Moniammatillinen tiimi verkko-opettajan voimavarana

Opettajaopiskelijamme kirjoittivat kokemuksistaan verkko-opiskelusta.

Verkossa tapahtuva opiskelu on vahvasti tätä päivää. Se on mahdollistanut joustavan opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta. Verkko-opiskelussa yhdistyy itsenäinen työskentely ja yhteisöllinen, vuorovaikutteinen oppiminen, kuten kaikessa muussakin laadukkaassa koulutuksessa.

Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun verkko-opiskelumenetelmä on esimerkki siitä, kuinka koulutusta voidaan toteuttaa verkossa laadukkaasti. Opettajaopiskelijaryhmämme on jaettu neljäksi tiimiksi, jotka perehtyvät pedagogisten opintojen eri teemoihin ja opettavat vuorollaan, nk. webinaareissa eli verkko-oppitunneilla, muita tiimejä. Kaikki opettajaopiskelijat saavat monipuolista kokemusta verkossa opettamisesta sekä tietysti myös opiskelusta.

Opettajaopiskelijatiimimme on moniammatillinen, viiden perheenäidin porukka. Olemme perehtyneet verkkotyöskentelyn menetelmiin yhdessä opiskellen ja ihmetellen. Perheellisille ja työssäkäyville verkko-opiskelu on mahdollistanut toimivan kokonaisuuden, jossa kehitämme osaamistamme kohti ammatillisen opettajan pätevyyttä.

Tiimimme jäsenten työtaustat, ja osin myös ammattialat, ovat erilaiset, mikä on tuonut työskentelyymme monipuolisuutta. Voisi sanoa, että erilaisuus on vahvuutemme. Yhteistyö on jouhevaa eli “Kun onnistut, niin innostut. Kun innostut, niin onnistut.” – Sana “innostunut” onkin kuvaava termi tiimillemme.

Laadukkaasta verkko-opetuksesta puhuttaessa nousevat esille termit osallisuus ja vuorovaikutteisuus: Miten verkko-opiskelusta siis saadaan osallistavaa, kuinka opiskelijat saadaan verkossa opiskelemaan vuorovaikutteisesti niin, että he uskaltavat tuoda esille omia näkemyksiään ja kokemuksiaan käsiteltävästä aiheesta?

Osallistamisen näkökulmasta verkkotyövälineet mahdollistavat paljon. Verkossa tapahtuvan opetuksen lähtökohtana on kuitenkin sopiva pedagoginen malli tai eri mallien yhdistelmä. Vaihtelevien työtapojen lisäksi verkossa täytyy olla keskiössä opiskelijoiden osallistaminen asian käsittelyyn. Osallistavia menetelmiä ovat esimerkiksi chat-keskustelut, kommentointi, aktivoiva keskustelu, työskentely videoiden parissa. On kuitenkin muistettava, että yhteisöllisyyttä tai vuorovaikutusta ei voida pakottaa, mutta sille tulee luoda otolliset olosuhteet aktivoivilla menetelmillä.

Opiskelijan näkökulmasta osallistava verkkotyöskentely mahdollistaa yhteisten tuotosten tekemisen sekä työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta. Osallistava verkkotyöskentely ohjaa uusien näkökulmien muodostamiseen ja edistää näin syvällisemmän pohdinnan syntymistä.

Omissa opettajaopinnoissamme aloitimme tiimityöskentelyn perusasioiden opiskelusta, esimerkiksi kuinka verkko-opetuksen työvälineitä ja verkkotallenninpalveluja käytetään. Ensimmäinen opetuswebinaari toteutettiin keskustellen ja PowerPoint-esitystä hyödyntäen sekä Notes -muistilappuja käyttäen. Toisessa webinaarissa keskityimme vuorovaikutteiseen keskusteluun, case-opetukseen sekä aktivoivien kysymysten käyttöön. Kolmannessa webinaarissa otimme käyttöömme Kahoot-tietovisan, jonka kysymysten avulla käsittelimme teoreettisia kysymyksiä. Oppiminen varmistettiin loppukyselyllä, joka sisälsi kysymyksiä webinaarin teemoista. Oikeita vastauksia pohdimme yhdessä. Neljännessä webinaarissa työskentelemme suurryhmässä. Hyödynnämme mm. teemaan liittyvää videota, jonka pohjalta opiskelijat työstävät käsitekarttaa verkossa olevaa työkalua käyttäen. Webinaareissa siirrymme taitojemme karttuessa koko ajan enemmän osallistavien opetusmenetelmien käyttöön pelkän luennoinnin ja diaesitysten sijaan. Pedagoginen haaste kasvaa matkan edetessä. Edellä mainitut opetusmenetelmät ja verkkotyökalut olivat osalle tiimistämme vielä neljä kuukautta sitten täysin uusia ja outoja.

Vuorovaikutteinen verkossa tapahtuva opiskelu on osoittautunut mielenkiintoiseksi tavaksi opiskella. Parasta antia opiskelussa ovat tiimimme yhteiset palaverit, joissa ideat lentävät ja keskustelua riittää. Tiimipalaverit täyttävätkin kalenterin jokaisen maanantai-illan aina viimeiseen webinaariin helmikuuhun saakka.

Kuva maanantain 1.10.2018 tiimipalaverista Adobe Connectissa.

Verkkotyöskentely, kuten opettaminen ylipäätään, ei välttämättä takaa oppimista eikä tee oppimisesta automaattisesti parempaa. Se tuo mukanaan myös haasteita. Verkkotyöskentelyyn täytyy sitoutua ja motivoitua. Keskusteluissa tulee olla aktiivisesti mukana, jotta aito vuorovaikutus toteutuisi. Oleellista on myös, että opetustuokioiden aikana verkko- ja ääniyhteydet toimivat niin opettajalla kuin opiskelijalla. Verkko-opettajan on varauduttava siihen, että tekniikka ei aina toimi toivotulla tavalla. Verkko-opettajalta odotetaan sinnikkyyttä ja teknistä osaamista asioiden nopeaa ratkaisua varten.

Mikä on tiimimme voimavara? Yhteisöllistä oppimista edistää yhteinen oppimistavoite, jonka saavuttamiseen tarvitaan jokaisen ryhmän jäsenen motivaatiota, sitoutumista ja panosta. Opettaja toimii tässä oppimisprosessissa ohjaajana ja kannustajana. Verkossa tapahtuva yhteisöllinen oppiminen onkin parhaillaan hauskaa, innostavaa, luovaa ja ennen kaikkea opettajaosaamistamme kehittävää.

 

Opettajaopiskelijat Satu Baas, Arja Jaako, Anne Jokelainen,
Eevi Karsikas & Anne Piispanen (eHOPE 1, 2018)
Oulun ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu


LÄHTEET

 

Pönkä, H. 2016. Vuorovaikutus verkko-opetuksessa. https://www.slideshare.net/hponka/vuorovaikutus-verkkoopetuksessa-65375023 (Haku 24.9.2018)

Sintonen, S. 2016. Näkökulmia verkko-opetuksen laatuun ja kehittämiseen. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/88-Floworks.pdf (Haku 24.9.2018)

Vinkkejä verkko-opiskeluun. 2010. Edu.fi. https://www.edu.fi/etalukioetusivu/vinkkeja_verkko_opiskeluun (Haku 24.9.2018)

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *