäivän ohjelma ja yhteistyökumppaneiden kirjo oli runsas

Tapahtuman markkinointiin ja myyntiin käytettiin koko tiimin työpanosta ja markkinointia toteutettiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, yhteiskumppaneiden kautta sekä muun muassa blogikirjoituksella [1]. Tapahtumaan (kuva 2 ja 3) osallistui lopulta yli 80 henkilöä.

KUVA 2. Satu Makkonen SunHeart-yrityksestä piti esityksen aiheesta ”Rentous on relevantti elämäntaito” (kuva: Anne Rumpunen)

KUVA 3. Tapahtuman tarjoilut olivat runsaat ja luodut yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa (kuva: Satu Makkonen)

Tapahtumasta kerättiin palautetta osallistujilta ja yhteistyökumppaneilta sekä suullisesti että kirjallisesti. Koko tapahtuman järjestämiseen liittyvästä prosessista ja harjoittelusta käytiin keskustelut myös ohjaavien opettajien kanssa. Alla oleva ote terveydenhoitajaopiskelijan oppimispäiväkirjasta kertoo, että opiskelijat saivat käsityksen ainakin yrittäjyyden parhaimmista puolista eli siitä, että saa tehdä mitä haluaa:

…yrittäjänaiset olivat tapahtumasta todella mielissään ja monen suusta kuulin, että aihe on ajankohtainen ja omasta hyvinvoinnista pitäisi pitää parempaa huolta. Jes, tämä oli se minkä takia tätä tapahtumaa tehtiinkin. Työikäisten hyvinvoinnin lisääminen. Ihana, että moni on saanut ideoita omaan arkeen. Oli meillä eilen huipputapahtuma, nyt tajuaa miksi tällaiseen alkaa. Onhan tämä huippua, että saa tehdä mitä haluaa. Sitä se yrittäjyys tavallaan on.

Työterveyden oppeja tiimiyrittäjille

Järjestämänsä tapahtuman lisäksi terveydenhoitajaopiskelijat pitivät Terwa-akatemian tiimiyrittäjille vuorovaikutteisen opetushetken, osana työterveyshuollon harjoitteluaan. Pajassa käsiteltiin työterveyspalveluiden lakisääteistä järjestämisvelvollisuutta sekä työterveyshuollon roolia työterveyden ja työkyvyn tukijana yhteistyössä yrityksen kanssa (kuva 4). Tässä yhteydessä terveydenhoitajaopiskelijat oppivat esittelemään asiaa asiakaslähtöisesti, yrittäjän näkökulmasta. Tätä taitoa tarvitaan esimerkiksi työterveyshuollon uusien asiakkuuksien sopimusneuvotteluissa sekä palveluiden markkinoinnissa nykyisille asiakkaille.

KUVA 4. Terveydenhoitajaopiskelijat opettivat terwa-akatemialaisille, mitä yrittäjän tulee tietää työterveyshuollon järjestämisestä (kuva: Eija Hautala)

Seuraavat sitaatit ovat otteita terveydenhoitajaopiskelijoiden oppimispäiväkirjoista ja kuvaavat sitä, kuinka tarpeelliseksi heidän ohjaama paja koettiin:

Meillä oli tiistaiaamusta paja, jossa oli myös meidän opettajat paikalla. Mielenkiintoista oli se, miten tärkeä aihe kuitenkin opiskelijoidenkin mielestä oli, paljon tuli hyviä kysymyksiä ja oli huippua nähdä, miten oikeasti he saivat myös uutta tietoa. Saimme myöhemmin kuulla sote-tiimiläisiltä, että pajalaiset olivat tykänneet meidän pajasta ja kokeneet sen hyödylliseksi. Seuraavassa palaverissa meiltä myöskin tultiin kysymään lisäkysymyksiä, hieno tunne kun pystyi oikeasti auttamaan ja vastaamaan kysymyksiin.

Suunnittelimme Terwa-akatemian opiskelijoille myös pajan, jossa keskiössä yrittäjän työterveys ja hyvinvointi. Yksityisyrittäjät harvemmin hankkivat itselleen työterveyshuoltoa, joten aihe oli tärkeä ja ajankohtainen ja myös kohdeyleisölle (mahdollisille tulevaisuuden yrittäjille) sopiva.

Terveydenhoitajaopiskelijoiden kokemuksia

Terveydenhoitajaopiskelijat kirjoittivat harjoittelun aikana oppimispäiväkirjaa, jossa he reflektoivat omaa oppimistaan sekä työikäisen terveydenhoitajatyön että yrittäjämäisten taitojen osalta. Uusi tapa harjoitteluun vaati opiskelijoilta rohkeutta ja alussa erilainen tapa opiskella aiheutti myös hämmentäviä tunteita:

Aloituspalaveri. OMG, ei muuta sanottavaa. Mihin sitä onkaan alettu.

Harjoittelijan roolin itsenäisyys ja vastuunkanto isoista kokonaisuuksista oli myös uusi kokemus ja tätä opiskelija kuvasi seuraavin sanoin:

Tämä tuntuu jotenkin erilaiselta kuin aiemmat harkat. Tässä ollaan omana itsenä tekemässä tätä asiaa, niin kuin yrittäjät. Tähän ei ole omissa opinnoissa niinkään tottunut, että jokaisella tiimiläisellä on melko iso vastuu ja isoja asioita tehdään itsenäisesti.

Opiskelijat kokivat oppineensa monia yrittäjämäisiä taitoja, joita työterveyshoitajat tarvitsevat työterveyshuollon työssä. Harjoittelu opetti esimerkiksi rohkeutta ja verkostotaitoja. Opiskelijan kuvaamana:

Esimerkiksi asiointi erilaisten yritysten kanssa kuuluu myös työterveyshoitajan tehtäviin ja tätä kokemusta projektin myötä tuli paljon. Myös palveluiden markkinoinnista tuli paljon hyvää kokemusta. Projektin aikana joutui miettimään ja etsimään tietoa esimerkiksi siitä mitkä kanavat ovat markkinoinnin kannalta parhaita nykypäivänä ja miten markkinointi käytännössä tapahtuu. Liiketalouden opiskelijoilla oli tästä asiasta aivan eri tavalla kokemusta ja näkemystä mitä itselläni, joten heiltä oppi paljon.

Terveydenhoitajaopiskelijat kokivat yhteisen työskentelyn liiketalouden opiskelijoiden kanssa äärimmäisen mukavaksi ja toimivaksi. Harjoittelumuoto koettiin hyväksi ”huippu tavaksi suorittaa harjoittelu”, mutta harjoittelun katsottiin vaativan opiskelijalta normaalia harjoittelua enemmän. Erittäin opettavaisena pidettiin myös sitä, että Terwa-akatemialaisten osaaminen painottuu täysin eri asioihin, kuin oma osaaminen. Juuri tämä teki yhteistyöstä mielenkiintoista ja opettavaista. Opiskelijan sanoin:

Projektin myötä sain sellaista kokemusta, jota en varmasti olisi mistään muualta tullut saamaan.

Kohti koulutusalojen vahvempaa yhteistyötä

Yllä kuvattu yhteistyöpilotti Oamkin sosiaali- ja terveysalan ja liiketalouden yrittäjyyden yksikön Terwa-akatemian välillä on yksi esimerkki OTE-hankkeen toimista. Hankkeessa haetaan uusia malleja, miten sote-alan opiskelijat voivat kehittää osaamistaan hyödyntäen opiskelijaosuuskunta- ja tiimiyrittäjyystoimintaa. Osallistuminen jo toimivan Terwa-akatemian opiskelijaosuuskuntatoimintaan tarjoaa sote-alan opiskelijoille monipuolisia mahdollisuuksia yrittäjyysosaamisen ja työelämätaitojen vahvistamiseen [2]. Ensisijaisesti selvitetään, miten Terwa-akatemian opintoihin osallistuminen on mahdollista integroida sote-alan opintoihin. Vapaasti valittavina opintoina on jo tarjolla kaikille Oamkin opiskelijoille Terwa-akatemian projektiopintokokonaisuus (3-15 opintopistettä).

Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa korostetaan oman ammattialan osaamista, joka muodostaa ammatillisen työskentelyn perustan. Ammattilaisilta vaaditaan kuitenkin yhä nopeammin muuttuvassa sote-alan toimintaympäristössä uudenlaista osaamista, niin ammatillista kuin työelämäosaamista. Työelämäosaaminen viittaa henkilön valmiuksiin hallita uraa ja toimia työelämässä ja -yhteisössä. Työelämäosaamiseen liitetään muun muassa sosiaaliset taidot, yhteistyötaidot, aloitekyky ja yrittäjyystaidot sekä esimies- ja alaistaidot [3]. Tulevaisuuden sote-ammattilaisen osalta on nostettu esille myös työntekijyysosaaminen, jolla tarkoitetaan asenteellisia ja henkilökohtaisia valmiuksia vaikuttaa organisaation toimintaan. Se ilmenee joustavuutena, aloitteellisuutena, innovatiivisuutena sekä rohkeutena uudistaa ja koetella. [4]

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yrittäjyystaitojen osaamisvaatimus [3] korostuu työterveyshuollon työssä. Työterveyshoitajien työ on verkostoitunutta ja muuttuviin asiakastarpeisiin reagoivaa työtä, jossa on toimittava asiakaslähtöisesti ja osattava markkinoida omia palveluitaan. Työterveyshoitajan tulisi omaksua vahva työterveyden ja työhyvinvoinnin asiantuntijan rooli asiakasyritysten toiminnan tueksi. [5]. Oman työn tuotteistamisen ja markkinoinnin taidot ovat yhä enenevässä määrin keskiössä työterveyshoitajien työssä ja tämän osaamisen vahvistamiseen tämä harjoittelumuoto tarjosi erinomaisen mahdollisuuden. Opiskelijan sanoin:

Voi että kun olisi kiva tehdä tämä uusiks.

 

Hautala Eija, lehtori, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Oulun ammattikorkeakoulu

Klemola Katriina, lehtori, Liiketalouden yksikkö
Oulun ammattikorkeakoulu

Päätalo Kati, yliopettaja, sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Oulun ammattikorkeakoulu

 

Lähteet

[1] Hyvinvointia naisyrittäjille. 2020. Blogikirjoitus 26.2.2020. Liikkeessä-blogi. Oulun ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 20.5.2020. https://blogi.oamk.fi/2020/02/26/hyvinvointia-naisyrittajille/

[2] OTE – Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle- hanke. 2020. Hankkeen www-sivu. Hakupäivä 15.5.2020. https://ote.turkuamk.fi/

[3] Kangasniemi, M., Hipp, K., Häggman-Laitila, A., Kallio, H., Karki, S., Kinnunen, P., Pietilä, A-M., Saarnio, R., Viinamäki, L., Voutilainen, A. & Waldén, A. 2018. Optimoitu sote ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 39/2018. Hakupäivä 20.5.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-545-7

[4] Juujärvi, S., Sinervo, T., Laulainen, S., Niiranen, V., Kujala, S., Heponiemi, T. & Keskimäki, I. 2019. Sote-ammattilaisten yhteinen osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Päätöksen tueksi 3/2019. Hakupäivä 20.5.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-338-0
[5] Utriainen, K. & Ala-Mursula, L. 2014. Terveydenhoitajien käsitykset työterveyshoitajan työstä erikoistumisopintojen aikana. Tutkiva Hoitotyö 12 (1), 40-47.

 


OTE-hanke (2019–2021)

Hankkeen tavoitteena on edistää opiskelijoiden työllistymistä opiskelijakuntien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat muun muassa monikanavaiseen työnhakuun liittyvät työhakuklinikat, yrittäjyyden tukeminen osuuskuntatoiminnan avulla ja työelämätaitojen osaamismerkittäminen.

Hankkeen päätoteuttaja on Turun ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu.

Oamkin osatoteutuksen vetäjä: Eija Hautala eija.hautala(at)oamk.fi

Seuraa hanketta

www-sivut

 

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020062645838

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *