Hyvä me, hyvä Oamk! Ammattikorkeakoulusta uralle merkitsee paljon

Kahdella viimeisellä rahoituskaudella ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllisyyttä on mitattu valmistuneiden työllisten määrällä. Määrällinen mittari ei kuitenkaan kerro sitä, millaisiin tehtäviin valmistuneet ovat työllistyneet, työskentelevätkö koulutustaan vastaavalla alalla, minkälainen on heidän urakehityksensä ja miten koulutus on vaikuttanut siihen tai miten koulutus on vastannut työelämän tarpeita uran varrella. Sitä seurataan valtakunnallisella uraseurantakyselyllä.

Vuonna 2021 alkavalla rahoituskaudella haluttiin lisätä rahoitusmalliin työllistymisen laatua kuvaava mittari. Tätä varten ammattikorkeakoulut toteuttavat vuosittain valtakunnallisen uraseurantakyselyn viisi vuotta aiemmin ammattikorkeakoulusta valmistuneille. Kyselyn valtakunnallisesta käytännön toteutuksesta vastaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, mutta merkittävä rooli kyselyn onnistumisesta on myös itse ammattikorkeakouluilla. Toteutusta ohjaavat kaikille yhteiset toimintamallit ja eettiset periaatteet.

Oamk menestyi loistavasti tänä syksynä vuoden 2015 uraseurantakyselyn toteutuksessa

Uraseurantakysely on nyt toteutettu vuosina 2013, 2014 ja 2015 valmistuneille. Tänä vuonna kyselyyn vastasi 8 870 vuonna 2015 valmistunutta alumnia. Valtakunnallisesti vastausprosentti pysyi edellisiin vuosiin nähden samalla tasolla (34 %), mutta korkeakoulukohtaiset erot olivat melko suuria. Erot johtuvat korkeakoulujen erilaisista kampanjoista, mutta sekään ei selitä kaikkea – täsmälleen sama toteutus saattaa tuottaa jopa yli 10 prosenttiyksikköä heikomman tai paremman tuloksen edellisvuoteen verrattuna.

Kahteen ensimmäiseen vuoteen verrattuna Oamk paransi tulostaan huimasti ja olemme nyt kolmantena kyselyn toteutusvuonna kolmanneksi paras Savonia ja Novian jälkeen (kuva 1). Ensimmäisenä vuonna onnistuimme kohtalaisesti (6. paras), mutta viime vuonna jäimme selvästi valtakunnallisesta keskiarvotasostakin. Yhtenä ratkaisevimmista tekijöistä tämän vuoden onnistumiseen oli Terwa-akatemia kahden opiskelijatiimin puhelinsoittoprojekti kaikille vuonna 2015 valmistuneille. Tavoitettavuus soittamisella oli hyvä (50.3 %), ja edellisvuoteen verrattuna vastausaktiivisuus tällä tavoitettavuudella parani peräti noin 15 prosenttiyksikköä. Aktiivinen kampanja oli onnistunut ja kannatti ehdottomasti toteuttaa.

Kuva 1. Vastaajien tavoittaminen (vuosina 2013-2015 valmistuneet) ammattikorkeakouluittain. Kyselyjen toteutus vuosina 2018-2020.

Kuva 1. Vastaajien tavoittaminen (vuosina 2013-2015 valmistuneet) ammattikorkeakouluittain. Kyselyjen toteutus vuosina 2018 – 2020.

Tämän vuoden kyselyssä Oamkin koulutusyksiköt olivat varsin tasoissa keskinäisessä vastausaktiivisuuden vertailussa. Tutkinto-ohjelmittain vaihtelu oli yllättävänkin suurta, aina 20 %:sta jopa yli 80 %:iin (kuva 2). Ja suurta se voi olla eri vuosien välillä samassa tutkinto-ohjelmassakin. Esimerkiksi tanssinopettajat olivat kahtena ensimmäisenä vuonna (2013 ja 2014 valmistuneet) vastausaktiivisuudessa Oamkin kärkeä 44 ja 47 %:lla, mutta nyt (2015 valmistuneet) kaikista tutkinto-ohjelmista heikoin 20 %:lla. Tutkinto-ohjelmittain vuosien väliseen vaihteluun löytyy varmasti selittäviä tekijöitä. Näitä ei olla vielä eritelty tarkemmin, mutta tulevia vuosia varten näistä huomiot on nostettava esiin.

Kuva 2. Vastausprosentit tutkinto-ohjelmittain Oamkissa (uraseurantakysely vuonna 2015 valmistuneille vuonna 2020).

Kuva 2. Vastausprosentit tutkinto-ohjelmittain Oamkissa (uraseurantakysely vuonna 2015 valmistuneille vuonna 2020).

Uraseurantakyselyn merkitys on todella tärkeä

Kysely on paitsi yksi rahoitusmallin mittari, sen avulla on mahdollista selvittää, kantaako amk-opinnoista saatava osaaminen valmistunutta työelämässä. Uraseurantakysely tuottaa ajantasaista tietoa tutkinto- ja alakohtaisesti valmistuneiden työurista ja työmarkkinatilanteesta, lisäkouluttautumisesta sekä opintojen työelämävastaavuudesta.  Tiedot auttavat nykyisiä ja tulevia opiskelijoita urasuunnittelussa ja -ohjauksessa, ja niiden avulla voi löytää kiinnostavia aloja, työnimikkeitä, osaamisvaatimuksia ja tietoa työllistymisestä.

Kyselyssä kysyttiin muun muassa tulevaisuuden työelämää ajatellen, mitä ammatillista ja omaan alaan liittyvää osaamista viisi vuotta sitten valmistuneet kannustaisivat nykyisiä opiskelijoita kehittämään.

Monessa vastauksessa sekä Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuneiden osalta että valtakunnallisesti korostuivat muun muassa stressinsietokyky, epävarmuuden sieto, oma-aloitteisuus, itsenäinen tiedonhaku, digi- ja tietotekniset taidot, vuorovaikutustaidot, yrittäjyys sekä verkostoitumisen tärkeys.

Myös koulutusalakohtaisia vinkkejä oli vastauksissa paljon. Tässä alla muutamia alumnien vastauksista nousseita osaamistarpeita ja vinkkejä nykyisille amk-opintojaan suorittaville:

 • “Ajan hallinta, yhteistyötaidot ja elämänhallinta.”
 • “Teorian ja käytännön työn yhdistämistä ja rohkeasti vaatimaan sellaista opetusta, että voi kokea turvallisesti lähteä työelämään.”
 • “Vuorovaikutustaidot, moniammatilliset taidot, oman toiminnan ohjaus, itsensä jatkuva kehittäminen, uteliaisuus uutta kohtaan”
 • “Vuorovaikutustaidot, stressinsietokyky, yhteistyö moniammatillisessa ryhmässä, sopeutuminen uusiin tilanteisiin, sietää mukavuusalueen ulkopuolelle joutumista.”
 • “Yrityksen pyörittämiseen tarvittavia tietoja ja osaamista. Esimiestaitoja ja ryhmädynamiikkaa.”
 • “Verkostoituminen, todella tärkeää alalle työllistymisen kannalta”.
 • “Stressinsietokyky ja sopeutuminen uusiin tilanteisiin sekä oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus”

Kyselyn muita kommentteja ja palautetta -kohdan perusteella voidaan nähdä, että kyselyyn suhtauduttiin pääosin positiivisesti. Moni alumni antoi kyselyn vapaa sana -kohtaan kiitosta ja kannustavaa palautetta, saimme myös paljon hyviä neuvoja seuraavia kyselyitä ajatellen:

 •  “Hieman lyhyempi kysely, niin ehkä saa paremmin vastauksia tai mahdollisuus tallentaa kysely välillä. Alusta piti aloittaa, kun jäi vastaaminen kesken. Tärkeä ja hyvä aihe toki.”
 • “En aluksi suunnitellut vastaavani, mutta kiitokset sille reippaalle herrasmiehelle, joka soitti kyselyn suhteen (pe 6.11). Hän oli niin kohtelias, etten voinut jättää vastaamatta, hänellä on viestintätaidot hallussa! “
 • “Kiitos, että olette kiinnostuneita ja kehitätte koulutuksia. Jään odottamaan etäjatkokoulutuksia…”
 • “Mukava oli saada kysely 🙂 kiva kun ollaan kiinnostuttu miten koulutuksen jälkeen ihmisillä menee ja halutaan kehittää toimintaa. Peukku sille! “
 • “Hyvä ja tärkeä kysely, kiitos.”

Uraseurantakysely on jokaisessa ammattikorkeakoulussa tärkeässä roolissa koulutuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden uraohjauksessa. Ohjauksen näkökulmasta tarkastelimme aihetta opinto-ohjaaja lehdessä. Artikkelissa kuvaamme vuosien 2013 ja 2014 vastausten pohjalta koottuna kaikilta aloilta valmistuneiden vastaajien arvioita geneerisistä taidoista. Alla olevassa kuviossa 3 näkyy, millaista osaamisia tarvitaan työelämässä sekä miten hyvin AMK-opinnot kehittivät kyseisiä taitoja.

Kuva 3. Ammattikorkeakoulusta vuosina 2013 ja 2014 kaikilta aloilta valmistuneiden vastaajien (N = 14 613 - 14 779) arviot 18 eri osaamisalueisiin tärkeydestä nykyisessä työssä sekä arvio siitä, miten AMK-tutkintoon opiskelu kehitti kyseisiä osaamisalueita.

Kuva 3. Ammattikorkeakoulusta vuosina 2013 ja 2014 kaikilta aloilta valmistuneiden vastaajien (N = 14 613 – 14 779) arviot 18 eri osaamisalueisiin tärkeydestä nykyisessä työssä sekä arvio siitä, miten AMK-tutkintoon opiskelu kehitti kyseisiä osaamisalueita.

Mistä tuloksia löytää?

Kyselyn tuloksiin ja teemakohtaisiin katsauksiin jokainen pääsee perehtymään vipunen.fi -palvelussa Excel Online -taulukkoraporttien muodossa ja Power BI -visualisointitoteutuksena. Molemmissa on mahdollista tarkasteltavien tietojen rajaamiseen erilaisten taustamuuttujien suhteen sekä oman ammattikorkeakoulun vertailun valtakunnallisen tilanteeseen esimerkiksi tutkintokohtaisesti.

Työllistymiseen ja urapolkuun liittyvää tematiikkaa löytyy töissä.fi – korkeakoulusta valmistuneet työelämässä -palvelusta, johon uraseurantakyselyn aineisto on liitetty. Lisäksi AMKista uralle -hankkeen aikana on toteutettu uraseurannat.fi -sivusto, johon on kerätty uraseurantaan liittyviä esittelymateriaaleja, kyselyn teemakohtaisia analyysejä ja tuloksia sekä vinkkejä uraohjaustyöhön. Oamk-tasoinen koonti tuotetaan vuosittain alkuvuodesta ja se löytyy intran opiskelijapalautejärjestelmistä.

Jotta kyselyn antia tulisi edes vähän hyödynnetytyä, niin syksystä 2020 lähtien vuosittain uraseuranta-aineistosta samoin kuin opiskelijoiden tutkintoon valmistumisvaiheen (AVOP-kysely) kyselyaineistosta tehdään koonnit keskeisiltä osin tutkintovastaaville/-ohjelmatiimeille tutkinnoittain tutkinto-ohjelman arviointi- ja ennakointitarkastelua varten.

Seuraava uraseurantakysely toteutetaan syksyllä 2021. Tuolloin Amkista Uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hanke on jo päättynyt, mutta ammattikorkeakoulut jatkavat kyselyyn valmistautumista yhdessä uraseurantaverkoston kanssa.

Kirjoittajat: Raisa Aine, Ismo Kinnunen ja Arja Räinä-Räisänen

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *