Tuoteomistajan rooli tuotteen kehittämisessä

Tuoteomistaja eli Product Owner on ketterän kehitystiimin jäsen, jonka vastuualueena on tuotteen kehityksen johtaminen, jotta tuotteen arvo saadaan maksimoitua. Tuoteomistaja on Scrumin rooli, joten ymmärtääkseen tuoteomistajan roolia, tulee myös tietää mitä Scrum tarkoittaa.

 

Scrum

Scrum on tänä päivänä ohjelmistokehityksessä suosituin ketterän kehityksen toimintamalli. Scrum muodostuu siinä määritellystä kehitystiimistä sekä sen ohjeistuksen mukaisesta toimintamallista. Kehitystiimiin kuuluu kehittäjiä, Scrum Master sekä Product Owner. Kehittäjiksi lasketaan kuka tahansa ammattilainen, joka omalla työpanoksellaan sekä osaamisellaan kehittää tuotetta paremmaksi. Scrum Master on tiimin jäsen, jonka vastuulla on Scrumin ohjeistuksen mukaisten toimintaperiaatteiden edistäminen ja jalkauttaminen kehitystiimissä. Tuoteomistaja taas vastaa tuotteen kehitysjonosta ja sen priorisoinnista. Ohjeistuksen mukaisesti tiimin koko pitäisi pitää alle kymmenessä henkilössä.

Scrumissa tiimi toimii sprinteissä, eli lyhyissä sykleissä, jotka seuraavat toinen toistaan. Uusi alkaa heti, kun toinen päättyy. Kehitystiimi suunnittelee yhdessä sprintin, ja ottaa sinne tehtäviä kehitysjonosta, joka on tuoteomistajan ylläpitämä. Tiimi asettaa sprintille tavoitteen, joka rakentuu sille otettujen tehtävien muodostamasta kokonaisuudesta. Sprintit suunnitellaan erillisessä tapahtumassa, sprintin suunnittelussa, jossa tuoteomistajan esittelee tiimille tehtävät toteuttamiskelpoisessa muodossa.

Sprinttiä ennen tiimi on saattanut tuoteomistajan johdolla suunnitella jo tulevia tehtäviään, jotta heillä olisi selkeämpi kuva tulevista vaatimuksista. Tehtävistä käytetään usein nimitystä käyttäjätarina, joilla kuvataan haluttua toiminnallisuutta. Käyttäjätarinan esitysmallilla pyritään tuomaan kehittäjille näkyväksi, kuka haluaa, mitä halutaan ja miksi toiminnallisuutta halutaan. Käyttäjätarinoita voisi kuvata keskustelun avauksiksi, koska usein toiminnallisuuden määrityksiä ei ole hiottu täysin valmiiksi, vaan ne valmistuvat kehittäjien ja tuoteomistajan välisestä keskustelusta ja vuorovaikutuksesta.

Scrumissa kehitys tapahtuu inkrementaalisesti sekä iteratiivisesti, mikä tarkoittaa, että tuote rakentuu pala kerrallaan, aina edellisen sprintin tuotoksien päälle rakentaen. Sprintillä tehtävien asioiden tulisi olla asiakkaalle arvoa tuottavia kokonaisuuksia, jotka voitaisiin haluttaessa julkaista. Julkaisu jokaisesta sprintistä ei kuitenkaan aina ole välttämätöntä, vaan tuoteomistaja, sidosryhmät ja tiimi voivat tehdä päätöksen asiasta.

 

Tuoteomistaja

Tuoteomistajan rooli on mielestäni mielenkiintoinen ja monipuolinen. Tehtävänä on huolehtia, että tuotteen kehitysjono eli backlog on ajan tasalla ja sieltä löytyy käyttäjätarinoita ja muita tehtäviä, joita kehitystiimi pystyy valitsemaan sprinttiä eli kehityssykliä suunnitellessaan. Kehitysjonon priorisoinnilla tuoteomistaja pyrkii maksimoimaan tuotteen arvoa.

 

Kuva tuotteenomistajan työstä

Kuva 1 Henrik Knibergin lyhyt kuvaus tuoteomistajan työstä (Kniberg, 2012).

Arvon maksimoimiseksi tuoteomistajan täytyy tuntea organisaation toimintatavat, tavoitteet sekä visio, ja ymmärtää kokonaisuutena toimialaa, jotta hän pystyy priorisoimaan kehitystiimille tulevia vaatimuksia ja tehtäviä. Tuotteen ymmärtäminen on kaikki kaikessa, koska tuoteomistajan täytyy jatkuvasti kommunikoida tuotteen tavoitteita sekä visiota kehitystiimille ja sidosryhmille.

Kehitysjonon priorisoinnin lisäksi toinen erittäin tärkeä tehtävä tuoteomistajalla onkin sidosryhmien kanssa kommunikointi. Näitä sidosryhmiä voi olla monenlaisia, ja ne riippuvat hyvin paljon organisaatiosta kehitystiimin ympärillä. Tyypillisesti sidosryhmiä voivat olla esimerkiksi tuotteen tilaaja sekä vaikkapa loppukäyttäjät. Tuoteomistaja on tietyllä tapaa keskiössä näiden kaikkien ryhmien yhteistä kommunikaatiota järjestämässä, pitäen tilanteen sellaisena, että kehitystiimi saa työrauhan tuotetta kehitettäessä. Sidosryhmien kanssa käytävän kommunikaation pohjalta tuoteomistaja järjestää sitten kehitysjonon vastaamaan kulloistakin tilannetta vaatimusten osalta.

Tuotteen vaatimusten kerääminen ei kuitenkaan välttämättä ole yksinkertaista. Tuoteomistajan tulee mielestäni olla oman tuotteensa asiantuntija, jotta hän pystyy tuomaan kehitykseen juuri sillä hetkellä oikeanlaiset tehtävät. Ajan myötä tuotteen kehitysjonoon saattaa alkaa kertyä vaatimuksia sidosryhmiltä paljon, jolloin tuoteomistajan työ muuttuu haasteellisemmaksi, ja kommunikaation tärkeys alkaa kasvaa. Tuoteomistajan täytyy käydä keskustelua asiakkaiden kanssa, ja pyrkiä sovittamaan näiden vaatimukset ja kehitysideat keskenään, jotta kehitysjono ei ruuhkaantuisi liiaksi. Tuoteomistaja voi näissä tilanteissa hakea sidosryhmien kanssa kompromisseja, joissa voidaan esimerkiksi yhdistellä vaatimuksia katsomalla, jos eri sidosryhmien suunnitelmat olisivat sisällöltään soviteltavissa keskenään. Joissain tilanteissa tuoteomistaja saattaa kuitenkin joutua sanomaan ”ei” jollekin pyynnölle, mutta tämä tulee toki perustella hyvin, jotta asiakas ymmärtää asian. Joissain tilanteissa sidosryhmät eivät välttämättä ymmärrä tuotetta, eivätkä vaatimukset täsmää tuotteen visioon sekä tavoitteeseen, jolloin vaatimukset saattavat olla vääriä. Näissä tilanteissa tuoteomistajan asiantuntemus omasta tuotteesta punnittaan, kun hänen täytyy pystyä karsimaan vaatimukset kehitysjonosta niin, ettei kehitystiimi joudu tekemään turhaa työtä.

Tuoteomistaja ja tiimi myös suunnittelevat tekemistään sidosryhmille läpinäkyväksi. Tässä voidaan käyttää apuna erilaisia tilastoja, joista tiimin kehitystahtia voidaan arvioida, ja tätä apuna käyttäen suunnitella milloin joki tehtävä voitaisiin mahdollisesti ottaa työn alle. Tuoteomistaja voi käyttää tätä apuna kommunikaatiossa sidosryhmille, kun tulee kysymyksiä, milloin heidän pyyntönsä voitaisiin saada kehitettäväksi.

Olen nyt toiminut tuoteomistajana vähän yli puoli vuotta ja pitänyt tehtävästä valtavasti. Erityisen mukavaa työssä ovat hyvät työkaverit, monipuoliset tehtävät sekä kiinnostavat tuotteet. Opinnäytetyön myötä kasvatin omaa ymmärrystäni aihealueesta ja sain paljon itseluottamusta tekemiseeni lisää. Olen kuitenkin huomannut, että esimerkiksi omassa organisaatiossani tuoteomistajan rooli sekä ketterä kehittäminen ei vielä ole kaikille täysin selvää. Huomaan myös, että tässäkin asiassa pätee se, että mitä enemmän jostain asiasta oppii, sitä enemmän huomaa asioita, joita ei vielä osaa. Ketterästä kehittämisestä ja johtamisesta voi oppia aina uutta, eikä pelkällä Scrumin ohjeistuksen lukemisella tule mestariksi, vaikka se hyvän ja selkeän pohjan aiheeseen antaakin.

 

Kirjoittaja Erkka Karjalainen.

Teksti on Erkan kypsyysnäytteestä

 

Lähteet:

Karjalainen, Erkka 2023. Tuoteomistajan työkalut – Kuinka auttaa tiimiä tuotteen kehittämisessä?https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304296952.

Kniberg, Henrik 2012. Agile Product Ownership in a Nutshell. Hakupäivä 20.4.2023. https://www.youtube.com/watch?v=502ILHjX9EE.

 

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *