Verkostoitumisella ja pienillä teoilla saadaan parannettua vastuullisuutta oppilaitoksissa ja työelämässä

Kirjoittajana opettajaopiskelijamme Sini Kestilä

Kuvituskuva maisemasta

Kuva: Anna Muotka, Lapin materiaalipankki

Työskentelen Lapin ammattikorkeakoulussa matkailualan hankkeiden parissa projektipäällikkönä. Vastuullisuus näkyy jo osaamisryhmämme nimessä, joka on vastuulliset palvelut. Vastuullisella toiminnalla pyritään kestävyyteen, joka tulee huomioida opetuksessa ja hanketoiminnassa koulutusorganisaatioissa. Lapin ammattikorkeakoulussa vastuullisella toiminnalla kehitetään alueen hyvinvointia, laadukkaita ja turvallisia palveluita sekä elinkeinon toimintaedellytyksiä, joilla vahvistetaan myös alueen kilpailukykyä. Esimerkiksi avoin tutkimus- ja kehittämistoiminta ovat osa vastuullisia toimintatapoja. Lisäksi Lapin ammattikorkeakouluun on perustettu kestävän kehityksen työryhmä, jonka tehtävänä on mahdollistaa kestävien kehityksen teemojen toteutuminen organisaatiossa (Lapin AMK 2020).

Vastuullisuus kohdentuu hankkeissa kahdesta suunnasta, rahoittajalta ja oppilaitokselta. Niitä yhdistää se, että molemmat kytkeytyvät alueelle: oppilaitoksella on aluekehityksellinen näkökulma ja rakennerahastojen painotuksia mietitään maakunnallisella tasolla. Tutkinto-opiskelijat osallistuvat hankkeisiin työharjoitteluissa, tekemällä opinnäytetöitä, osallistumalla tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä suorittamalla projektiopintoja. Näin hankkeissa toteutuvia kestävän kehityksen hyviä käytänteitä ja vastuullisuuden teemoja siirretään myös opiskelijoille ja heidän arkeensa konkreettisin toimintatavoin.

Kestävän kehityksen näkökulmasta erityisesti sosiaalinen vastuullisuus on pääteemana Lapland of opportunity -hankkeessa, jossa työskentelen tällä hetkellä. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Startup Refugees -verkoston kanssa. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja jo hankesuunnitelmassa täytyi ottaa huomioon kestävän kehityksen teemat, koska ne ovat keskeisiä rakennerahaston toimintaa ohjaavia periaatteita (Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020, 74).

Lapland of opportunity -hankkeen tavoitteena on vastata Lapissa olevaan matkailualan työvoimapulaan tuomalla maahan muuttaneiden osaaminen alalle. Vastuullisuus on kuitenkin huomioitava, koska emme halua kuitenkaan maahan muuttaneista halpatyövoimaa vähemmän houkutteleville aloille. Hankkeessa halutaan edistää myös työnantajan vastuullisia työelämän käytänteitä. Siksi hankkeessa kootaan matkailualan toimijoista koostuva vastuullinen verkosto maahan muuttaneiden työllistämisen tukemiseksi (Kuva 1). Verkoston kokoamisessa hyödynnetään Lapissa jo toimivaa Lapin vastuullisen matkailun verkostoa (Lapin yliopisto 2020).

Kuva 1

Kuva 1. Yhteiskuntavastuullinen matkailualan yritys-, organisaatio- ja järjestöverkosto maahan muuttaneiden työllistymisen tueksi. Lähde: Lapland of opportunity -hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on vahvistaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tässä näen, että kielitaidolla on myös iso merkitys siihen, miten ihminen sopeutuu alueen yhteisöön. Ihmiselle on tärkeää päästä osalliseksi omaa asuinympäristöä ja yhteisöä. Työ- ja elinkeinoministeriön (2020) tavoite on saada Suomeen yhä enemmän kansainvälisiä osaajia. Myös maassa jo olevien kansainvälisten osaajien ja tutkinto-opiskelijoiden haluttaisiin jäävän Suomeen. Maahan työnperässä muuttaneella voi työkielenä olla esimerkiksi englanti, mutta silti työyhteisöön tai asuinalueelle sitoutuminen voi olla hankalaa, koska kommunikointi tapahtuu suomeksi. Myös vieraskieliset tutkinto-opiskelijat ovat kokeneet suomen kielen taitojen puutteen yhdeksi syyksi, miksi he eivät jää valmistumisen jälkeen Suomeen.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus eivät ole työssäni erillisiä teemoja vaan ne sisältyvät kaikkeen. Mielestäni sekä tutkimus- ja kehittämistyössä että opetuksessa pienillä teoilla ja muutoksilla saadaan kestävämpää ja vastuullista toimintaa.

Kirjoittaja

Sini Kestilä
TaM, Restonomi (AMK)
Projektipäällikkö, Vastuulliset palvelut, Lapin ammattikorkeakoulu
Opettajaopiskelija
Oulun ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lähteet

Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020. Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viitattu 3.4.2020. https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/43217/Ohjelma-asiakirja+valmis.pdf/

Lapin ammattikorkeakoulu. 2020. Viitattu 6.4.2020. https://www.lapinamk.fi/fi/Esittely/Osaamisryhmat/Vastuulliset-palvelut 

Lapin yliopisto. 2020. Lapin vastuullisen matkailun verkosto. Viitattu 6.4.2020. https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/Lapin-vastuullisen-matkailun-verkosto

TEM. 2020. Viitattu 6.4.2020. https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyovoiman-maahanmuutto-on-tulevaisuuden-avaintekija

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *