Pedagoginen matka kielten opettajaksi

Opettajaopiskelijamme näkemyksiä vieraan kielen opettajuudesta.

Kansainvälistyvässä työelämässä vaaditaan yhä enemmän monipuolista ammatillista kieli- ja viestintätaitoa. Lisäksi valmius kohdata erilaisia kulttuureja on entistä tärkeämpi osa ammattitaitoa. Englannin kielellä on vahva asema useimmilla aloilla sekä Suomessa että kansainvälisesti, ja tämä näkyy myös ammatillisessa koulutuksessa.

Englannin opettajan työssä keskeisintä on opettaa kansainvälistyvälle työelämälle arvokasta kommunikointikieltä eli englantia opetussuunnitelman mukaisesti ja siten taata opiskelijoille valmiudet viestiä englanniksi sekä paremmat mahdollisuudet menestyä työelämässä. Kieli- ja viestintäopintojen opettajan on tärkeää opetussuunnitelman puitteissa muokata opetusmenetelmiä ja -materiaaleja mahdollisimman monimuotoisiksi ja käytännönläheisiksi ja sitä kautta opiskelijoita innostaviksi ja motivoiviksi.

Opettajaopintojeni aikana ammattipedagoginen ajatteluni on kehittynyt monella osaamisalueella. Esimerkiksi opettajan arviointiosaamisen alueella olen oppinut paljon uutta erilaisista arviointimenetelmistä ja opiskelijan näkökulman oppimisprosessin ja osaamisen arviointiin. On käynyt hyvin selväksi, miten tärkeää opiskelijoiden on tietää, mistä ja millä perusteilla heitä arvioidaan. On ollut myös mielenkiintoista perehtyä siihen, miten erilaiset arviointimenetelmät soveltuvat erilaisten asioiden arvioimiseen. Opettajan toimintaa säätelevien lakien ja asetusten opiskeleminen on myös laajentanut tietouttani siitä, miten monet eri tahot säätelevät opettajan toimintaa ja miten moniin asioihin lait vaikuttavat. Opettajan tulee olla todella hyvin perillä opetuksen eettisistä ja lainopillisista näkökulmista ja opiskelijoiden oikeuksista pedagogisen osaamisen lisäksi.

Nähdäkseni opettajan pedagoginen ajattelu heijastuu hänen ratkai-suihinsa. Tavoitteenani opettajana on kyetä tiedostamaan ja arvioi-maan oman opetukseni perusteita, arvolähtökohtia ja päätöksentekoproses-sia. Tämä tarkoittaa oman opetuksen ja arvioinnin reflektiota, itsearviointia ja itseohjautuvuutta. Pyrki-myksenäni on luoda sekä omasta opetuksestani että opiskelijoiden oppi-misesta tavoitteellista ja vuorovaikutuksellista. Kielten opettajana otan huomioon opiskelijoiden tarpeet ja pyrin luomaan monimuotoisia oppimis-tilanteita ja -materiaaleja, jotka antavat opiskelijoille mahdollisuuden oivalluksiin ja mielenkiinnon heräämiseen, tarjoamaan opiskelijoille työelämään liittyviä kielenkäyttötilanteita ja rohkaisemaan heitä vieraiden kielten puhumiseen.

Kielten opiskelussa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen ohella yhä tärkeämmäksi nousee tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävä itseohjautuva oppiminen ja vuorovaikutustaitoja harjaannuttava, työpaikalla tapahtuva käytännönläheinen oppiminen. Tulevaisuudessa myös kansainvälinen opiskelijavaihto lisää ammatillisen koulutuksen opiskelijoille mahdollisuuksia oppia kieliä ja tutustua muihin kulttuureihin. Kielten opiskelussa tavoitellaan yhä läheisempiä yhteyksiä työelämään. Kansainvälisten toimijoiden vierailut ja yhteyksiä rakentavat tapahtumat ovat tässä tärkeässä roolissa.

Tieto- ja viestintäteknologian sekä sähköisten oppimateriaalien käyttö yleistyy nopeasti, ja tavoitteenani onkin kehittää omaa asiantuntijuuttani etenkin opetusteknologian saralla. Opetusteknologialla sekä etä- ja monimuoto-opinnoilla on jo nyt merkittävä rooli kielten opetuksessa ja kyky hyödyntää niitä opetuksessa, arvioinnissa ja opintomateriaalien tuottamisessa, on valtava etu opetustyössä. Ne mahdollistavat myös kieltenopetuksen henkilökohtaistamisen, sillä ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoiden kielen osaamisen lähtötaso vaihtelee hyvin paljon. Joillain opiskelijoilla voi olla vahva kielellinen osaaminen, kun taas joillain on takanaan heikko menestys kieliopinnoissa tai niistä voi olla pitkä aika. Järjestämällä kieliopintoja verkkoympäristöissä voidaan toteuttaa yksilöllisempiä opintopolkuja ja räätälöidä opintoja vastaamaan paremmin eri koulutusalojen tarpeita. Verkkoympäristöjen kautta voidaan myös tarjota lisäopiskelumahdollisuuksia niille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet kielistä tai vaikkapa tähtäävät työtehtäviin ulkomaille.

Tällä hetkellä työskentelen yksityisellä sektorilla kieliasiantuntijatehtävissä, joihin ei sisälly opetusta. Kansainvälisessä yritysmaailmassa toimiessani olen huomannut selkeästi, miten kielitaidon merkitys työelämässä kasvaa jatkuvasti ja miten englannin kielen taito on monella alalla jo välttämätön perustaito. Englannin kielen kirjallinen tai suullinen taito ei kuitenkaan yksin riitä, vaan kieltä täytyy osata käyttää eri tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, eri tavalla erilaisissa konteksteissa, ymmärtää kielenkäytön tilannesidonnaisuutta sekä kyetä toimimaan vieraalla kielellä erilaisissa formaateissa. Kyky kommunikoida omasta työstään vieraalla kielellä on vaatimuksena yhä useammassa työpaikassa. Työyhteisöjen ja toimintaympäristöjen muuttuessa yhä kansainvälisemmiksi, vahvasta ja monipuolisesta kielitaidosta tulee yhä tärkeämpi osa ammatillista osaamista. Kieltenopetuksen, kuten monen muunkin koulutusalan kehityshaasteena on tänä päivänä opetusmenetelmien ajanmukaistaminen ja integroiminen ammatillisen tutkinnon osiin. Pyrkimyksenä on muokata kieltenopetuksesta käytännönläheisempää ja siten vaikuttaa positiivisesti paitsi kieliopintojen tarkoituksenmukaisuuteen, myös opiskelijoiden motivaatioon.

 

Kirjoittaja:

Mirja Kuurola
Oulun ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *