Dialoginen varjostaminen (DiVa)

Kirjoittajat

Maija Joensuu
Erikoissuunnittelija
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, ammattipedagoginen TKI
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Harri Keurulainen
Yliopettaja
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)

Mitä dialoginen varjostaminen tarkoittaa?

Dialoginen varjostaminen – DiVa – on vertaisoppimisen tai vertaistuen muoto, joka perustuu vastavuoroiseen keskusteluun. Vastavuoroisen keskustelun merkitys liittyy siihen, että pedagogisessa osaamisessa suuri osa on niin sanottua hiljaista tietoa. Taitavienkin osaajien on joskus vaikea sanallistaa, mitä he tekevät ja mihin heidän osaamisensa perustuu.

DiVassa pyritään tarkastelemaan opettajan työn ilmiöitä pedagogisesta näkökulmasta. Keskustelu on selkeästi sidottu johonkin teemaan (tai teemoihin) ja kohdistuu opettajan toimintaan ja sen ehtoihin. Näin se eroaa monista vapaamuotoisemmista vertaisten kesken tapahtuvista keskustelun ja tuen tavoista. Varjostustilanteessa käsiteltäviä teemoja voivat olla esimerkiksi opetuksen toteuttaminen, opetussuunnitelma, osaamisperustaisuuden toteutuminen, tavoitteet ja arviointi. Osallistujat voivat sopia myös keskenään molempia kiinnostavan ja ajankohtaisen teeman.

DiVan hyötyjä

Keskeinen piirre DiVassa on sen monitasoisuus. Varjostusta voidaan suunnata sekä yksilötason, yhteisötason että organisaatiotason pedagogisiin käytäntöihin ja niiden kehittämiseen. Pedagogisesti tarkoituksenmukainen toiminta saattaa edellyttää hallinnollisiin, organisaation rakenteisiin ja toimintakulttuuriin liittyvien käytäntöjen tunnistamista ja muutoksia näissä.

Dialoginen varjostaminen on monin tavoin hyödyllinen vertaisoppimisen ja toiminnan kehittämisen väline. Se antaa osallistujille mahdollisuuden yhteistoiminnallisesti jakaa ja kehittää korkeakoulujen toimintamalleja erilaisissa ja eri tasoisissa asioissa. DiVassa ammattikorkeakoulussa työskentelevät ja yliopistossa työskentelevät, opetus- ja ohjaustyötä tekevät havainnoivat toistensa toimintaympäristöjä, toimintakulttuureja ja työskentelyä sekä käyvät vastavuoroisia asiantuntijakeskusteluja oppiakseen toisiltaan.

Varjostuksen aiheena voi olla yksittäisten opettajakollegojen kehittelemät pedagogiset toimintamallit tai aihe voi liittyä korkeakoulujen toimintakäytäntöihin esimerkiksi osaamisperusteisten opetussuunnitelmien laadinnassa tai vaikkapa oppimisen ja osaamisen arvioinnissa.

Dialoginen varjostaminen antaa varjostajalle mahdollisuuden seurata muissa korkeakouluissa toimivien kollegoiden työtä ja tutustua heidän ratkaisuihinsa niissä asioissa, joista varjostaja on kiinnostunut tai jotka ovat yhteisiä sekä varjostajalle että varjostettavalle.

Varjostettavalle tällainen toiminta antaa mahdollisuuden jakaa hyviä käytäntöjä sekä keskustella varjostajan kanssa omista toimintamalleista ja yhteisesti arvioida niiden toimivuutta.

Dialoginen varjostaminen on hyvä keino luoda uusia yhteistyösuhteita ja -verkostoja, joiden puitteissa yhteinen kehittäminen on myös jatkossa helpompaa.

Miksi osallistua dialogiseen varjostamiseen?

  • Osallistujien on mahdollista saada uusia näkökulmia korkeakoulupedagogiikkaan ja siihen vaikuttaviin tekijöihin tutustumalla korkeakoulutuksen erilaisiin pedagogisiin käytäntöihin ja toimintakulttuureihin
  • Dialogisessa keskustelussa on mahdollista oman ”sanoja vailla oleva tiedon” ja itsestäänselvyyksiksi muodostuneiden ajattelu- ja toimintatapojen tunnistaminen, tutkiminen ja myös muuttaminen
  • Varjostuksessa on mahdollista saada ideoita oman työn ja osaamisen kehittämiseen
  • Varjostaminen tukee mahdollisuutta tunnistaa ja luoda uudenlaisia yhteistyön tapoja tiedekorkeakoulun ja ammattikorkeakoulun toimijoiden välille.
  • Tunnistamalla pedagogista toimintaa suuntaavia ja rajaavia tekijöitä ja ilmiöitä, niin omassa ajattelussa ja toiminnassa kuin yhteisön ja organisaation tasolla on mahdollista tunnistaa myös ns. kriittisiä kohtia ja kehittämisen esteitä

Kuka voi osallistua ja miten pääsen mukaan toimintaan?

Dialoginen varjostaminen on tarkoitettu opetus- ja ohjaustyötä tekeville sekä tiedekorkeakouluissa että ammattikorkeakouluissa. Tarkoituksena on saattaa yhteen varjostuspareja, jotka edustavat molempia korkeakouluja. KOPE-hanke organisoi toimintaa saattamalla yhteen dialogisen varjostuksen osallistujat, tarjoamalla aloituswebinaarin ja ohjeet käytännön varjostuksen toteuttamiseen sekä järjestämällä osallistujien päätöswebinaarin.

Dialogisen varjostuksen mahdollisesta uudesta ajankohdasta ilmoitetaan kevään 2019 aikana.

Yhteystiedot

Maija Joensuu                                          Harri Keurulainen

TAMK                                                            JAMK

p. 040 648 6306                                        p. 040 532 3147

maija.joensuu@tamk.fi                       harri.keurulainen@jamk.fi

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *