Opiskelijat kaipaavat parempaa tiedottamista hanketoiminnasta

Enemmän tiedottamista toiminnasta. Itselle aihealue on hyvin vieras, enkä juuri tiedä mitään toiminnasta tai hankkeista. Kiinnostaisi kyllä.

Yllä oleva kommentti kiteytti hyvin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa koskevan osion kevään 2018 opiskelijakyselyssä. Kysely antoi arvokasta tietoa ja opiskelijanäkökulmaa siihen, miten Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta näyttäytyy opiskelijoille ja miten se nivoutuu opintoihin.

KUVA: MIND AND I / Shutterstock.com

Opetuksen lisäksi Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) toinen tärkeä tehtävä on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta eli tuttavallisemmin tki-toiminta. Sen tehtävänä on kehittää opetusta työelämän muuttuvia tarpeita vastaavaksii.  Tki-toimintaa rahoitetaan Oamkin oman rahoituksen lisäksi ulkopuolisella rahoituksella, josta noin puolet tulee Euroopan Unionin rakennerahastojen ohjelmasta. Rahoitusta ohjaa maakunnan ja Euroopan unioinin strategiset suuntaviivat. Vuonna 2018 Oamkissa on käynnissä noin 100 hanketta ja hankerahoituksen kokonaisvolyymi on noin 8 miljoonaa euroa.

Oamkin tki-toiminnan keskeisenä ajatuksena on opiskelijoiden vahva osallistaminen kehittämistyöhön, jolloin opiskelijat yhdessä työelämän edustajien kanssa ratkovat työelämälähtöisiä ongelmia tai osallistuvat monialaisissa ryhmissä ideoiden jalostamiseen liiketoiminnaksi. Esimerkkeinä näistä ovat projektiopinnot tai opinnäytetyöt projekteissa.

Vuonna 2017 tki-opintopisteitä suoritettiin Oamkissa yhteensä vajaa 28 000. Noin 3 000 opintopistettä tuli opinnäytetöiden kautta, harjoittelusta vajaa 6 500 ja muista hieman yli 18 000 opintopistettä. Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat tuottivat eniten tki-opintopisteitä.

Keväällä 2018 Oamkin opiskelijoille tehdyssä opiskelijakyselyssä otettiin ensimmäisen kerran mukaan tki-toimintaa koskevat kysymykset. Opiskelijoilta kysyttiin muun muassa, miten tuttua tki-toiminta on, ovatko he osallistuneet tki-toimintaan tai hankkeisiin ja jos ovat, saivatko he siitä opintopisteitä. Avoimissa kysymyksissä vastaajat saivat kertoa, mihin ovat tyytyväisiä ja mitä toimintoja kehittäisivät. Tähän osioon saatiinkin ihan kiitettävästi hyviä näkökulmia.

Ketkä vastasivat opiskelijakyselyn tki-osuuteen?

Vastauksia tki-toiminnan kysymyksiin antoi kaikkiaan 82 opiskelijaa. Ku kaikkiaan kevään opiskelijakyselyyn vastasi hieman yli 1 700 opiskelijaa, jäi tämän osion vastausprosentti viiteen prosenttiin. Vastauksia voidaan siinä mielessä pitää vain suuntaa antavina.

Tyypillinen vastaaja oli toisen vuoden tutkinto-opiskelija, joka opiskeli Kotkantien kampuksella. Tki-toiminta oli tuttua opiskelijoille, sillä lähes kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi tutustuneensa niihin opintojen kautta. Vaikka tki-toiminta olikin tuttua, vain vajaa puolet vastaajista oli osallistunut tki-toimintaan. Ja vain kolmannes tki-toimintaan osallistuneista oli saanut sisällytettyä ne opintoihin (harjoitustyö, opinnäyte tms. opintopisteitä tuottanut toiminta).

Pohdittavaa on, miten systemaattisesti tki-toiminta nivoutuu opiskelijoiden opintoihin. Tämän perusteella kehitettävää vielä on. Tosin on muistettavaa, että vastaajia on vain kourallinen koko Oamkin opiskelijamäärästä.

Mihin ollaan tyytyväisiä tki-toiminnassa?

Kyselyssä oli avoimia kysymyksiä siitä, mihin opiskelijat ovat tyytyväisiä ja miten tki-toimintaa voisi kehittää ja parantaa Oamkissa.

Vastausten mukaan hanketoiminta näyttäytyy monipuolisena ja mielenkiintoisena. Kiitosta sai kansainvälisyyden lisäksi se, että opiskelijoita kannustetaan osallistumaan ja että opiskelija saa itse päättää, mihin hankkeeseen lähtee mukaan.

Projekteja ja hankkeita on olemassa paljon ja niihin kannustetaan osallistumaan.

Hankkeita ideoidaan ja rahoitusta haetaan tämän hetkisten ongelmakohtien ratkomiseksi tai innovaatioiden kehittämiseksi. Opiskelijat otetaan tekemään hommia hankkeisiin. Näin ollen pääsee olemaan mukana työelämään liittyvässä kehitystyössä ja saa näin hyvää kokemusta.

Vastauksissa kiitosta sai myös innovatiivinen henkilökohta sekä opiskelijat, jotka kehittävät rohkeasti toimintaa. Hankkeista erikseen mainintoja sai muun muassa ajoneuvoalan Ultra-hanke ja luonnonvara-alan Akraamo. Nämä ovat molemmat EU-rakennerahastoista rahoitettuja tki-hankkeita.

Mitä opiskelijat haluaisivat kehittää?

Opiskelijoiden vastauksissa esille kaksi erittäin tärkeää kehittämisasiaa eli tki-toiminnan yhteys opetuksen sekä tiedottaminen, tai lähinnä tiedottamisen puute.

Eniten mainintoja avoimissa kysymyksissä tuli tki-toiminnan ja opetuksen yhteyden kehittämisestä.  Yhteistyötä opettajien kesken ehdotettiin muun muassa opinnäytetyön tekemisessä niin, että oman alan ohjaavat opettajat olisivat mukana opinnäytetyön aloittamisessa, jolloin tulisi selville minkälaisia ja minkä laajuisia aiheita hyväksytään. Näin myös tki-toiminnassa tehtävät opinnot, ovatpa ne sitten harjoitustyöitä, hanketyötä tai opinnäytetöitä, hyväksyttäisiin tehokkaammin opintoihin ja opiskelijat saisivat niistä myös opintopisteitä.

…lisäksi hankkeiden toimeksiantajat voisivat antaa paremmat ohjeet ja tavoitteet tehtävästä työstä, jotta hanketta pääsisi heti työstämään, eikä itse tarvisi empiä mitä tehdä ja kysellä paljon lisäohjeita toimeksiantajalta. Ja lisäksi se, että toimeksiantajat tietäisivät itsekin tarkalleen, mitä haluavat eikä antaisi liian avoimia tehtäviä.

Tässä on tosin huomioitava muun muassa rakennerahaston tiukatkin kriteerit, mitä hankkeissa voidaan tehdä ja mitä ei ja usein suoraan tutkimustyötä ei hankkeissa rahoiteta. Suoraan palkkaa ei opiskelijoille myöskään voi maksaa, mutta projekteista saatava kokemus ja verkostot ovat arvokkaita. Tätä ei varmaankaan aina osata hoksata – projektissa mukana oleminen tuottaa monenlaista osaamista.

Huolestuttavaa on, että opiskelijoiden mielestä hanketoiminta vie liikaa henkilökunnan työaikaa ja kun koulutusohjelmassa keskitytään hanketoimintaan, itse opetus ja ohjaus jäävät vähälle. Kuitenkin ylivoimaisesti eniten kehittämistä on tiedottamisessa. Vastaajien mukaan tiedotteet hukkuvat opiskelijaintra Oivaan ja viestit jäävät epäselviksi, kun hanke- ja innovaatiotoiminnan sisältöä ei kunnolla avata.

Ei oikein esillä missään… olisi kiva saada enemmän tietoa kaikille näistä”. “Tiedotteet hankkeista hukkuvat Oivaan.

Kuinkahan hyvin moni tietääkään mitä nimilyhenne tki-toiminta tarkoittaa? Kaiken kaikkiaan tki- ja hanketoiminta ei näy opiskelijoille ja koko toiminta jää etäiseksi. Lisäksi nousi esille opiskelijoiden tietämättömyys siitä, miten tutkimus- ja hanketoimintaan pääsee mukaan.

… sisältö jää ontoksi, jatkuvat hankkeet jäävät tuntemattomiksi, kun hankkeen tai innovaatiotoiminnan sisältöä ei kunnolla avata.

Opiskelijat eivät välttämättä tiedä hirveän hyvin, miten hankkeisiin on mahdollista päästä mukaan. Miten esimerkiksi hankkeiden harjoittelupaikat jaetaan? Hankkeista myös ei välttämättä hirveän hyvin viestitä Oamkin sisällä.

Oamkin henkilöstölle tiedotetaan hankehauista aktiivisesti Heimossa, ja käynnistyvät hankkeet näkyvät Oamkin hankeportfoliossa, mutta kuinka paljon koulutusosastoissa kerrotaan opiskelijoille hankkeista?

Uusimmassa laatuarvioinnissa otettiin myös kantaa siihen, miten tki-hankkeita saataisiin entistä systemaattisemmin nivottua opetustyöhön. Edellä jo mainittiinkin opettajien ja projektihenkilöstön yhteistyön tiivistäminen silloin, kun siihen voi liittää opiskelijatyötä. Kenen vastuilla koulutusosastoissa on tki-toiminnan ja opetuksen yhteistyö?

Entä eteenpäin?

Opiskelijoita tulisi ottaa enemmän mukaan ja vastuuttaa tki-toimintaan tarjoamalla enemmän projekteja. Toki tässä on huomioitava, että ensimmäisen vuoden ja valmistumisvaiheen opiskelijan kohdalla on erilaiset asiantuntijuudet ja näin ollen erilaiset roolit hankkeissa, mutta uusia näkökulmia toisivat varmasti myös alkuvaiheenkin opiskelijat. Tki-toimintaan voitaisiin ottaa enemmän mukaan jo työelämässä olevia monimuoto-opiskelijoita ja hyödyntää heidän asiantuntijuutta ja kokemusta. Tki-toiminta monitieteellisenä, koulutusohjelmien yhteisenä toisi varmasti sitä näkökulmaa siitä, mitä työelämässä tarvitaan.

Opiskelijoilla voi olla vaikea hahmottaa, mitä tki-toiminta heidän opintojensa kannalta voisi tarjota. Voisiko tehdä näkyväksi polkua tai mallia, miten opiskelija voi osallistua tki-toimintaan? Opintoihin kuuluvan ”projektityö” tai ”projektiosaaminen” on konkreettinen opintojakso, jonka kautta tki-toimintaa tuodaan tunnetuksi.

Hankkeiden tuloksia tehdään näkyviksi Oulun ammattikorkeakoulun julkaisusarja ePookin kautta. Uutena mahdollisuutena voisi olla myös opiskelijoiden mobiilisovellus Tuudo – tietyin kriteerein.

Hankkeiden aikataulut voivat olla nopeita ja opetuksen voi olla vaikea sopeutua siihen. Tarvitaan enemmän keskustelua opetushenkilökunnan kanssa yli osastorajojen. Ja toki tässä on huomioitava opetussuunnitelma sekä opettajien työaikasuunnittelu – miten hyvin se mahdollistaa eri osastojen välisen tki-toiminnan.

Kansainvälisyys tulee varmasti lisääntymään myös tki-toiminnassa, joten kansainvälisten opiskelijoiden osaamista voitaisiin hyödyntää varmasti nykyistä enemmän.

Kaiken kaikkiaan tki-toiminta on erinomainen oppimisympäristö, joka tukee muun muassa projektioppimista, tiimityötä sekä työelämälähtöistä oppimista. Opiskelijat voivat antaa uusia näkökulmia ja ajatuksia projektien toteutukseen.

 

Anne Jurvakainen, projektikoordinaattori,
Tki-palvelut

Lähteet

Isohanni, I. 2015. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta murroksessa. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. Oulu.

Koivisto, K., Paaso, L., Sandelin, P., Kosonen, K., Päätalo, H. & Pesola, T. 2014. Oulun ammattikorkeakoulun master-koulutuksen opinnäytetyön kehittämistyöryhmän toiminta ja tulokset. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. Oulu.

Sotarauta, M., Myllykangas, P. & Varmola, T. 2011. Maakunnasta maailmalle. Uuden etsintä ja managerialismin kahleet Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 17. Tampere.

Vipunen. Ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet vuonna 2017.

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *