Vuorovaikutusta maaseudun ilmastoviestintään

Maaseudun ilmastoviestinnän avulla edistetään osaamista ilmastotyöstä, toimenpiteistä ja tavoitteista.  Vuorovaikutuksen avulla maatalouden toimijat voidaan sitouttaa toimenpiteiden toteuttamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Oulun ammattikorkeakoulussa tehdyn maatalouden toimijoille suunnatun kyselyn mukaan ilmastoviestinnässä tärkeintä on avoimuus sekä mahdollisuus keskusteluun ja palautteen antamiseen. Yleisen ilmastotiedon lisäksi ilmastoviestinnän tulee tarjota selkeitä ja käytännönläheisiä ratkaisukeinoja.

 

Oulun ammattikorkeakoulun Canemure-hankkeelle tehdyssä opinnäytetyössä selvitettiin, mitkä tekijät vaikuttavat ilmastotoimiin liittyvän viestinnän vastaanottamiseen maatalouden toimijoiden keskuudessa ja miten viestinnän sisältöä tulisi kehittää vaikuttavuuden lisäämiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin kyselyn avulla maatalouden toimijoiden näkemyksiä eri viestintätavoista ja niiden tehokkuudesta, sekä näkemyksiä maatalouden ilmastotoimiin liittyvästä keskustelusta. Kyselyitä lähetettiin yhteensä 45 kappaletta ja vastausten määrä oli 19 kpl (vastausprosentti 42 %).

Toisessa vaiheessa haastateltiin maaseudun ilmastoviestintää tekeviä neuvonnan ja viestinnän ammattilaisia. Kysymykset laadittiin perustuen kyselytutkimuksen tuloksiin. Kaksivaiheisella tutkimuksella pyrittiin löytämään viestinnän kannalta keskeisiä ongelmia ja näkökohtia.

Tulosten perusteella vakiintuneet viestinnän kanavat, kuten ammattikirjallisuus ja ammattilehdet olivat säilyttäneet asemansa. Sosiaalisen median sovellukset, webinaarit ja podcastit ovat osa monikanavaista viestintää. Sosiaalista mediaa ei yleisesti pidetä luotettavana yleistiedon lähteenä [1], koska sen sovellukset ovat enemmän keskustelualustoja kuin viestintäkanavia [2].

Maatalouden toimijat arvostivat vuorovaikutusta niin keskustelun, webinaarien kuin pellonpiennarpäivien muodossa. Palautteen antamisen mahdollisuutta pidettiin tärkeänä. Vuorovaikutusta neuvonnan, hankkeiden ja yritysten kanssa pidettiin toimivana. Ilmastotoimiin liittyvän tiedon hallintaa ja eri toimenpiteiden valintaa tuetaan opastavilla sovelluksilla ja keskusteluilla asiantuntijan kanssa. Tulosten mukaan ongelmat vuorovaikutuksessa liittyvät hallinnon ylemmän tason viestintään. Sen luonne viranomaisviestintänä koettiin enemmän tiedon jakamiseksi ylhäältä alaspäin ja vuorovaikutteisuus toteutuu erilaisten sidosryhmien ja etujärjestöjen kanssa yksittäisten maatalouden toimijoiden sijaan.

 

Oikeudenmukaisuuden kokemusta rakentamassa

Vastaajat kantoivat huolta, että omistaja menettää vaikutusvaltaansa omaisuuttaan koskeviin päätöksiin. Yleisesti kaivattiin kannustavampaa ilmapiiriä ilmastotoimista käytävään keskusteluun. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että poliittisesti värittynyt, yleiseen ilmastotietoon pohjautuva julkinen keskustelu maataloudesta koetaan ajoittain syyllistäväksi [3]. Ilmastotoimenpiteiden valinnassa pakko ja ehdottomuus ovat asiantuntijoiden mielestä epäoikeudenmukaisuuden kokemusta lisääviä tekijöitä. Tuloksista ilmeni, että on tärkeää avata ilmasto- ja ympäristöasioiden perustaa ja taustoittaa niitä isossa mittakaavassa, positiivisella lähestymistavalla.

 

Mahdollisuuksia ja yhteisiä kehittämistarpeita

Kyselyntutkimuksen mukaan maatalouden toimijat kaipasivat hallinnon viestintään lisää vuorovaikutteisuutta. Tulokset tukivat päätelmää, että erilaisten ryhmien ja eri alueilla asuvien ihmisten osallistamisen tulisi olla oleellinen osa ilmastopolitiikan valmistelua. Monipuolinen ja monikanavainen viestintä voisi auttaa lisäämään ymmärrystä ilmastopolitiikasta ja vahvistaa oikeudenmukaisuuden kokemusta [4].

Viestinnän kautta tulisi avata, miten koulutuksella, uusilla tekniikoilla ja toimintatavoilla vastataan ilmastonmuutoksen haasteisiin samalla kehittäen omaa tilaa kestävämpään suuntaan. Tämä olisi tarpeellista vastapainoa paikoin sosiaalisessa mediassa liikkuvalle ilmastonmuutosta vähättelevälle tai maatalouden synkkää tulevaisuutta lietsovalle sisällölle.

Luonnonvara-alan koulutuksella on suuri rooli ilmasto- ja ympäristötiedon välittäjänä ja tuottajana. Koulutusorganisaatio voi levittää hyviä käytänteitä muun muassa toimenpiteistä, hyödyistä sekä kiertotalousosaamisesta. Valmistuneiden agrologien työllistymismahdollisuudet ovat laajat ja viestintä tärkeä osa alan työtehtäviä. Oulun ammattikorkeakoulun ylläpitämä palvelukeskus Akraamo toimii yhdistävänä tekijänä luonnonvara-alan tiedolle, asiantuntijoille, opiskelijoille ja alasta kiinnostuneille [5]. Yritykset, neuvonta ja hankkeet puolestaan viestivät valtakunnallisen Maaseutuverkoston Agrihubi-sivustolla[6].

Asiantuntija- ja koulutusorganisaatioiden TKI-työllä voidaan kehittää tutkittuun tietoon perustuvia sovelluksia. ProAgria Oulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä tuotetussa Ympäristökioski -palvelussa viljelijä voi valita omalle tilalleen sopivia ilmasto- ja ympäristötoimia peltolohkokohtaisesti. Toimenpiteiden kirjo on laaja, maan kasvukunnon parantamisesta vesitalouden hallintaan. Myös Pohjois-Pohjanmaalla yleisille turvepelloille sekä ravinteiden kierrolle on palvelussa omat osionsa. [7]

 

Arto Myllylä

Blogiteksti perustuu opinnäytetyöhön: Myllylä, Arto. 2023.  Näkökulmia maatalouden ilmastotoimiin liittyvään viestintään. Oulun ammattikorkeakoulu. Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma.

Lähteet

[1] YLE 2016. Sosiaalinen media sumentaa lähdekritiikin. Hakupäivä 13.4. 2023. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/02/15/valheenpaljastaja-sosiaalinen-media-sumentaa-lahdekritiikin

[2] Piha, K. 2015. Rytmihäiriö: Tartu mahdollisuuksiin tai kuole. E-kirja.  Hakupäivä 15.4. 2023. Helsinki: Talentum Pro

[3] Kinnunen Mohr, K., Ala-Kurikka, I. & Hokkanen, L. 2019. Yhdessä kokeillen- hankkeen loppuraportti. Hakupäivä 4.1. 2023. https://mmm.fi/documents/1410837/3476612/Yhdessa%CC%88_kokeillen_hankkeen_loppuraportti.pdf/9f5e0f96-ba99-8df8-f238-1bd79b3ac6f1/Yhdessa%CC%88_kokeillen_hankkeen_loppuraportti.pdf/Yhdessa%CC%88_kokeillen_hankkeen_loppuraportti.pdf

[4] Ilmastopaneeli 2023. Oikeudenmukainen ilmastopolitiikka turvaa reilun siirtymän hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Hakupäivä 7.4. 2023.  https://www.ilmastopaneeli.fi/tiedotteet/oikeudenmukainen-ilmastopolitiikka-turvaa-reilun-siirtyman-hiilineutraaliin-yhteiskuntaan/

[5] Oulun ammattikorkeakoulu 2023. Akraamo. Hakupäivä 3.5. 2023. https://www.oamk.fi/fi/palvelut/muut-palvelut/akraamo

[6] Maaseutuverkosto 2023. Agrihubi. Hakupäivä 3.5. 2023. https://maaseutuverkosto.fi/agrihubi/

[7] ProAgria Oy 2023. Ympäristökioski. Hakupäivä 21.8. 2023. Ympäristökioski (ymparistokioski.fi)

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *