Tietojenkäsittelyssä tapahtuu: hankkeet syksyllä 2021

Tänä syksynä on runsaasti Oamkissa menossa hankkeita, joissa monessa myös opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua erilaiseen tekemiseen. Mikäli etsit harjoittelupaikkaa tai pienempää projektitoimeksiantoa, kannattaa lukea, mitä meillään olevat hankkeet voivat tarjota.

Kaikki Oamkin hankkeet on esitelty sivulla
https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/hankkeet?kv=0&tila=3&hakutoiminto=HAE

Alla aakkosjärjestyksessä ne hankkeet, joihin osallistuu tietojenkäsittelyn henkilökuntaa.

 

 

BioDiPi – Biotalouden Digi Pilotit

Hankkeen kantavana tavoitteena on aktivoida ICT-yrityksiä tuottamaan biotalouden arvoketjujen yritysten käyttöön uusia digitaalisia palveluja, sovelluksia ja laiteratkaisuja, jotka auttavat alan yrityksiä kehittämään toimintaansa. Yritystoiminnan kasvua haetaan luonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä biotaloudessa. Maakunnassa tärkeä ja jatkossa merkitystään kasvattava bioala on suurien haasteiden edessä ja tarvitsee tuekseen innovaatioita. ICT:n ja bioalan tiiviimpi yhteistyö vahvistaa molempia toimialoja, ja ICT-alan yrityksissä tämä näkyy entistä parempina mahdollisuuksina tuottaa uusia palveluja ja tuotteita.

Hanke tuottaa lisäarvoa viemällä eteenpäin jo tunnistettuja ja aiemmin tunnistamattomia potentiaalisia aloitteita, joita ei ole voitu aiemmin edistää tai joiden vaikutuksia ja kannattavuutta ei ole selvitetty. Kehitystyön tuloksena syntyy digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja sekä aihioita, malleja, testituloksia tai kehitysehdotuksia, joita yritykset voivat hyödyntää omassa tuotekehityksessään. Tuloksena voi olla myös työkaluja kuten esimerkiksi laskureita, joita biotalousyritykset voivat hyödyntää oman toimintansa kehittämisessä. Hanke kiihdyttää ”biodigitalisaatiota” Pohjois-Pohjanmaalla ja tuottaa kilpailukykyä alueen yrityksille.

Hankkeeseen tarvittaisiin tietojenkäsittelyn tai tietotekniikan opiskelija, mikäli kiinnostaa, ota yhteyttä Jukka Karlström (Jukka.Karlstrom@oamk.fi)

 

DigiSote-ikä  –  Digiosaamista kaiken ikää sosiaali- ja terveysalalla

Hankkeessa kehitetään toimintatapoja, joilla ikääntyvät sote-alan ammattilaiset voivat jatkaa työssään mahdollisimman pitkään digiosaamisen paranemisen myötä. Uusien toimintatapojen kautta korkeakouluopiskelijat saavat arvokasta osaamista sote-alan kokeneilta ammattilaisilta sekä tietoa sote-alan digitaalisten ratkaisujen kehittämisestä. Lisäksi hankkeella edistetään korkeakoulujen ja työelämän verkostoitumista. Pitkällä aikavälillä toimintamalli vaikuttaa myös opiskelijoiden työelämään viemään tietopohjaan ja sen perusteella eri alojen tietojärjestelmät ja digitaaliset palvelut ovat paremmin työelämää palvelevia. Hankkeella edistetään myös korkeakoulujen ja työelämän verkostoitumista.

Hanke toteutetaan 9.9.2021-31.5.2023 ja toteutuksessa ovat mukana Oulun ammattikorkeakoulun informaatioteknologian yksikkö ja sosiaali- ja terveysalan yksikkö sekä Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Toiminnallisena yhteistyökumppanina toimii PPSHP.

Hankkeeseen toivotaan mukaan mm. tietojenkäsittelyn opiskelijoita erilaisiin tehtäviin. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Markus Aaltoon (markus.aalto@oamk.fi).

Hankkeen projektipäällikkö on Jukka Kurttila (Jukka.Kurttila@oamk.fi)

http://oamk.fi/digisote

 

DroneMaster

Droonien ammattimainen käyttö ja kehittäminen mittalaitteena vaatii korkeakoulutasoisen teknisen osaamistaustan. Hankkeen tavoitteena on kehittää hankkeessa mukana oleviin korkeakouluihin verkkokurssi, joka vastaa droonien teollisen hyödyntämisen lisääntymisen myötä nopeasti kasvavan dronelennättäjämäärän koulutustarpeisiin.

Hankkeen tuloksena kehitetään droonien lentämiseen ja hyödyntämiseen liittyvä 2-5 opintopisteen verkkokurssi. Kehitettävä verkkokurssi on laajuudeltaan huomattavasti kattavampi, kuin viranomaisen järjestämän, arviolta muutaman tunnin, peruskoulutuksen ennakoidaan toteutuessaan olevan. Maksuton verkkokurssi jää hankkeen jälkeen avoimeen käyttöön osallistuvissa oppilaitoksissa Pohjois-Pohjanmaan alueella, sekä sähköisesti myös globaalisti tavoitettavaksi.

https://www.dronemaster.fi/fi/kurssi/

Vadim Kramar (vkramar@oamk.fi)

 

FUAVE Finnish UAV Ecosystem (Suomen UAV-ekosysteemi)

Dronejen eli miehittämättömien ilma-alusten (engl. Unmanned Aerial Vehicle, UAV) käyttö lisääntyy nopeasti. Monitieteisen FUAVE-tutkimuskonsortion tavoitteena on perustaa uusi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppanuusverkosto, joka tukee tulevaisuuden miehittämättömään ilmailuun ja sen sovelluksiin liittyvän suomalaisen tietopohjan ja liiketoiminnan kehittämistä. FUAVE-hanke on parhaillaan perustamassa UAS-testialueita eri puolille Suomea. Oulun seudulle on juuri saatu avattua ensimmäiset testialueet, jotka tarjoavat keskitetyn palvelupisteen tutkimukselle, liiketoiminnalle ja sovelluksille.

Testialueisiin liittyen FUAVE-hanke järjestää Stakeholder Event & Bootcamp Oulu 2021 -tapahtuman Linnanmaan kampuksella 28.10.2021. Tapahtumassa alan yritykset, edunvalvojat, tutkimuslaitokset ja sidosryhmät esittelevät uusia tuotteita, palveluja sekä tutkimustuloksia. Vuorovaikutteinen osio keskittyy droonien potentiaalin löytämiseen erilaisissa käyttökohteissa, kuten kaupunkisuunnittelussa, tavarantoimituksissa, metsätaloudessa ja älykkäässä tietoliikenteessä. Tilaisuudessa järjestään myös uusimpien droonilaitteiden ja -tarvikkeiden näyttely sekä sään salliessa lentonäytös. Lisätietoja: https://www.fuave.fi/program-for-the-fuave-stakeholder-event-bootcamp-oulu-2021/

Kimmo Paajanen (kimmo.paajanen@oamk.fi)

https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/fuave-tuo-yhteiskunnan-kayttoon-dronetekniikan-huippututkimuksen

 

Highway to Code

Highway to code -koulutushankkeessa Oulun ammattikorkeakoulu tarjosi web-sovelluskehitykseen liittyviä opintoja 30 op ja opintoihin liittyvän harjoittelun 10 op täydennyskoulutuksena. Opinnoissa keskityttiin selainsovellusten käyttöliittymäpuolen ohjelmointiin ts. front-end-ohjelmointiin. Hankkeessa oli neljä sisäänottoa ja 144 opiskelijaa suoritti 3239 opintopistettä. Loppuraportti on julkaistu Oamk Journalissa. Anu Niva valmistelee parhaillaan hankkeesta vaikuttavuusanalyysiä. Hanke päättyy joulukuussa 2021.

Hankkeen kaltaiselle opetukselle suunnitellaan omarahoitteisesti samojen ammattikorkeakoulujen toimesta jatkoa, jossa:

  • Jokainen korkeakoulu tarjoaa muiden käyttöön vähintään 15op verkko-opintoja
  • Jokainen korkeakoulu voi ottaa omille opiskelijoilleen max. 45 op per. opiskelija muilta korkeakouluilta
  • Koulutus voi olla muuntokoulutusta

Hankepäällikkönä jouluun 2021 saakka toimii Minna Kamula (mkamula@oamk.fi)

https://h2c.fi/

 

HopeDI

Hanke edistää koronapandemian takia haasteelliseen tilanteeseen joutuneiden opettajien digitaalista osaamista ja tukee heidän työuriaan. Hanke kehittää etä- ja hybridiopetuksen pedagogiikkaa ja menetelmiä. Hankkeella lisätään myös opiskelijoiden digitaalisia valmiuksia ja kehitetään opintojen työelämälähtöisyyttä, jonka myötä edistetään työelämään siirtymistä. Hankkeella lisätään oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteistyötä luomalla siihen uusia virtuaalisia toimintamalleja. Hanke on React-EU-ohjelman erityistavoitteen 12.3 (Digitaalisten taitojen parantaminen) mukainen ja tukee Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelmaa koronasta elpymiseksi.

Kyseessä on Oamkin yksiköiden yhteinen koulutushanke.

Hankkeen kesto: 1.9.2021 – 30.6.2023

Rahoitus: REACT EU -ohjelma (ESR), tuki 80 %, FR 17 %

Tietojenkäsittelystä hankkeeseen osallistuu Jukka Karlström (Jukka.Karlstrom@oamk.fi)

 

Lysti (Luota itseesi ja työllistymiseesi)

LYSTI-hankkeessa kehitetään uusi malli ja menetelmiä opintojen loppuvaiheessa oleviin monialaisiin, ammatillisiin työharjoitteluihin. Tavoitteena on työelämässä vaadittavien monialaisten tiimitaitojen, verkostoitumistaitojen, itsesäätelyn (itsensä johtamisen) ja teknologiataitojen oppiminen, jotta valmistuvien osaaminen vastaa nykyisiä ja tulevaisuuden työelämässä vaadittavia kompetensseja. Ydinajatuksena hankkeessa on nykyisen yksi-työharjoittelija-per-yritys-mallin sijaan kehittää kokeilujen kautta harjoittelumalli, jossa harjoittelupaikassa on 2-4 opiskelijan monialainen tiimi. Lisäksi pilotoidaan virtuaalista harjoittelua.

Lysti hanke etsii eri alojen opiskelijoita yleis- ja ammattiharjoitteluun tai pienempiin projekteihin. Syysloman jälkeen on tarkoitus aloittaa Bittium-yritykselle uusi projekti teemalla ’Sustainable design’, johon etsitään 3-4 opiskelijaa. Myös Suomen Huopakatto Oy kaipaa projektiinsa tekijöitä.

Lue lisää: https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/lysti

Tietojenkäsittelystä hankkeessa on mukana Minna Kamula (mkamula@oamk.fi)

 

Next level

Next Level -hankkeen keskeinen tavoite on luoda peli- ja lähialoja koskevat osaamispolut toiselta asteelta korkea-asteelle. Hankkeen avulla halutaan myös parantaa peli- ja lähialojen ammatillisen ja ammattikorkeakoulutasoisen opetuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä osaamisen jakamista eri oppilaitosten välillä. Hankkeen puitteissa kehitetään verkko-opetusta ja siihen liittyviä materiaaleja erityisesti XR-teknologian alalla erilaisten hyöty- ja pelisovellusten koulutuksessa. Tavoitteena on koota osaamiskokonaisuus, jolla voi työllistyä kansainvälisiin peli- ja lähialojen työtehtäviin. Hankkeessa toteutetaan verkko- ja lähiopetuspainotteisia koulutuspilotteja. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Mukana tietojenkäsittelystä ovat Matti Viitala, Anu Niva ja Jussi Kangasoja

Lisätietoja: Mika Määttä (mikamaat@oamk.fi)

https://tki.centria.fi/nextlevel

 

OHJY – Ohjauksella hyvinvointia

OHJY-hanke on yhdentoista osatoteuttajan hanke, jota koordinoi Diakonia ammattikorkeakoulu (Diak). Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Siinä luodaan uutta mallia opiskelijahyvinvoinnin edistämiseen korkeakouluissa. https://korkeakoulutukee.fi/

Oamkin osatoteutuksessa kehitetään opettajatutorointia Study Group -toimintana. Toiminnan tarkoitus on sitouttaa opiskelijat ammattikorkeakouluun ja tukea opiskelijoiden vertaistoimintaa. Study Group -tutoroinnilla tavoitellaan myös opettajatutorin pysymistä ajan tasalla tutoroitavien opiskelijoiden tilanteesta.

Syksyllä 2021 Study Group -tutorointia pilotoidaan kahden päiväryhmän kanssa. Keväällä pilotit laajentuvat tammikuussa aloittaviin monimuotoryhmiin. Mukana on ryhmiä Sosiaali- ja terveysalalta, liiketaloudesta ja informaatioteknologiasta. Syksyn aikana hankkeeseen otetaan mukaan tietojenkäsittelyn harjoittelija.

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/hankkeet?pn=N012

Lisätietoja: Sinikka Viinikka (Sinikka.Viinikka@oamk.fi)

 

Pelipääkaupunki Oulu (Game Capital Oulu)

Pelipääkaupunki Oulu hankkeen tavoitteena ja visiona on, että Oulun seutu tulee olemaan huokutteleva, eurooppalaisittain kilpailukykyinen uuden peliyrityksen sijaintipaikka vuonna 2020. Alueella on riittävästi osaavaa pelialan työvoimaa sekä selkeä malli ja prosessi yritysrahoituksen saamiseen ja markkinoille pääsyyn alan toimijoille. Alueella toimii tiiviisti verkostoitunut innovatiivinen pelialan ekosysteemi, joka osaamisellaan ja kansainvälisellä verkostoillaan tukee pelialla aloittavia tai sille suuntaavia yrityksiä. Ekosysteemin toiminteiden keskuksena ja kehitysalustana tulee toimimaan Oulun Pelikampus.

Tietojenkäsittelyn opettajista Anssi Rajaniemi osallistuu tähän hankkeeseen.

Lisätietoja: Mika Määttä mikamaat@oamk.fi

Facebook: Game Capital Oulu www.apaja.com

 

’Sinä osaat! Tytöt ja teknologia’

Hanke jatkuu maaliskuulle 2022. Syksyn 2021 aikana järjestetään mm. segregaatiota käsittelevä tilaisuus yrityksille ja työnantajille. Työnalla on myös vaikuttajafoorumin valmistelu sekä tietenkin loppuseminaari maaliskuussa. Kouluilla järjestetään koulutusta ja työpajoja opetus- ja ohjaushenkilöstöille. Tytöille järjestetään TeknologiaTET-paikkoja, joissa he pääsevät tutustumaan teknologia-alaan ja sen työtehtäviin.

https://www.oamk.fi/c5/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/sina-osaat-tytot-ja-teknologia/

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -portaali, toimii hankkeen kotipesänä. Portaalissa kaikki kohderyhmämme kohtaavat ja saavat tietoa teknologia-aloista.

https://www.sinaosaat.fi/

Lisätietoja: Sinikka Viinikka (Sinikka.Viinikka@oamk.fi)

 

TIKO-silta – Lukioiden ja korkeakoulujen välinen tietojenkäsittelyn yhteistyömalli

Lukioiden ja korkeakoulujen välinen tietojenkäsittelyn yhteistyömalli (TIKO-silta) -hankkeen päätavoitteena on lukioiden ja korkeakoulujen välisen tietojenkäsittelyalan yhteistyömallin tuottaminen. Tämä lukuvuosi on aktiivista aikaa erilaisten yhteistyötoimintojen pilotoinnille. Täältä www.oamk.fi/tikosilta voi lukea ajankohtaista tapahtunutta ja täältä https://blogi.oamk.fi/2021/10/03/yleisharjoittelu-tiko-silta-hankkeen-parissa/, voit lukea hankkeen puitteissa yleisharjoittelun tehneen ja hankkeelle sisältöä tuottaneen tietojenkäsittelyn ensimmäisen vuoden opiskelijan Silja Huhdan blogikirjoituksen. Tällä hetkellä harjoittelua tekee toinenkin tietojenkäsittelyn opiskelija. Hänellä työtehtävinä on mm. sisällön tuottamista (video/videot, kuvat, teksti) sekä kouluttajan ja mentorin tehtäviä (kohderyhmänä lukiolaiset, aiheena IT-ala ja koulutus). Harjoittelua (yleisharjoittelu) tai opinnäytetyön aiheita on hankkeella tarjolla muillekin tietojenkäsittelyn opiskelijoille.

Kysy lisää Tuula Harju (tuula.harju@oamk.fi).

https://www.oamk.fi/fi/652
http://interact.oulu.fi/tiko-silta

 

UAS (Drone) University Collaboration Network (UCNDrone, former Edu-RAAS)

Hankkeessa luodaan kymmenen korkeakoulun verkostomainen toimintamalli, jolla vahvistetaan miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmin liittyvää koulutusta ja tutkimusta ja vastataan yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin elinkeinoelämää kuunnellen. Verkostossa kehitettävät ratkaisut ja koulutus liittyvät keskeisesti nouseviin teknologioihin, yhteiskunnan muutokseen ja vihreään teknologiaan. Korkeakoulu osallistuvat hankkeeseen omien strategisten painopisteidensä mukaisesti ja aidon monialaisesti

Tietoja UCNDronesta

  • Opetus-, tiede- ja kulttuuriministeriön hanke
  • Budjetti yhteensä: 823 116 euroa
  • Hankkeen kesto: kaksi vuotta, 2021-2023
  • Yhteistyökumppanit: kolme yliopistoa, Oulun, Helsingin ja Turun, sekä seitsemän ammattikorkeakoulua, Centria, Metropolia, Savonia, XAMK, Tampere, Turku ja Oulu
  • http://www.uas-finland.eu/

Kramar Vadim (vkramar@oamk.fi)

 

Ympäristöviisas viljelijä

Ympäristöviisas viljelijä -hanke jatkuu suunnitellusti. Oamkin vastuualue hankkeessa on Ympäristökioski-sivuston ja -sovelluksen kehittäminen työkaluksi viljelijöille ja heidän neuvojilleen.

Tietojenkäsittelyn koulutusosastolta hankkeeseen osallistuu lehtori Pekka Ojala (pojala@oamk.fi).

https://www.proagriaoulu.fi/fi/ymparistoviisas-viljelija/

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *