Osaaminen näkyväksi vaiheittain

Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opettajan pedagogisissa opinnoissa osaamisperusteinen opetussuunnitelma on ollut käytössä 1.6.2016 lähtien. Meille opettajille siirtyminen kokonaan osaamisperusteiseen opetussuunnitelmaan on merkinnyt monia muutoksia pedagogisessa ajattelussamme ja käytännön toiminnassamme. Monia tunteja olemme istuneet ja miettineet uusia toimintatapoja opiskelijoiden tueksi edetä opinnoissaan. Miten eri tavoin osaamista voi osoittaa? Miten autamme opiskelijoitamme saamaan oman osaamisensa näkyväksi? Millä keinoin osaamisen tulee esiin? Miten perehdytämme opiskelijamme osaamisen osoittamisen tielle?

Kuvaamme tässä blogissa yhden kehittelemämme vaiheistetun ryhmäosaamisen osoittamisen prosessin (kuvio 1), minkä avulla olemme luoneet opiskelijoillemme vaiheistetun polun osaamisen osoittamiseen. Kyseistä prosessia olemme soveltaneet eri tavoin tiedollisiin (tietää, ymmärtää, reflektoi) osaamistavoitteisiin. Tuomme blogipostauksessa esiin kokemuksiamme tämänkaltaisesta työskentelystä.

Kuvio 1. Vaiheistettu ryhmäosaamisen osoittaminen.

Vaiheistettu ryhmäosaamisen osoittamisen prosessi alkaa henkilökohtaisella ennakkojäsennyksellä, jossa opiskelija perehtyy käsiteltävän osaamisalueen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Hän laatii niiden mukaisesti henkilökohtaisen ennakkojäsennyksen haluamallaan tavalla. Ennakkojäsennys voi olla käsitekartta tai esimerkiksi tekstimuotoinen kirjoitelma. Ennakkojäsennyksen tarkoituksena on, että opiskelija perehtyy ja syventyy kyseiseen osaamisalueeseen ennen yhteistä lähipäivää tai webinaaria. Opiskelija palauttaa oman ennakkojäsennyksensä tuutoreille muutamaa päivää ennen yhteistä lähipäivää. Saatujen ennakkojäsennysten perusteella me tuutorit suunnittelemme, mihin sisältöihin ja aiheisiin kyseisen opetuspäivän käsittely painotetaan. Tällä tavoin pyrimme painottamaan niiden asioiden käsittelyä, missä opiskelijoilla tuntuisi olevan suurin osaamisvaje. Näin opiskelija voi syventää osaamistaan lähipäivän aikana.

Ryhmäosaamisen osoittamisen prosessi jatkuu henkilökohtaisen osaamisen jakamisella pienryhmissä. AC-webinaarissa olemme hyödyntäneet ryhmätiloja. Olemme ohjeistaneet pienryhmässä tapahtuvaa työskentelyä varmistaaksemme sen tavoitteellisuuden. Olemme jakaneet opiskelijat pienryhmiin eri perustein, esimerkiksi joskus alakohtaiset ryhmät ja joskus koulutusasteen mukaiset ryhmät ovat olleet toimivia. Lähtökohtaisesti olemme miettineet, miten opiskelijat eniten hyötyisivät pienryhmätyöskentelystä. Pienryhmässä jokainen opiskelija jakaa omaa osaamistaan ennakkojäsennyksen pohjalta sekä saa lisänäkökulmia oman osaamisen kartuttamiseen. Me tuutorit seuraamme pienryhmien työskentelyä ja ohjaamme tarvittaessa.

Ryhmässä osaamisen osoittaminen on tapahtunut eri menetelmin. Esimerkiksi opiskelijat ovat haastatelleet toisia opiskelijoita annettujen kysymysten pohjalta. Usein tämä on toteutettu parihaastatteluna. Kun opiskelijat ovat syventäneet osaamistaan haastattelujen kautta, me tuutorit tulemme mukaan tähän prosessiin. Olemme yhteisessä keskustelussa varmistaneet, että jokaisen osaaminen tulee näkyväksi. Haastatteluprosessi on toiminut mielestämme hyvin osaamisen näkyväksi tekemisessä kahdella tavalla. Ensiksi, parihaastattelussa oman osaamisen joutuu verbalisoimaan sekä perustelemaan vertaiselle, etenkin jos parit ovat esimerkiksi eri ammattialoilta. Toiseksi, haastattelija peilaa samalla omaa ennakkojäsennystään ja pohtii, mitä painotuksia mahdollisesti toisella on tai mitä mahdollisia puutteita omassa ennakkojäsennyksessä on.  Mitä siis tulisi täydentää? Näiden havaintojen perusteella omaa osaamisen osoittamista on mahdollista täydentää kirjallisesti ja palauttaa lopullisen osaamisen osoittamisen lähipäivän/webinaarin jälkeen tuutoreille.

Opiskelijat ovat kokeneet tämäntapaisen osaamisen osoittamisen tavan erittäin hyvänä menetelmänä ja erinomaisena vaihtoehtona osoittaa osaamistaan. He ovat kokeneet, että opinnot ovat menneet eteenpäin. Tämä on ollut yksi tapa, jolla opiskelijat ovat päässeet kiinni osaamisperusteiseen opiskeluun, sillä osaamisperusteinen opiskelutapa on lähes kaikille uusi ja erilainen tapa opiskella. 

Kehittelemämme ryhmäosaamisen osoittamisen tavat ovat opiskelijalle aina vapaaehtoisia ja vaihtoehtoisia. Olemme huomanneet, että suurin osa opiskelijoista tarttuu näihin. Kokeilimme ryhmäosaamisen osoittamisen menetelmää aluksi yhden tai kahden osaamistavoitteen osoittamisessa. Huomasimme, että nämä palvelivat monen opiskelijan kiinni pääsyä osaamisperusteiseen opiskeluun. Olemme jatkokehittäneet ryhmäosaamisen osoittamisia ja lisänneet vuosittain uusia mahdollisuuksia osoittaa osaamista ryhmässä.

Kirjoittajat
Opettajankouluttajat Raija Erkkilä ja Pirjo-Liisa Lehtelä
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *